Gmina
Nowe Brzesko

05_2011

Nowe Brzesko, 26.07.2011

I.IV.271.13.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Stworzenie Infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i integracji społecznej w centrum wsi Gruszów – etap I w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie Infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i integracji społecznej w centrum wsi Gruszów – etap I w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 59/2 oraz działki nr 66/5. Rewitalizacja terenu ma na celu nadanie wypoczynkowego – rekreacyjnego charakteru dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, a także okolicznych mieszkańców – dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem projektu jest również połączenie traktem pieszym świetlicy wiejskiej z obiektem ŚDS-u, jak również wymiana jednej wiaty przystankowej i postawienie drugiej, nowej po przeciwległej stronie drogi publicznej. 1. Zakres zadania będzie obejmował : – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. 584,00 m2 (krawężnik betonowy 15x30x100 – 218 mb, obrzeże betonowe 6x20x100 – 488 mb, obrzeże typu EKOBORD lub równoważne 4,5x8x8x100 – 462,50 mb) – wykonanie nawierzchni żwirowej – ok. 232,50 m2, – wykonanie nawierzchni betonowej – ok. 288,50 m2, – wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych – ok. 28,50 m2 – wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 2m, długość ok. 125 mb wraz z bramą i furtką, – wykonanie ogrodzenia warzywniaka – płotek drewniany o wysokości 1m i długości 38 mb wraz z furtką, – dostawa i montaż wyposażenia do placu zabaw oraz miejsc rekreacji i wypoczynku : ławki z oparciem: 14 szt., ławki bez oparcia: 4 szt., kosz na śmieci: 10 szt., stół do ping – ponga (zewnętrzny) – 1 szt., stół do gry w szachy – 1 szt., stół z ławkami – 3 szt., stojak rowerowy – 1 szt., altanka z ławkami – 1 szt., przeplotnia – 1 szt., huśtawka podwójna – 2 szt., huśtawka wagowa – 2 szt., bujawka – 3 szt., piaskownica – 1 szt., domek dla dzieci – 1 szt., karuzela – 1 szt., bramka piłkarska – 2 szt. (piłka nożna), wiata przystankowa – 2 szt. – zakup i nasadzenie zieleni – krzewów: żywotnik zachodni – ok. 11 szt., świerk biały – ok. 15 szt., pięciornik krzewiasty – ok. 30 szt., oraz byliny kwitnące wieloletnie – 20 szt. 2. OŚWIETELENIE ZEWNĘTRZNE Istniejąca linia nn zasilana jest ze stacji trafo nr 22603 w miejscowości Gruszów. Jest wykonana linkami gołymi typu 4x35x25Al oraz 4x35Al. Linia zabudowana jest na słupach żelbetonowych typu ŻN i drewnianych. W stacji trafo istnieje sterowanie oświetlenia ulicznego oraz są już zabudowane oprawy oświetlenia ulicznego w obwodzie 2 i 3 linii napowietrznej. Przedmiotem robót jest wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn zasilanej ze stacji trafo jak wyżej. Przewiduje się podwieszenie przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2×25 na długości 5 przęseł przy głównej drodze. Zakres robót obejmuje: – wymianę istniejącego słupa drewnianego nr 8 z uwagi na zły stan techniczny – 1 szt. – zasilanie obiektu – podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego nn na istniejących słupach, – montaż osprzętu do instalacji napowietrznej – ilość lamp z osprzętem 2 szt. – wykonanie instalacji dodatkowej ochrony od porażeń. Przedmiary robót jest tylko materiałem pomocniczym, dlatego wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji z zachowaniem ilości i nazewnictwa elementów scalonych wykazanych w przedmiarze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.33.00-9, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.20-8, 45.11.12.91-4, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9, 45.31.53.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2011.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium w wysokości; – 3 000,00 zł brutto (trzy tysiące tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O Nowe Brzesko z dopiskiem Wadium i nr postępowania: I.IV.271.15.2011. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał min. 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000, 00 zł brutto łącznie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 2 do SIWZ).

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o – Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą z kwalifikacjami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 2 do SIWZ).

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowo należy załączyć formularz ofertowy – zał nr 1 do siwz, parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do siwz, oraz wypełnione zestawienie operacji i wyposażenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2. Zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia niezawinione przez Wykonawcę, 3. Wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 3. Wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności 4. Zmiany urzędowej stawki VAT 5. Zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44 – pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44 – sekretariat, dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych zostało zamieszczone w dniu 26.07.2011, numer ogłoszenia: 217204 – 2011

Załączniki do pobrania

1. Gruszów1.rar

2. Gruszów2.rar

**************************************

Nowe Brzesko, 21.07.2011r.

