Gmina
Nowe Brzesko

Bazar Miejski

Informacja  o rezerwacji miejsc na bazarze miejski w Nowym Brzesku

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje iż na bazarze miejskim w Nowym Brzesku zostały zarezerwowane następujące stanowiska handlowe:

Stanowisko nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16.

Powyższe stanowiska zostały zarezerwowane na okres od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 roku. 

Stanowisko nr  21, 22, 23, 24, 32, 33, 34

Powyższe stanowiska zostały zarezerwowane na okres od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku. 

Sprzedający którzy nie posiadają rezerwacji zobowiązani są  zajmować miejsca nieobjęte rezerwacją.


Zarządzenie Nr 4/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 9 stycznia 2024 roku

W sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Bazaru Miejskiego w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm) w związku z art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 40 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 Regulaminu bazaru miejskiego w Nowym Brzasku przy ul. Krakowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr Uchwała Nr XLIX/339/23 RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2023 r. W sprawie ustanowienia regulaminu Bazaru Miejskiego w Nowym Brzesku zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące opłaty za korzystanie z usług i urządzeń bazaru miejskiego położonego w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej zwanego dalej „bazarem” w zakresie:

lpRodzaj usługi Stawka opłaty jednorazowej w złotych brutto
1.Rezerwacja przez sprzedającego stanowiska handlowego- półroczna opłata rezerwacyjna za 1 stanowisko sprzedażowe wyznaczone liniami 72,00 zł
2.Sprzedaż na bazarze miejskim przy ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku (za każde zajęte stanowisko wyznaczone liniami) przy wykupionej półrocznej opłacie rezerwacyjnej3,00 zł
3.Rezerwacja przez sprzedającego stanowiska handlowego- miesięczna opłata rezerwacyjna za 1 stanowisko sprzedażowe wyznaczone liniami16,00 zł
4.Sprzedaż na bazarze miejskim przy ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku (za każde zajęte stanowisko wyznaczone liniami) przy wykupionej miesięcznej opłacie rezerwacyjnej 3,00 zł
5.Sprzedaż na placu targowym przy ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku (za każde zajęte stanowisko wyznaczone liniami) bez wykupionej opłaty rezerwacyjnej8,00 zł

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Komunalnemu.

§ 3.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
  2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko a także poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie administratora bazaru miejskiego

Rezerwacja stanowisk handlowych i wzory umowy rezerwacyjnej stanowisk handlowych na Bazarze Miejskim

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2329667,zarzadzenie-nr-1362023-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-01092023-roku-w-sprawie-okresle.html

Uchwały  Rady Miejskiej Nowe Brzesko

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2303010,uchwala-nr-l34723-rady-miejskiej-nowe-brzesko-z-dnia-27-czerwca-2023r-w-sprawie-wyznaczenia-miejsca-.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2303015,uchwala-nr-l34823-rady-miejskiej-nowe-brzesko-z-dnia-27-czerwca-2023r-w-sprawie-regulaminu-prowadzen.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2303017,uchwala-nr-l34923-rady-miejskiej-nowe-brzesko-z-dnia-27-czerwca-2023r-w-sprawie-ustanowienia-regulam.html

Skip to content