Gmina
Nowe Brzesko

JAKOŚĆ POWIETRZA

Prognoza jakości powietrza dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko


Syngeos – czujniki jakości powietrza

EkoMałopolska

Czyste Powietrze – wymień piec

Ekointerwencja


Ograniczenia w użytkowaniu kotłów, kominków i pieców.

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego obowiązująca w Gminie Nowe Brzesko:

Zakaz spalania:

 • flotokoncentratów i mułów węglowych,
 • węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0-3 mm stanowi powyżej 15% udziału masowego,
 • biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20%.

Nowo instalowane kotły C.O na paliwa stałe:

 • wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE – norma ekoprojektu (ecodesign) – rozporządzenie Komisji (EU) 2015/1189 oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo*).

Montaż kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają powyższych wymogów jest nielegalny. Przepis ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i budynków, w których wymieniany jest stary system grzewczy.

Terminy zakazu eksploatacji starych kotłów na paliwo stałe:

 • od 1 maja 2024 r. (wszystkie bezklasowe kotły na węgiel, miał, drewno i inne paliwa stałe)
 • od 1 stycznia 2027 r. (kotły, które spełniają 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012)

Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które spełniają 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą być użytkowane bezterminowo.

Ograniczenia w użytkowaniu kominków, pieców kaflowych, pieców typu koza i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:

 • wszystkie nowo instalowane urządzenia muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign) – rozporządzenie Komisji (EU) 2015/1185
 • od 1 maja 2024 r. należy zaprzestać eksploatacji urządzeń, które nie spełniają normy ekoprojektu (ecodesign) lub: wyposażyć je  w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (dotyczy wyłącznie urządzeń zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r.) lub posiadać  dokumentację potwierdzającą sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% ( dotyczy wyłącznie urządzeń zainstalowanych przed 1
 • lipca 2017 r.)

Jakie wymagania techniczne musi spełniać kominek żeby móc go leganie użytkować?

Od 1 maja 2024 r. legalne będzie wyłącznie użytkowanie kominków:

 • spełniających normę ekoprojektu (ecodesignu) – konieczność posiadania odpowiedniego certyfikatu wydanego przez producenta (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe)
 • instalowanych od 1 lipca 2017 r. – od tego dnia wszystkie nowo instalowane kominki muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign) – należy posiadać certyfikat urządzenia
 • zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r. które posiadają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% (konieczność posiadania specyfikacji technicznej)
 • pozostałe kominki należy wymienić do 1 maja 2024 r. lub wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (np. w elektrofiltry) spełnienie wymagań technicznych przez kominek uprawnia do jego użytkowania wyłącznie w dni bez ogłoszonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza!

UWAGA:
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej na osobie kontrolowanej spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentacji potwierdzającej m. in. klasę kotła i ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, jego sprawność cieplną oraz jakość stosowanego paliwa.

Kontrole są wykonywane zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przez upoważnionych do tego pracowników urzędu gminy oraz strażnika Miejskiego  Sankcje związane z udaremnianiem i utrudnianiem przeprowadzenia kontroli (np. niewpuszczenie kontrolujących) zostały zawarte w art. 225 Kodeksu karnego.

Ograniczenia i zakaz eksplantacji kominków wynikające z uchwały antysmogowej i programów ochrony powietrza .

Na obszarze całego województwa

– Przy 2 i 3 stopniu zagrożenia dla danego powiatu zakaz eksploatacji miejscowego ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe nie stanowiących jednego źródła ogrzewania budynku nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu, posiadających zamkniętą komorę spalania.

– Przy 3 stopniu zagrożenia zakaz eksploatacji  urządzeń grzewczych na paliwa stałe ( węgiel, biomas) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania .

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ:

uchwala-nr-lix84222-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego
Skip to content