I.IV.271.14.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – ETAP I: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Św. Huberta w Nowym Brzesku, gm. Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. Małopolskie”

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – ETAP I: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Św. Huberta w Nowym Brzesku, gm. Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. Małopolskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kanalizacja sanitarna: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur tworzywowych PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock trwale mocowanymi w kielichu rury w procesie produkcji, zabudowę studni tworzywowych z kinetami dla rur tworzywowych i rurą tworzywową karbowaną zwieńczonych teleskopem z włazem żeliwnym, zabudowę rurociągu tłoczonego, zabudowę studni rozprężnej, przygotowanie terenu pod zabudowę kompletnej przepompowni ścieków Wodociąg sieć wodociągowa, zabudowy armatury sieciowej zaporowej i przeciwpożarowej, budowa komór zasuw, montaż armatury na przyłączach domowych (zestawy wodomierzowe z zaworami antyskażeniowymi oraz domowe reduktory ciśnienia). Parametry techniczne: sieć kanalizacji sanitarnej: PVC ø 200 – mb 1409,3, PVC ø 160 – mb 437,3, PE ø 90 (tłoczony) – mb 101, Studnie PRO 400, Studnie PRO 1000, studnia rozprężna ø 1000, zbiornikowa przepompownia ścieków DN 1500, przykanalika, zasilanie energetyczne (przyłącz+wlz) Sieć wodociągowa PE ø 110 – mb 1619,3, PE ø 90 – mb 42,5, PE ø 32 – mb 4,7, hydranty przeciwpożarowe podziemne DN 80, zasuwy sieciowe DN 100, komory zasuw sieciowych DN 1200, zasuwy na przyłączach domowych DN 32, zawór odpowietrzający..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·    Zamawiający przewiduje udzielenie robót uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.02.2012.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy PLN), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

·    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Na potwierdzenie należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, związana z budową, kanalizacji sanitarnej i budową wodociągu o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 – PLN brutto. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Wymagane doświadczenie w robotach budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych lub sieci wodociągowej jako kierownik budowy inwestycji realizowanej wg kontraktu FIDIC. Kierownik robót elektrycznych- niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Kierownika robót drogowych drogowej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

·    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Na potwierdzenie należy złożyć; Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 1 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – Czerwony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko. – (sekretariat),.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko. – (sekretariat),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 21.07.2011r. – numer ogłoszenia: 209368 – 2011.

Do pobrania:

1. SIWZ

2. Umowa

3. Przedmiar robót

4.Specyfikacja  techniczna

5. Dokumentacja projektowa część 1 OPISOWA

6. Dokumentacja projektowa część 2 OPISOWA

7. Dokumentacja projektowa część 3 OPISOWA

8. Dokumentacja projektowa część 1 GRAFICZNA

9. Dokumentacja projektowa część 2 GRAFICZNA

 

*********************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 20.07.2011r.

Numer sprawy: I.IV.271.12.2011

                                                                                                          wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

– dla część I, II i III zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Numer sprawy: I.IV.271.12.2011

      Nazwa zadania:

PEŁNIENIE FUNKCJI: ASYSTENTA KOORDYNATORA, KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO „SŁONECZKO” W WIERZBNIE ORAZ KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO „PROMYK” W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU „PARTNERSTWO DLA RODZINY”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia złożone przez Wykonawców:

CZEŚĆ I: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU „PARTNERSTWO DLA RODZINY” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

p. Robert Konieczny

ul. Armii Kraków 14

32-100 Proszowice

CZEŚĆ II PEŁNIENIE FUNKCJI: KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO             „SŁONECZKO” W WIERZBNIE W RAMACH PROJEKTU „PARTNERSTWO DLA              RODZINY” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

p. Edyta Szafrańska

Gnatowice 33

32-104 Koniusza

CZEŚĆ III: PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO               „PROMYK” W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU „PARTNERSTWO                DLA RODZINY” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

p. Barbara Jamrozik

ul. Stary Rynek 9

32-120 Nowe Brzesko

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty dla realizacji części I, II i III zamówienia spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia są najkorzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawcy są zobowiązani skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).

