Gmina
Nowe Brzesko

08_2012


Nowe Brzesko, dnia 07.08.2012r..

Numer sprawy: I.IV.271.7.2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Numer sprawy: I.IV.271.7.2012

      Nazwa zadania:

„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:

1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Grębocin (parcelacja) od km 0+000 od drogi     wojewódzkiej nr 775 do km 0+313 (działka nr ewidencyjny 220).

2. Odbudowa drogi gminnej Grębocin – Przybysławice od drogi powiatowej nr K-1272,    od km 0+000 do km 0+720 (działka nr ewid. 153)”.

1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41b

32-200 Miechów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200     Miechów

2. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków.

Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200     Miechów – 100 p.

2. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków – 92.56 p.

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.

     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 . .

************************************************************

                                              Nowe Brzesko, 20.07.2012r.

I.IV.271.7.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„ Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:

 1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Grębocin (parcelacja) od km 0+000 od drogi wojewódzkiej nr 775 do km 0+313 (działka nr ewidencyjny 220).

2. Odbudowa drogi gminnej Grębocin – Przybysławice od drogi powiatowej nr K-1272,od km 0+000 do km 0+720 (działka nr ewid. 153)”.

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Grębocin (parcelacja) od km 0+000 od drogi wojewódzkiej nr 775 do km 0+313 (działka nr ewidencyjny 220). 2. Odbudowa drogi gminnej Grębocin – Przybysławice od drogi powiatowej nr K-1272,od km 0+000 do km 0+720 (działka nr ewid. 153)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót stanowiące załączniki nr 8, nr 9 i nr 10 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiarów robót (zał. nr 8, 9 i 10), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót(zał. nr 11), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 9:30. 3.Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4.Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1)kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2)oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 – Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; – Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1       ustawy, należy przedłożyć:

      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu       na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,       przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla       wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6       miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

      III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca       zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w       art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie        zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym        organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub        gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma       siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w       którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego        zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy – (wg Zał. Nr 2 do SIWZ), Oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg (wg Zał. Nr 5 do SIWZ), Kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej SIWZ, Parafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a)wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b)wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c)zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d)zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e)siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f)rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g)zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h)Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3.Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy (I pietro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w biuletynie zamówień publicznych w dniu: 20.07.2012r., pod numerem: 263292-2012

*****************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 28.06.2012r..

Numer sprawy: I.IV.271.6.2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Numer sprawy: I.IV.271.6.2012

      Nazwa zadania:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hebdów odcinek od km 0+000 do km 0+500 (działka nr ewid. 583)”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41b

32-200 Miechów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200     Miechów

2. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,      ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice

Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200     Miechów – 100 p.

2. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,      ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice – 86.73 p.

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.

      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 i 3a Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po dniu 02.07.2012r. od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

**********************************************************************************

                                                                                                        Nowe Brzesko, 06.06.2011r.

I.IV.271.6.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hebdów odcinek od km 0+000 do km 0+500 (działka nr ewid. 583)”

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hebdów odcinek od km 0+000 do km 0+500 (działka nr ewid. 583).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3.Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4.Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1)kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2)oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy – wg. zał. nr 2 do siwz, oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg -wg zał. Nr 5 do siwz, kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do siwz, parafowany wzór umowy – wg. zał nr 1 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a)wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b)wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c)zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d)zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e)siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f)rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g)zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h)Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. Numer ogłoszenia: 190372 – 2012.

Załączniki do pobrania

Skip to content