Gmina
Nowe Brzesko

Decyzje

Znak: RK-IV.6220.1.2015                                                   Nowe Brzesko, dnia 04.03.2015 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że w dniu 4 marca 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

,,  Odbudowa drogi powiatowej Gruszów – Kowala – Łaganów” (1273K / 694)  w miejscowości Pławowice w km 1+830 – 3+412, tj. 1,582 km obręb 0009, jednostka ewidencyjna Pławowice”

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Geodezji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Znak: RiOŚ.VII.6220.6.2014                                               Nowe Brzesko, dnia 23.07.2014 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.267 z późn.zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że na wniosek firmy PRO-SAN-INSTAL mgr inż. Jan Mań, ul. Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

,,Budowa rowu odwadniającego ul. Św. Huberta wraz z budową przepustu pod drogą krajową nr 79 relacji Sandomierz-Kraków w km 317+165 dz. nr 1410/1 oraz kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku, g. Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie”.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Magdalena Kubik

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska


    Nowe Brzesko, dnia 17.07.2014 r.

Znak: RiOŚ.VII.6220.4.2014                                            

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że w dniu 17 lipca 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

,,Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie nawierzchni drogowej, odwodnienia, budowie przepustów na rowie na dz. 1426, 1289 oraz przepustu pod drogą krajową nr 79 na dz. Nr 1410/1 w km 317+702 w Nowym Brzesku, g. Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie”.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Magdalena Kubik

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska


Znak: RiOŚ.VII.6220.1.2014                                                       Nowe Brzesko, dnia 16.01.2014 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że na wniosek Powiatu Proszowickiego, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,, Odbudowa drogi powiatowej ,,rz. Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie” (1279K/137/2) w miejscowości Sierosławice w km 0+487 – 1+067, tj. 0,580 km. obręb 0012, jednostka ewidencyjna Sierosławice.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko                                                   Nowe Brzesko dnia 16.10.2013r

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko 

Znak sprawy: RiOŚ.VII.6220.13.2013 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 roku, poz. 267) w związku z art. 63 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn.zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213 poz. 1397 z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku inwestora firmy MULTIWAT Sp. Z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków z dnia 10 lipca 2013 roku o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia: ,,Instalacja farmy fotowoltaicznej ,,Nowe Brzesko” wraz z infrastrukturą techniczną”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1254 w Nowym Brzesku, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko. 

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Instalacja farmy fotowoltaicznej ,,Nowe Brzesko” wraz z infrastrukturą techniczną” przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1254 w Nowym Brzesku, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko. 

 uzasadnienie

Firmy MULTIWAT Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków wnioskiem z dnia 10 lipca 2013 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.07.2013 roku) zwróciła się o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia: ,,Instalacja farmy fotowoltaicznej ,,Nowe Brzesko” wraz z infrastrukturą techniczną”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1254 w Nowym Brzesku, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.  Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 22.07.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w  miejscowości prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej gminy. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w miejscowości prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej gminy. Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku.  Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz.1397 z późn.zm).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z poźn.zm.) wystąpiono z pismem znak RiOŚ.VII.6220.13.2013 z dnia 22.07.2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz z pismem znak RiOŚ.VII.6220.13.2013 z dnia 22.07.2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla w/w inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach opinią sanitarną nr PSE.NZ-420-52/13 z dnia 26.07.2013 roku (data wpływu do tut. Urzędu 30.07.2013 roku) stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu w zakresie określonym w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z poźn.zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem nr OO.4240.1.360.2013.ASł z dnia 19.09.2013 roku  (data wpływu do tut. Urzędu 24.09.2013 roku)  wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z poźn.zm.), uwzględniono następujące uwarunkowania:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowana farma fotowoltaiczna wraz z infrastruktura techniczną została zaklasyfikowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 roku z poźn.zm) §  3 ust. 1 jako:

„Pkt. 52 Zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

 1. 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust 1 pkt. 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 pkt. 1 – 3 tej ustawy,
 2. 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;”

Skala przedsięwzięcia:

Podstawowe elementy farmy „Nowe Brzesko”:
§  Ogniwa fotowoltaiczne
§  Infrastruktura naziemna i podziemna,
§  Linie kablowe energetyczno – światłowodowe,
§  Przyłącza elektroenergetyczne,
§  Transformatory,
§  Konwertery,
§  Inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Nr działkiGminaObrębPow. [ha]
1254Nowe BrzeskoNowe Brzesko [nr 0008]5,1190

Przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, nie będzie oddziaływać na inne działki niż działka o numerze 1254.

