Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam Pana/nią na wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

które odbędzie się w dniu: 

6 marca 2024r. (środa) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji –z dnia 30.01.2024 (Wszystkie Komisje)

3. Projekty uchwał:

 • W sprawie: wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na czas nieokreślony budynku komunalnego nr 27,  położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/5 położonej w Gruszowie wraz z częścią nieruchomości o powierzchni 0,0453 ha będącej własnością Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 • W sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Nowym Brzesku o powierzchni 5,4013 ha będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1352 położonej w Nowym Brzesku na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta  Nowe Brzesko na 2024 rok
 • zmieniająca Uchwałę Nr LIV/374/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko
 • w sprawie zmiany uchwały Nr LII/358/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja i konserwacja zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Nowym Brzesku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja monochromii wnętrza kościoła w Nowym Brzesku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja elewacji frontowej kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentu kościoła.” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt. ,,Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r.
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr LV/384/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

4. Informacja na temat stanu dróg po zimie.

5. Działania związane z bezpieczeństwem dzieci w czasie ferii zimowych (podejmowanie działań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach)

6. Finanse Gminy Nowe Brzesko:

 • Omówienie pozyskania nowych inwestorów w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym
 • Przegląd posiadanych nieruchomości

7. Ocena kondycji finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie i Mieście Nowe Brzesko.

 • Kontrola sprawności hydrantów p/poz.
 • Zapoznanie się z planami pracy w/w Zakładu.

8. Bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Prawidłowość odbioru ścieków
z zewnątrz. Drogi dojazdowe do studni głębinowych.

9. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2023.

10. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.

11. Analiza funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.

 • Wykaz tonażowy frakcji odpadów z faktur oraz informacja z ważenia kontrolnego prowadzonego przez gminę
 • Analiza kosztów finansowych wydatków do dochodów
 • Analiza zaległości w opłatach za śmieci
 • Zalety i korzyści z segregacji odpadów komunalnych
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 • Informacja dotycząca usuwaniu foli rolniczych
 • Informacja o funkcjonowaniu PSZOK

12. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływy udzielonych ulg i umorzeń ma dochody gminy i wielkość subwencji.  

13. Zapytania i wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content