Gmina
Nowe Brzesko

Archiwum 2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 14 000 Euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty pn.
„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W SIEROSŁAWICACH”
Niniejsze zamówienie obejmuje:
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sierosławice odcinek od km 0+01.50 do km 0+866.0
Termin wykonania zamówienia : do 15.10.2007r.
Kod CPV : 45.23.31.40-2
Miejsce realizacji:  Sierosławice, gmina Nowe Brzesko
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
Termin związania ofertą – 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Pok. nr 24 w godz. 9.00-15.00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Magdalena Kalarus–KwaśniewskaAndrzej Staniszewski, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, tel. 012 385-21-43,  lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko pok. 24, w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, – sekretariat Urzędu Gminy, Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44.
Termin składania ofert upływa dnia 2007-09-04 o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-09-04 o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wykaz załączników:
 
1.            Specyfikacja ogólna
3.      Formularz oferty
6.      Wzór umowy
  
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: I-IV/341/9/2008
Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 889 765,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn: „Dokończenie budowy obiektów oświatowych w Sierosławicach i w Nowym Brzesku wraz z budową sali gimnastycznej w Nowym Brzesku
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 163, poz. 1164 z póź. zm.) Gmina Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.                   Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
Godziny urzędowania: 8.30 – 15.30
 
II.                Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III.             Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.nowe-brzesko.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
IV.             Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dokończenie budowy obiektów oświatowych w Sierosławicach i w Nowym Brzesku wraz z budową Sali gimnastycznej w Nowym Brzesku” – I etap
 
KOD CPV 66.13.00.00-0
 
1.    Łączna kwota kredytu                  – 1 889 765,00 PLN
2.     Okres kredytowania            –   od X. 2008r. – XII 2011r.
3.    Spłata odsetek                     –   miesięcznie
4. Splata kapitału                    – do 31.XII.2011r. w przypadku otrzymania dotacji – jednorazowo
5.    Oprocentowanie kredytu     – zmienne, wyrażone jako 1M WIBOR + stała marża Banku/
6.    Zabezpieczenie                     – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 
V.                Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
VI.             Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 3 dni od dnia podpisania umowy
 
VII.          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 
1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje:
–         posiadanie uprawnień do występowania   w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
–         posiadanie licencji, koncesji lub pozwolenia na wykonywane usługi bankowe, zgodnie z prawem bankowym
 
2. Posiadają niezbędna wiedzę i i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp
Warunki o których mowa w pkt. 15 ust. 2,3,4 zostaną   uznane za spełnione, jeżeli:
 
– wykonawca przedłoży oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 uPzp zawarte w dokumencie o nazwie „Oświadczenie”   załącznik nr 2
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła “spełni – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 16 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
 
VIII.       Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
IX.             Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena brutto (koszt) – 100%
 
X.                Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 17.09.2008 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32- 120 Nowe Brzesko.
 
XI.             Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Kultury i Promocji ul. Piłsudskiego 17 a, 32–120 w Nowym Brzesku dnia 17.09.2008 r. o godz. 1030
 
XII.          Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
1.    SIWZ
2.    Załączniki
 
 

*****************************************************

  

 

 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/8/2008
Nazwa zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Mniszów od km 0+670 do km 1+430 oraz Majkowice od km 0+00 do km 0+330
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.
Jakubowice 75
32-100 Proszowice
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) POLDIM Jakubowice Sp. z o.o., Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty :
1) POLDIM Jakubowice Sp. z o.o., Jakubowice 75, 32-100 Proszowice –  
    100,00pkt
 
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna oferta.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
  
PIERWSZY   PRZETARG   USTNY   OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko oznaczonej jako działka nr 216/10 o łącznej powierzchni 0.3330 ha objętej KW Nr 12482, położonej w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko
 