Współrzędne lokalizacyjne:

N: 50°7’47.77’’

E: 20°22’45.33

II. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planowana farma fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na części działki numer ewidencyjny 1254 (obręb 0008) w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko o powierzchni 5,1190 [ha].   

 Planowany sposób zagospodarowania terenu.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu farmy fotowoltaicznej o mocy ok 1,95 MW na terenie części działki nr 1254 o powierzchni ok. 5,1190 [ha], obręb 0008 Nowe Brzesko gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Farma składać się będzie ze szpil nie trwale związanych z gruntem, stołów pod panele PV, paneli PV, okablowania, infrastruktury technicznej  oraz stacji transformatorowych połączonych z linią średniego napięcia (SN), na warunkach określonych w umowie przyłączeniowej z TAURON Dystrybucja. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Pokrycie szatą roślinną.

Obecnie działka o numerze ewidencyjnym 1254 w Nowym Brzesku stanowi głównie pastwiska trwałe.

III.             Rodzaj technologii

 Farma fotowoltaiczna składać się będzie:

§  Szpil nie trwale związanych z gruntem,

§  Zamontowanych stołów na panele PV,

§  Modułów słonecznych (Paneli PV)

§  Okablowania,

§  Stacji transformatorowej połączonej z linią SN zgodnie z warunkami przyłączeniowymi jakie inwestor otrzyma od zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A.,

IV. Ewentualne warianty przedsięwzięci

Wariant „0” – Niepodejmowanie przedsięwzięcia.

Nie podjęcie przedsięwzięcia pozostawia teren nienaruszony w stanie w jakim został opisany.

Wariant I – budowa farmy fotowoltaicznej „Nowe Brzesko”.

W celu wykorzystania korzystnych warunków lokalizacyjnych działki nr ew. 1254 (obręb 0008) w miejscowości Nowe Brzesko, planuję się na jej obszarze instalacje paneli fotowoltaicznych, zamieszonych na stołach nie trwale związanych z gruntem wraz z infrastrukturą techniczną (w tym okablowaniem i stacją transformatorową przyłączoną do sieci średniego napięcia).

Inwestycja podzielona zostanie na trzy etapy: realizacji, eksploatacji i (ewentualnie) likwidacji.

§  ETAP I – realizacja:

Na tym etapie, dojdzie do krótkoterminowego (ok. 6 miesięcznego) oddziaływania na środowisko w wyniku instalowani komponentów elektrowni. Stosując środki opisane w rozdziale VI uda się zminimalizować i częściowo zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

§  ETAP II – eksploatacja:

Farma fotowoltaiczna w trakcie eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

§  ETAP III – likwidacja:

Podczas likwidacji, podobnie jak w ETAPIE I, dojdzie do krótkoterminowego oddziaływania na środowisko, które jednak zostanie zminimalizowane przy zastosowaniu procedur przestawionych w rozdziale VI.

V. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

 Planowana elektrownia nie będzie wymagała budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W trakcje jej funkcjonowania nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem niewielkich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Ewentualne odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

VI. Rozwiązania chroniące środowisko

Zagrożenie występujące w czasie prowadzenia robótRozwiązania chroniące przed zagrożeniem
HałasPraca w trybie jednozmianowym w godzinach dziennych. Wykonywanie w miarę możliwości prac montażowych u dostawcy. Wyłączanie maszyn budowlanych podczas postojów.
Wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiskaWykorzystanie sprawnych maszyn budowlanych. Zastosowanie przenośnego węzła sanitarnego z wywozem nieczystości przez wyspecjalizowane firmy. Usuwanie odpadów do odpowiednich pojemników i wywożenie ich przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia. Wyłączanie maszyn budowlanych podczas postojów.
Zagrożenie wtargnięcia na teren budowy niepowołanych osób lub zwierzątOgrodzenie niewielkiego zaplecza budowy.

 Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji.

Zagrożenia występujące w czasie eksploatacji farmy „Nowe Brzesko”Rozwiązania chroniące przed zagrożeniem
Hałas i wibracje.Ogniwa fotowoltaiczne nie emitują hałasu zaś stacja transformatorowa będzie zlokalizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009  (dz. u. z 2009 r. nr 56 poz. 461).
Zagrożenie przed wtargnięciem na teren farmy.Farma fotowoltaiczna zostanie ogrodzona i prowadzony będzie doraźny monitoring umożliwiający interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiskaFarma nie będzie generować zanieczyszczeń.