W prowadzonym postępowaniu dla każdej części złożono jedną ofertę. Poniżej punktacja przyznana oferentom:

Numer części zamówieniaNumer ofertyNazwa oferentaKwota brutto za całość zadaniaPunktacja
CZĘŚĆ I1Robert Koniecznyul. Armii Kraków 1432-100 Proszowice51 600, 00100.00
CZĘŚĆ II3Edyta SzafrańskaGnatowice 3332-104 Koniusza48 990, 00100.00
CZĘŚĆ III2Barbara Jamrozikul. Stary Rynek 932-120 Nowe Brzesko48 530, 00100.00

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.

4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający       informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po       29 lipca 2011r.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

*****    

                                                                                                   Nowe Brzesko, 18.07.2011r.

I.IV.271.13.2011

UWAGA !!!

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

”Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy”

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,

tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

·   Adres strony internetowej zamawiającego:

http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje usługę dowozu i odwozu dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 z wykorzystaniem gimbusa stanowiącego własność gminy do następujących placówek:

 – Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku (liczba dzieci dojeżdżających: 168)

– Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sierosławicach. (liczba dzieci dojeżdżających: 139)

– Szkoły Podstawowej w Mniszowie (liczba dzieci dojeżdżających: 43)

Ilość dzieci dojeżdżających ogółem: 350

Usługa będzie realizowana na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.

Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem stanowiącym własność gminy, tzw. Gimbusem

 -ilość kursów dziennie 7, w tym 3 dowozy i 4 odwozy

-ilość km dzienna 146,2 km

 -ilość dzieci 128 rano + 168 po południu

– dowóz w godzinach 7.15 – 9.15

– odwóz w godzinach 13.40 – 16.00

2.Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sierosławicach.

Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika.

Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55.

– ilość kursów dziennie 6, w tym 3 dowozy i 3 odwozy

– ilość km dzienna 158 km – ilość dzieci 139 rano + 139 po południu

– dowóz w godzinach 6.50 – 9.00

– odwóz w godzinach 13.20 – 16.00

3.Wykonanie usługi dowozu (bez odwozu) dzieci do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy dowóz dzieci z Rudna Dolnego do Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.

Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika.

Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55.

– ilość kursów dziennie 2 dowozy

-ilość km dzienna 14,4 km

-ilość dzieci 83 rano (w tym 43 dzieci do Szkoły Podstawowej w Mniszowie, 40 dzieci do Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku)

-dowóz w godzinach 7.10 – 8.10

Szczegółowy opis tras stanowi załącznik A, który będzie stanowił integralną część umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 21.06.2013.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, – Wykonawca przedstawi koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu dzieci do szkół odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokument (-y) potwierdzający, że usługi zostały wykonane prawidłowo (np. referencje). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale SIWZ.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Posiadają niezbędny potencjał techniczny tj. zapewniają co najmniej trzy autobusy (w tym jeden rezerwowy) posiadające aktualne badania techniczne. Liczba miejsc w autobusach została opisana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:

o a)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: – czterema kierowcami (w tym jeden rezerwowy) posiadającymi uprawnienia przewidziane prawem – dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D)

o – oraz trzema osobami, które będą sprawować opiekę nad dowożonymi dziećmi – wykonawca musi załączyć do oferty odrębne oświadczenie, że zapewni do realizacji niniejszego zamówienia trzech opiekunów, którzy będą sprawować opiekę i czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w czasie dowozów. b) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale SIWZ.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·   koncesję, zezwolenie lub licencję

·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·   wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·   inne dokumenty

odrębne oświadczenie, że Wykonawca zapewni do realizacji niniejszego zamówienia trzech opiekunów, którzy będą sprawować opiekę i czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w czasie dowozów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, 2) zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 7 do siwz wraz z wykazem tras – zał. A do SIWZ, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy, 3) zaparafowany wzór umowy dzierżawy gimbusa – stanowiący załącznik nr 8 do siwz, 4) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

1.Zmiany kluczowego personelu niezbędnego do wykonywania zamówienia zarówno po stronie Zamawiającego jak również po stronie Wykonawcy (np. kierowca autobusu). Zamawiający Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę personelu drugiej strony tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego w szczególności powodem takim mogą być okoliczności powodujące, iż wskazana osoba nie będzie mogła wykonywać swojej pracy.