1.                     Nieruchomości zabudowanej- położonej w Hebdowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 216/10 o powierzchni 0.3330 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12482.
Na nieruchomości znajduje się budynek (były spichlerz), który wraz z działką nr 216/10 w całości wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Krakowskiego pod numerem rejestru A-697. Budynek jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej, otynkowany, stropy w części ok. 1/3 monolityczne, a w części ok. 2/3 drewniane na legarach, kryty falistą płytą azbestową, stolarka okienna drewniana, na poddaszu lukarny, część okien okratowana, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa, posadzki – częściowo wylewka betonowa, częściowo deski. Parametry techniczne: powierzchnia całkowita obiektu – 194,08 m2. Budynek do remontu generalnego.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego planu, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działkę nr 216/10 o powierzchni 0.3330 ha stanowiły tereny produkcyjno – usługowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wyżej wymienioną działkę stanowią tereny zachowania i poszerzania zainwestowania produkcyjno – usługowego.
Cena wywoławcza nieruchomości – 200.000,00 zł brutto ustalona zgodnie z art. 67, obniżona o 50% na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 i wynosi 100.000,00 zł brutto.
Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co stanowi kwotę 10.000,00 zł.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które spełniają następujące warunki:
Złożyły lub złożą list intencyjny spełniający następujące warunki;
– uwzględni ograniczenia ustalone przez historycznego zarządcę całego założenia architektonicznego tj. Kościoła Katolickiego reprezentowanego przez Polską Prowincję Pijarów z siedziba w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2
– będzie wspierał i uzupełniał funkcje i usługi przewidziane przez Polską Prowincję Pijarów z siedzibą w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2 w Klasztorze Hebdowskim
 
Przetarg odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku przy ul. Piłsudskiego 17A, w dniu 18.09.2008r. o godzinie 10.00.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 15.09.2008 r. do godziny 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, sekretariat – listu intencyjnego spełniającego w/w warunki oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium .
 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
– przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00. najpóźniej do dnia 12.09.2008 roku.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 
 
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostaje zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, telefon 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.
 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Brzesko, www.nowe-brzesko.iap.pl, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Brzesko.
 
Wójt Gminy Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
 

 Pliki do pobrania:

 

1. SIWZ
 
 
 
 .
  
I-IV/341/4a/2008 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Wykonanie projektu oraz prac budowlano – remontowych w celu adaptacji obiektu byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie”.
 
         Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
***********************************************************************************
Numer sprawy: I-IV/341/7/2008             Nowe Brzesko, dnia 31.07.2008r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/7/2008
Nazwa zadania: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009”.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
w Krakowie S.A.
ul. Cystersów 15
31-553 Kraków
 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-01-08).
Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.,
ul. Cystersów 15, 31-553 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1)     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.,
 ul. Cystersów 15, 31-553 Kraków – 100.00 pkt
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna oferta.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
Numer sprawy: I-IV/341/6/2008             Nowe Brzesko, dnia 29.07.2008r.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane
Nowe Brzesko: Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach.
Numer ogłoszenia: 174789 – 2008; data zamieszczenia: 29.07.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 136330 – 2008.


 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego: Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1. 
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 372037,74 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2008. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 • DROGOP – 2 Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 372037.74
 • Oferta z najniższą ceną: 372037.74 / oferta z najwyższą ceną: 372037.74
 • Waluta: PLN.

 

***************************************************************************************
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: I-IV/341/4a/2008
Nazwa zadania: „Wykonanie projektu oraz prac budowlano – remontowych w celu adaptacji obiektu byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.                   Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Nowe Brzesko
Ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
Godziny urzędowania: 8.30 – 15.30
 
II.                Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III.             Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.nowe-brzesko.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
IV.             Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie projektu oraz prac budowlano – remontowych w celu adaptacji obiektu byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie”.
1.     Wykonanie dokumentacji technicznej dla prac budowlano – remontowych dotyczących adaptacji parteru budynku byłej szkoły w miejscowości Gruszów na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień instytucji opiniujących.
2.     Wykonanie prac remontowo – budowlanych dotyczących realizacji powyższego projektu w celu oddania do użytkowania obiektu przeznaczonego pod Środowiskowy Dom Samopomocy.
3.     Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie poprzez odbiór prac przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Straż Pożarną, PIP.
 
 
 
 
Zakres prac koniecznych do wykonania zawiera sporządzony przez Pana Włodzimierza Kozerę (uprawnienia nr RP-Upr 75/91) Program funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i adaptacji pomieszczeń byłej szkoły na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gruszów, którego załącznikiem jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana części budynku byłej szkoły w miejscowości Gruszów.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
V.                Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
VI.             Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania całości zamówienia: 15.10.2008r.
 
VII.          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 
            1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
–     nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
–     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych,
–     udzielą co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace,
–     przygotują ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
     2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
–         są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
–         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
–         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
–         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji projektowej, wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane,
– posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem robót,
–         złożą wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z załącznikami.
 
