Gmina
Nowe Brzesko

Statut Gminy

UCHWAŁA Nr XIII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Brzesko

UCHWAŁA Nr XIII/99/2019

Rady Miejskiej Nowe Brzesko

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  Nowe Brzesko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 ) Rada Miejska  Nowe Brzesko uchwala, co następuje:

 § 1.

Uchwala się Statut Gminy Nowe Brzesko w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

–  uchwała Nr  VII/29/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia  2011 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Brzesko (Dz. Urz. Woj, Małopolskiego z 2011 r. Nr 295, poz. 2458),

– uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018r.  w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 6919).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy i Miasta  Nowe Brzesko.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik do statutu na stronie BIP

Załącznik nr 1 – Mapa określająca granice Gminy Nowe Brzesko 

Załącznik nr 2 – Herb gminy

Załącznik nr 3 – Flaga gminy

Załącznik – Statut Gminy Nowe Brzesko

Skip to content