2.Zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać aktualne ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny

3.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku:

a)zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi,

b)wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

c)rezygnacji z części usługi przez Zamawiającego, wprowadzenie usługi zamiennej, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

d)zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci korzystających z przewozu,

e)zmiany tras przewozów

f)zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

g)zmiany wartości umowy w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci korzystających z usługi w skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

 ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko

pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 08:30,

miejsce: Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

 ul. Piłsudskiego 17A 32-120 Nowe Brzesko sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych w dniu 18.07.201, numer ogłoszenia: 204906 – 2011.  

*************************************

                                                                                                          Nowe Brzesko, 11.07.2011

I.IV.271.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

– usługi

PEŁNIENIE FUNKCJI: ASYSTENTA KOORDYNATORA, KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO SŁONECZKO W WIERZBNIE ORAZ KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO PROMYK W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY

.

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI: ASYSTENTA KOORDYNATORA, KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO SŁONECZKO W WIERZBNIE ORAZ KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO PROMYK W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia – wszystkie III części – jest realizowany w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny 2.Dane dotyczące projektu Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL działanie 1.3. 1)miejsca realizacji: Gmina i Miasto Nowe Brzesko -Lider Projektu, Gmina Koniusza oraz Gmina Drwinia -Partnerzy projektu, 2)biuro Projektu: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, 3)termin realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r., 4)wartość projektu: 2 641 750,00 zł, 5)liczba beneficjentów objętych projektem: 90 osób, CZEŚĆ I: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY 1.Przedmiotem zamówienia dla części I zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Partnerstwo dla rodziny w Gminie Koniusza -partnera projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków asystenta koordynatora projektu, będzie należało: 1)pomoc przy zatrudnianiu pracowników niezbędnych do realizacji działań projektowych, 2)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w projekcie na potrzeby placówki, 3)pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 4)informowanie społeczności lokalnej na temat celowości i rezultatów projektu, 5)odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie promocyjne dokumentacji dotyczącej projektu oraz zakupionego wyposażenia, 6)kontrola harmonogramu działań projektowych, 7)organizacja działania pn. Opiekun domowy oraz nadzór nad jego przebiegiem, 8)bieżący nadzór nad merytoryczną realizacją projektu, 9)przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, 10) przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie rzeczowym we współpracy z koordynatorem projektu, 11)przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu projektu łącznie z opracowaniem wyników, 12)organizowanie spotkań z beneficjentami projektu, 13)bieżąca obsługa beneficjentów projektu, 14)bieżące kontaktowanie się z Instytucją Wdrażającą w sprawie projektu -telefoniczne i e-mailowo oraz z Koordynatorem Projektu i pozostałą kadrą zaangażowaną w realizację projektu. 3.Asystent Koordynatora zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Słoneczko w Wierzbnie, w wymiarze czasu 45h w miesiącu -od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu. CZEŚĆ II: PEŁNIENIE FUNKCJI: KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGOSŁONECZKO W WIERZBNIE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY 1.Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie w projekcie Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie, będzie należało: 1)kierowanie bieżącą działalnością punktu przedszkolnego – Klubu Dziecięcego Słoneczko – i reprezentowanie go na zewnątrz, 2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w punkcie przedszkolnym, poprzez wykonywanie następujących zadań: a)ocenę stanu, warunków oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej punktu przedszkolnego, b)wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy, c)prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, d)prowadzenie bieżącej kontroli pracy nauczycieli, e)gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, f)udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, g)motywowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 3)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4)współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców punktu przedszkolnego, a także z rodzicami dzieci oraz ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności poprzez: a)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, b)umożliwianie współdziałania i współpracy organów punktu przedszkolnego, c)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających z działalności Klubu Dziecięcego, 5)realizowanie zaleceń, wskazówek i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 6)rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń, zgodne z wewnętrznym regulaminem, 7)pomoc przy zatrudnianiu personelu niezbędnego do realizacji działań projektowych, 8)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 9)zarządzanie procesem rekrutacji, zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 10)informowanie rodziców o celowości i rezultatach projektu, 11)ustalanie i zatwierdzanie harmonogramu zajęć. 3.Kierownik Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Słoneczko w Wierzbnie, w wymiarze czasu 45h w miesiącu -od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu. CZEŚĆ III: PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO PROMYK W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY 1.Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku w projekcie Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku, będzie należało: 1)kierowanie bieżącą działalnością punktu przedszkolnego – Klubu Dziecięcego Promyk – i reprezentowanie go na zewnątrz, 2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w punkcie przedszkolnym, poprzez wykonywanie następujących zadań: a)ocenę stanu, warunków oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej punktu przedszkolnego, b)wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy, c)prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, d)prowadzenie bieżącej kontroli pracy nauczycieli, e)gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, f)udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, g)motywowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 3)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4)współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców punktu przedszkolnego, a także z rodzicami dzieci oraz ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności poprzez: d)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, e)umożliwianie współdziałania i współpracy organów punktu przedszkolnego, f)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających z działalności Klubu Dziecięcego, 5)realizowanie zaleceń, wskazówek i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 6)rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń, zgodne z wewnętrznym regulaminem, 7)pomoc przy zatrudnianiu personelu niezbędnego do realizacji działań projektowych, 8)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 9)zarządzanie procesem rekrutacji, zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 10)informowanie rodziców o celowości i rezultatach projektu, 11)ustalanie i zatwierdzanie harmonogramu zajęć. 4.Kierownik Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Promyk w Nowym Brzesku, w wymiarze czasu 45h w miesiącu (od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium: 1) dla części I: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Partnerstwo dla rodziny w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł), 2) dla części III: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł), 3)dla części III: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł). 2.Wadium można wnieść w następujących formach: 1)w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Nowe Brzesko Nr rachunku: 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 – z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym nr sprawy: I.IV.271.12.2011, 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 3.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 Prosimy do oferty załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 6.W druku Oferta należy wpisać, dla którego zadania, w jakiej wysokości i w jakiej formie wniesiono wadium. 7.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