 
 
VIII.       Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
IX.             Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena brutto (koszt) – 100%
 
X.                Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 11.08.2008 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32- 120 Nowe Brzesko.
 
XI.             Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Kultury i Promocji ul. Piłsudskiego 17 a, 32–120 w Nowym Brzesku dnia 11.08.2008 r. o godz. 1030
 
XII.          Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 
XIII.       Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  165385-2008 dnia 18.07.2008r
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. SIWZ
 2. Załączniki do SIWZ
 3. Program funkcjonalno –użytkowy
 4. Inwentaryzacja

 

***************************************************************************************
Numer sprawy: I-IV/341/6/2008             Nowe Brzesko, dnia 18.07.2008r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/5/2008
Nazwa zadania: „Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach”.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
„DROGOP – 2” Sp. z o.o.
Mniszów 12
32-120 Nowe Brzesko
 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty oraz termin realizacji zadania:
1) „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – 100.00 pkt
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna oferta.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a

 

*******************************************************************************************
 
Numer sprawy: I-IV/341/5/2008             Nowe Brzesko, dnia 16.07.2008r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/5/2008
Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w Sierosławicach w Gminie Nowe Brzesko w ramach programu „Moje Boisko, Orlik 2012”
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum:
„DROGOP – 2” Sp. z o.o.
Mniszów 12
32-120 Nowe Brzesko
 
„ARIM” Sp. z o.o.
ul. K. Miarki 33
58-500 Jelenia Góra
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „WĄS – BUD”, Józef Wąsowicz, Gdów 711, 32-420 Gdów
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT, Ilona Stańczyk, ul. Kasprzaka 58/49,
   41-303 Dąbrowa Górnicza
2. WĄS-BUD Sp. z o.o., Gdów 711, 32-420 Gdów
2) Konsorcjum: „ATA ALL” Trading Agency Sp. z o.o., ul. Górnośląska 21, 43-200 Pszczyna
UNIECO GREEN S.p.A., ul. San Giovanni Bosco, 48 24024 Gandino (BG)
3) Konsorcjum: „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
„ARIM” Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra
4) „SAMSON” Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów
Punktacja przyznana złożonym ofertom, kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty oraz termin realizacji zadania:
1) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „WĄS – BUD”, Józef Wąsowicz, Gdów 711, 32-420 Gdów – 75.30 pkt
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT, Ilona Stańczyk, ul. Kasprzaka 58/49,
   41-303 Dąbrowa Górnicza
2. WĄS-BUD Sp. z o.o., Gdów 711, 32-420 Gdów
2) Konsorcjum: „ATA ALL” Trading Agency Sp. z o.o., ul. Górnośląska 21,
43-200 Pszczyna – 79.47 pkt
UNIECO GREEN S.p.A., ul. San Giovanni Bosco, 48 24024 Gandino (BG)
3) Konsorcjum: „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
– 100.00 pkt
„ARIM” Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra
4) „SAMSON” Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów – 81.97 pkt
 
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna oferta.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a
*****************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
 
1.     INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:    Gmina Nowe Brzesko
REGON:                       351556228
NIP:                              682-11-94-362
Adres:                          ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
Godziny urzędowania:     od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
                                           poniedziałek od 8.30 – 16.30
 
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa:      www.nowe-brzesko.iap.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na usługę „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009” na terenie gminy Nowe Brzesko prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3.     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1.                   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009”
3.2.                  Rodzaj zamówienia : usługa
KOD CPV 60113100-4
3.3.                   Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Nowe Brzesko w okresie roku szkolnego, tj. 2008/2009,
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do szkół na terenie gminy i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia zgodnie podanymi trasami.
Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.
Przewoźnik ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem,
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
4.                INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 
5.                 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w roku szkolnym 2008/2009.
 
6.                OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki   określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3. spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje, według zasady Wykonawca spełnia/nie spełnia warunek.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:
1.     Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwienia oceny, do oferty muszą zostać dołączone (w formie załączników) następujące dokumenty, zaświadczenia
i oświadczenia:
 
 
1)     Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art.22 ust.1 ustawy ( na formularzu wg załączonego wzoru- załącznik Nr 3 do SIWZ );
 
2)     Deklaracja „Posiadane doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny” (na formularzu wg załączonego wzoru – załącznik Nr 4 do SIWZ) – wraz z wymienionymi we wzorze formularza załącznikami;
 
3)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.);
 
4)     Zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają rozliczania, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
5)     Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji o płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
6)      Aktualną licencję na wykonywanie przewozu osób.
 
