Gmina
Nowe Brzesko

Wypalanie traw

WYPALANIE TRAW

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!.

W zbliżającym się okresie wiosennym powinniśmy wiedzieć, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają wiosenne powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Problemem wiosennego wypalania traw zajęła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich, które to zobowiązują użytkowników gruntów do utrzymania ich zgodnie z normami tzn. dobrej kultury rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 roku  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 roku, Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). 

Wypalanie traw jest procesem zabronionym!!!!!!

Fakt ten określa wiele ustaw: m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 roku,  Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia typu wypalanie traw grożą surowe sankcje!!!!!!!!

Sankcje zawarte są min w: art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971roku Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł, oraz w art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku, Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nakłada dotkliwe kary finansowe w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Skip to content