·               Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·               III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

·               III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

·               III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Dla części I: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, b)ukończone studia wyższe albo podyplomowe z zakresu metodologii projektowej lub co najmniej szkolenie z tego zakresu, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w dwóch projektach w ramach POKL, w tym jeden o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Dla części II: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe zakresie wychowanie przedszkolne, b)ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania i organizacji oświatą, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w jednym projekcie w ramach POKL. Dla części III: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe zakresie wychowanie przedszkolne, b)ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania i organizacji oświatą, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w jednym projekcie w ramach POKL. 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

·               III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Dla części I: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, b)ukończone studia wyższe albo podyplomowe z zakresu metodologii projektowej lub co najmniej szkolenie z tego zakresu, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w dwóch projektach w ramach POKL, w tym jeden o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Dla części II: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe zakresie wychowanie przedszkolne, b)ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania i organizacji oświatą, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w jednym projekcie w ramach POKL. Dla części III: Pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: a)wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe zakresie wychowanie przedszkolne, b)ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania i organizacji oświatą, c)doświadczenie w pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem projektem (np. koordynatora projektu, kierownika projektu, ich asystentów lub zastępców, lub sprawowali inne funkcje rodzajowo zbieżne, niezależnie od ich indywidualnego nazewnictwa) – co najmniej w jednym projekcie w ramach POKL. 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