 
7)     Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 
8. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
     9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
     Cena brutto oferty – 100%
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.     Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, kancelaria – sekretariat urzędu pok. nr 9, I pietro, w terminie do dnia 24.07. 2008 roku, godz. 10:00.
2.        Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji ul. Piłsudzkiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, I piętro, dnia 24.07.2008 roku, godz. 10:30.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.     Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.     W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.     Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.     Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
12                      
                           Zamawiający nie przewiduje:
1)     zawarcia umowy ramowej,
2)     ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wybor   
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

WÓJT   GMINY   NOWE   BRZESKO
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44, został podany do publicznej wiadomości w dniach od:
 
15.01.2008r. do 05.02.2008r.
 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
1.      Nieruchomości niezabudowanej położonej w Hebdowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 219/4 o powierzchni 0.0520 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12482.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działkę nr 219/4 o powierzchni 0.0520 ha stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z dopuszczeniem nieuciążliwych zakładów pracy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powyższą działkę stanowią obszary zachowania, uzupełnień i przekształceń zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Cena wywoławcza nieruchomości – 18 512,00 zł + podatek VAT
 
2.      Nieruchomości niezabudowanej położonej w Pławowicach, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/2 o powierzchni 0.0360 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12487.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak    
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działkę nr 135/2 o powierzchni 0.0360 ha stanowiły tereny łąk i pastwisk. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powyższą działkę stanowią tereny nieużytków z możliwością lokalizacji usług komunikacji i transportu (parkingu).
Cena wywoławcza nieruchomości – 8330,00 zł + podatek VAT
        
Osoby, którym stosowanie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z póź. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,  tel. 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.

 


 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
 
1.      INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:    Gmina Nowe Brzesko
REGON:                             351556228
NIP:                                                682-11-94-362
Adres:                                 ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
Godziny urzędowania:         od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
                                                    poniedziałek od 8.30 – 16.30
 
1.2.   ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa:           www.nowe-brzesko.iap.pl
1.3.   RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1.                      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu sportowego w Sierosławicach w Gminie Nowe Brzesko w ramach programu „Moje Boisko, Orlik 2012”
3.2.                     Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3.                      Przedmiot zamówienia:
3.3.1.      Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m( pole gry 26,0 x 56,0 m)
– Podbudowa przepuszczalna:
 – Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne  właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”  o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wyposażenie
– bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                               – 2 sztuki
– siatki do bramek                                                                                      – 2 sztuki
 
3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m(pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa:
Podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym
               
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).                   
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ)
Technologie układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
– obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                                – 2 sztuki
– tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                      – 2 sztuki
– mechanizm regulacji wysokości                                                                   – 2 sztuki
– konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach                 – 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
– słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) –2 sztuki
– siatka do siatkówki                                                                                        – 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
– bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                  – 2 sztuki
– siatki do bramek                                                                                           – 2 sztuki
 3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
3.3.6. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz elektryczne dla zaplecza socjalnego
Przyłącza i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
 
3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZ        Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ         Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ        Przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
4.                  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 
5.                  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany w pożądanym terminie do 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.
 
6.                  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki   określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia  działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)                  wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
 
b)                 dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
6.2.               Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3.               Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
 
6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 – Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do  SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)   Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
6.4.2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1)      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
 
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu  zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
 (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
 
6.4.3.      W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1)        Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
7.            INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM
7.1.    Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
7.2.                 Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)      pieniądzu,
2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)      gwarancjach bankowych,
4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3.                 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4.                  Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
                 Bank  KBS O/Nowe Brzesko
Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5.    W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko w kancelarii pok. – sekretariat Urzędu Gminy Nowe Brzesko I piętro lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
    7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
      8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1.      Kryterium Cena – znaczenie 80 pkt
80 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
 