·               III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o              znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany wzór umowy – stanowiący załącznik do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko pok. 16 (II pietro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko sekretariat – dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Partnerstwo dla rodziny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZEŚĆ I: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dla części I zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu Partnerstwo dla rodziny w Gminie Koniusza (partnera projektu), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków asystenta koordynatora projektu, będzie należało: 1)pomoc przy zatrudnianiu pracowników niezbędnych do realizacji działań projektowych, 2)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w projekcie na potrzeby placówki, 3)pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 4)informowanie społeczności lokalnej na temat celowości i rezultatów projektu, 5)odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie promocyjne dokumentacji dotyczącej projektu oraz zakupionego wyposażenia, 6)kontrola harmonogramu działań projektowych, 7)organizacja działania pn. Opiekun domowy oraz nadzór nad jego przebiegiem, 8)bieżący nadzór nad merytoryczną realizacją projektu, 9)przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, 10) przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie rzeczowym (we współpracy z koordynatorem projektu), 11)przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu projektu łącznie z opracowaniem wyników, 12)organizowanie spotkań z beneficjentami projektu, 13)bieżąca obsługa beneficjentów projektu, 14)bieżące kontaktowanie się z Instytucją Wdrażającą w sprawie projektu (telefoniczne i e-mailowo) oraz z Koordynatorem Projektu i pozostałą kadrą zaangażowaną w realizację projektu. 3.Asystent Koordynatora zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Słoneczko w Wierzbnie, w wymiarze czasu 45h w miesiącu (od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PEŁNIENIE FUNKCJI: KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO SŁONECZKO W WIERZBNIE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie w projekcie Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków kierownika Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie, będzie należało: 1)kierowanie bieżącą działalnością punktu przedszkolnego – Klubu Dziecięcego Słoneczko – i reprezentowanie go na zewnątrz, 2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w punkcie przedszkolnym, poprzez wykonywanie następujących zadań: a)ocenę stanu, warunków oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej punktu przedszkolnego, b)wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy, c)prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, d)prowadzenie bieżącej kontroli pracy nauczycieli, e)gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, f)udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, g)motywowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 3)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4)współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców punktu przedszkolnego, a także z rodzicami dzieci oraz ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności poprzez: a)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, b)umożliwianie współdziałania i współpracy organów punktu przedszkolnego, c)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających z działalności Klubu Dziecięcego, 5)realizowanie zaleceń, wskazówek i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 6)rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń, zgodne z wewnętrznym regulaminem, 7)pomoc przy zatrudnianiu personelu niezbędnego do realizacji działań projektowych, 8)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 9)zarządzanie procesem rekrutacji, zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 10)informowanie rodziców o celowości i rezultatach projektu, 11)ustalanie i zatwierdzanie harmonogramu zajęć. 3.Kierownik Klubu Dziecięcego Słoneczko w Wierzbnie zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Słoneczko w Wierzbnie, w wymiarze czasu 45h w miesiącu (od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 23.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO PROMYK W NOWYM BRZESKU W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku w projekcie Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Do obowiązków kierownika Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku, będzie należało: 1)kierowanie bieżącą działalnością punktu przedszkolnego – Klubu Dziecięcego Promyk – i reprezentowanie go na zewnątrz, 2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w punkcie przedszkolnym, poprzez wykonywanie następujących zadań: a)ocenę stanu, warunków oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej punktu przedszkolnego, b)wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy, c)prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, d)prowadzenie bieżącej kontroli pracy nauczycieli, e)gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, f)udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, g)motywowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, 3)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4)współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców punktu przedszkolnego, a także z rodzicami dzieci oraz ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności poprzez: d)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, e)umożliwianie współdziałania i współpracy organów punktu przedszkolnego, f)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających z działalności Klubu Dziecięcego, 5)realizowanie zaleceń, wskazówek i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 6)rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń, zgodne z wewnętrznym regulaminem, 7)pomoc przy zatrudnianiu personelu niezbędnego do realizacji działań projektowych, 8)pomoc przy dokonywaniu zakupów ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 9)zarządzanie procesem rekrutacji, zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji, 10)informowanie rodziców o celowości i rezultatach projektu, 11)ustalanie i zatwierdzanie harmonogramu zajęć. 4.Kierownik Klubu Dziecięcego Promyk w Nowym Brzesku zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w Punkcie Przedszkolnym Klub Dziecięcy Promyk w Nowym Brzesku, w wymiarze czasu 45h w miesiącu (od pn. do pt., również w godzinach popołudniowych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 23.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2011. Numer ogłoszenia: 194204 – 2011.

pliki do pobrania:

1. SIWZ

2.     Załaczniki

**************************************************

Nowe Brzesko, dnia 05.07.2011r.

Numer sprawy: I.IV.271.11.2011

                                                                                                          wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Numer sprawy: I.IV.271.11.2011

      Nazwa zadania:

„Adaptacja pomieszczeń wiatrołapu na pomieszczenia szatni dla punktu przedszkolnego pn. KLUB DZIECIĘCY PROMYK w ramach projektu: Partnerstwo dla rodziny współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini

Drwinia 209

32-709 Drwinia

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Firma Budowlana J&S Kurek ul. Partyzantów 40A/6 28-500 Kazimierza Wielka – oferowana kwota     brutto: 40 443, 17 zł

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini, Drwinia 209 32-709 Drwinia – oferowana kwota      brutto: 38 650, 73 zł

Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:

   1) Firma Budowlana J&S Kurek ul. Partyzantów 40A/6 28-500 Kazimierza Wielka – 95.57 punktów

   2) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini Drwinia 209 32-709 Drwinia – 100.00 punktów

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.

4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający       informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po  upływie       5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,       tj. po 11.07.2011r.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

*****************************************************

Skip to content