2.    Kryterium termin wykonania- znaczenie 20 pkt
20 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
TR- ilość punktów przyznanych Wykonawcy
TN – najkrótszy termin realizacji
TOB – termin realizacji w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, kancelaria – sekretariat urzędu pok. nr 9, I pietro, w terminie do dnia 10.07. 2008 roku, godz. 9:00.
2.      Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji ul. Piłsudzkiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, I piętro, dnia 10.07.2008 roku, godz. 9:30.
4.      10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.      Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.      W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.      Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.      Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
12                              11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE
                                  USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
                                  STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE
                                  INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
                                  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
                                  INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA
                                  ELEKTRONICZNA:   
W związku z napłynięciem od oferenta pytań do przetargu nr I-IV/341/5/2008 Wójt Gminy Nowe Brzesko przedstawia niniejsze pytania i odpowiedzi na nie:
 
 
pyt.1.
W związku z wymogiem przedstawienia w ofercie referencji, prosimy o wyjaśnienie czy referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej będą przez Państwa akceptowane”
 
Odp. Urząd Gminy Nowe Brzesko informuje, iż zgodnie z dyspozycją zawartą w Rozdziale           11 ust. 2 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania  przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1).    (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje…) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Tak więc referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej będą akceptowane jako referencje dotyczące jednego z elementów robót.
Wykonawca (wykonawcy) powinien dostarczyć referencję dotyczące wykonania co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
 

 

pyt.2.
„Certyfikat FIFA 1 STAR, FIFA 2 STAR określające parametry techniczno-użytkowe są wydawane dla systemów trawy syntetycznej wraz z matą gumową tzw. shock-padem.
Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w wycenie trawy syntetycznej należy uwzględnić wspomnianą matę gumową. W tym miejscu nadmieniam, że brak maty gumowej powoduje, że trawa syntetyczna nie uzyskuje właściwych parametrów, wymienionych w certyfikatach”
 
Odp.
Po konsultacji z projektantem który wykonał dostosowanie projektu kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Sierosławicach – Urząd Gminy Nowe Brzesko
podaję parametry nawierzchni boiska piłkarskiego:
– wysokość całkowita nawierzchni: min. 50 mm,
– gęstość (ilość splotów/m2): min. 8000,
– gęstość (ilość włókien/m2): min. 106 000,
– grubość włókien: min. 120 mikronów,
– rodzaj włókna: 100% włókna monofilowe,
– wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM lub SBR,
– kolor nawierzchni: zielony,
– linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię,
– nawierzchnię ułożyć na przepuszczalnej dla wody macie z granulatu (latex: 1 000 gr/m2) i pozostałych warstwach określonych w proj. budowlanym.
 
 
pyt.3.
„Zwracam się do Państwa z pytaniem o kosztorys ofertowy w/w przetargu. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć czy należy złożyć kosztorys uproszczony czy szczegółowy?”
 
 
Urząd Gminy Nowe Brzesko informuje iż do przetargu na zadanie Budowa kompleksu sportowego w Sierosławicach w Gminie Nowe Brzesko w ramach programu „Moje boisko, Orlik 2012” – należy złożyć kosztorys ofertowy uproszczony jak również honorowane będzie złożenie w ofercie kosztorysu szczegółowego.

 

 
 
 
 
*********************************************
ZAWIADOMIENIE
 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu oraz  
              prac budowlano – remontowych w celu adaptacji obiektu byłej szkoły na  
             Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie”.
 
            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: I-IV/341/6/2008
Nazwa zadania: Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 163, poz. 1164 z póź. zm.) Gmina Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.                   Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Nowe Brzesko
Ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
Godziny urzędowania: 8.30 – 15.30
 
II.                Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III.             Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.nowe-brzesko.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
IV.             Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego: Remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowe Brzesko w km 315+483 – km 315+785 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w Nowym Brzesku, Hebdowie i Śmiłowicach.
 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2, 45233222-1
 
V.                Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
VI.             Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 31.10.2008r.
 
VII.          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonanie robót budowlanych, oraz wykonali wciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (minimalna wartość przynajmniej jednego zamówienia to 100 000 zł)
2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
-budowlanej – roboty drogowe
 wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa
 Należy wskazać osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
– są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku ze zm.-Prawo zamówień publicznych
5.udzielą 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
 
VIII.       Informacja na temat wadium
Wysokość wadium zamawiający ustalił w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
 
IX.             Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena brutto (koszt) – 100%
 
X.                Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 15.07.2008 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32- 120 Nowe Brzesko.
 
XI.             Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Kultury i Promocji ul. Piłsudskiego 17 a, 32–120 w Nowym Brzesku dnia 15.07.2008 r. o godz. 1030
 
XII.          Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 
XIII.       Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 136330 dnia 20.06.2008r.
Skip to content