VII. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

§  ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych:

nie dotyczy – elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wytwarzać ścieków bytowych,

§  ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

nie dotyczy – elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wytwarzać ścieków technicznych,

§  ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) – nie dotyczy,

§  rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

W trakcie budowy projektowanego przedsięwzięcia powstałe odpady zostaną posegregowane i wywiezione przez firmę do tego upoważnioną.

Odpady eksploatacyjne (oleje, smary) powstałe w trakcie działania elektrowni po ich zużyciu lub planowanej wymianie będą wywożone do zakładu utylizacji wg obowiązujących procedur przepisów prawa.

W przypadku awarii, powstałe uszkodzenia zostaną natychmiast wymienione na nowe, a części zużyte i uszkodzone usunięte z terenu przedsięwzięcia. 

§  ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):

hałas – elektrownia nie będzie przekraczać norm emisji hałasu a stacja transformatorowa będzie zlokalizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009  (dz. u. z 2009 r. nr 56 poz. 461).

Pola elektromagnetyczne – podstawowym medium produkującym w projektowanej elektrowni fotowoltaicznej będzie energia elektryczna o mocy instalowanej do 2,0 MW. Energia przesyłana będzie istniejącymi liniami napowietrznymi z wykorzystaniem projektowanej stacji transformatorowej zdawczo – odbiorczej średniego napięcia i projektowanej linii kablowej, która połączona będzie z istniejąca linią SN. Wprowadzenie mocy będzie wykonane zgodnie z warunkami otrzymanymi z TAURON Dystrybucja z uwzględnieniem przepisów i wiedzy technicznej obejmujących zagadnienia ochrony zagadnienia ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz/ 60 Hz, i napięciu ~15 kV, które nie stanowią uciążliwości czy zagrożenia dla środowiska.

VIII. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie istnieje możliwość trans granicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

IX. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Farma fotowoltaiczna nie będzie wytwarzać żadnych szkodliwych substancji, hałasu ani żadnych innych pochodnych mogących wpłynąć znacząco negatywnie na tereny jak i zwierzęta prawnie chronię.

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia mieszczą się następujące obszary prawem chronione:

§  Puszcza Niepołomicka PLB120002– ok. 1,8 km,

§  Koło Grobli PLH120008 – ok. 2 km,

§  Lipówka PLH120010 – ok. 4 km

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub wodno-błotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie będzie miało też wpływu na wyżej wymienione obszary prawem chronione.

Po rozpatrzeniu i szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dowodowych zgromadzonych

w przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko postanowił orzec jak w sentencji.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji oraz zgodnie z art. 143 wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Niniejsze postanowienie zostanie podane do publicznej wiadomości mieszkańcom (jednocześnie obwieszczeniem powiadamiając strony postępowania) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej gminy.

Otrzymują:

1.  Wnioskodawca- Firma MULTIWAT Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków.    

2. Strony postępowania (przez obwieszczenie).

3.  a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Plac Na stawach 3, 30-107 Kraków.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice.


Nowe Brzesko, dnia 05.07.2013 r.

Znak: RiOŚ.VII.6220.11.2013                                             

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że na wniosek firmy MULTIWAT Sp. z o o Sp. Komandytowa, ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

,,Instalacja farmy fotowoltaicznej ,,Nowe Brzesko” wraz z infrastrukturą techniczną”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1254 w Nowym Brzesku, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko


 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko                                                                              Nowe Brzesko dnia 21.03.2013 r.

RiOŚ.VII.6220.9.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.)w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także § 3. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Proszowickiego, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice z dnia 28.02.2013 rokuo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce (1270K / 740/2, 753/9) w miejscowości Rudno Dolne w km 3+489, w km 3+489-4+100, tj. 1,000 km”.

postanawiam  nie nakładać obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce (1270K / 740/2, 753/9) w miejscowości Rudno Dolne w km 3+489, w km 3+489-4+100, tj. 1,000 km” przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 740/2 oraz 753/9 w miejscowości Rudno Dolne, obręb 0011, jednostka ewidencyjna Rudno Dolne.

uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2013 roku Powiat Proszowicki, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce (1270K / 740/2, 753/9) w miejscowości Rudno Dolne w km 3+489, w km 3+489-4+100, tj. 1,000 km”.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.9.2013 w dniu 01.03.2013 roku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach opinią sanitarną znak: PSE.NZ-420-9/13 z dnia  06 marca 2013 roku stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.9.2013 w dniu 01.03.2013 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.4240.1.94.2013.MN z dnia 18 marca 2013 roku stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Przed wydaniem postanowienia zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy tut. organ, opierając się na danych zawartych we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia, analizował następujące uwarunkowania:

– w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się odbudowę 1 km drogi powiatowej Rudno Górne-Dobranowice-Wawrzeńczyce (1270 K, 740/2, 753/9) w miejscowości Rudno Dolne (gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie) w km 3+489, w km 3+489+100 na działce o nr 740/2 oraz 753/9, obręb 0011, jednostka ewidencyjna Rudno Dolne. Na przedmiotowym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prace realizacyjne polegać będą na wykonaniu nakładki z asfaltobetonu,  utwardzania poboczy i odtworzeniu rowów przydrożnych wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami. Przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie drogowym. W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt budowlany. Zabezpieczeniem przed emisja hałasu i spalin pochodzących od sprzętu budowlanego będzie używanie maszyn i pojazdów eksploatacyjnych, które spełniają odpowiednie normy. Woda do celów sanitarnych dostarczana będzie w przenośnych zbiornikach. Wody opadowe z powierzchni jezdni i pobocza odprowadzane będą do istniejących rowów odwadniających. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody oraz poza otulinami form przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 oraz Koło Grobli PLH1200008 znajdują się w odległości około 3 km od terenu przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz jej lokalizację stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na gatunki oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Ze względu na charakter inwestycji nie będą występować niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. W ramach inwestycji nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ryzykiem poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowych technologii. Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie.

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz uzyskane opinie od uprawnionych organów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono jak w sentencji.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji oraz zgodnie z art. 143 wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach.

 Nowe Brzesko, dnia 22.03.2013 r.

Znak: RiOŚ.VII.6220.9.2013                                              

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że w dniu 21 marca 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

,, Odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce (1270K / 740/2, 753/9) w miejscowości Rudno Dolne w km 3+489, w km 3+489-4+100, tj. 1,000 km” przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 740/2 oraz 753/9 w miejscowości Rudno Dolne, obręb 0011, jednostka ewidencyjna Rudno Dolne.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko                                                                                Nowe Brzesko dnia 28.03.2013 r.

RiOŚ.VII.6220.8.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.)w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także § 3. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 01.03.2013 rokuo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr K1272 w miejscowości Mniszów Chełmy od km 0+000 do km 1+050”,

postanawiam nie nakładać obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Odbudowie drogi gminnej od drogi powiatowej nr K1272 w miejscowości Mniszów Chełmy od km 0+000 do km 1+050”, zlokalizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 372/1 oraz 365/1 w miejscowości Mniszów, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Mniszów.”

uzasadnienie

W dniu 1 marca  2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr K1272 w miejscowości Mniszów Chełmy od km 0+000 do km 1+050”,

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.8.2013 w dniu 01.03.2013 roku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach opinią sanitarną znak: PSE.NZ-420-10/13 z dnia  11 marca 2013 roku stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.8.2013 w dniu 01.03.2013 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.4240.1.95.2013.MN z dnia 18 marca 2013 roku stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Przed wydaniem postanowienia zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy tut. organ, opierając się na danych zawartych we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia, analizował następujące uwarunkowania:

– w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się odbudowę 1,5 km drogi gminnej od drogi powiatowej nr K1272 w miejscowości Mniszów (gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie w km od 0+000 do km 1+050, na działce o nr 372/1 oraz 365/1, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Mniszów. Na przedmiotowym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prace realizacyjne polegać będą na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi z ziemi, wykonaniu robót ziemnych-punktowe korytowanie w miejscach znacznych zniszczeń drogi, uzupełnieniu podbudowy, wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową, wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczna, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i utwardzeniu obustronnym poboczy wraz z powierzchniowym ich utrwaleniem. Przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie drogowym. W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt budowlany. Zabezpieczeniem przed emisja hałasu i spalin pochodzących od sprzętu budowlanego będzie używanie maszyn i pojazdów eksploatacyjnych, które spełniają odpowiednie normy. Woda do celów sanitarnych dostarczana będzie w przenośnych zbiornikach. Wody opadowe z powierzchni jezdni i pobocza odprowadzane będą do istniejących rowów odwadniających.Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody oraz poza otulinami form przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 oraz Koło Grobli PLH1200008 znajdują się w odległości około  4,5 km od terenu przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz jej lokalizację stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na gatunki oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Ze względu na charakter inwestycji nie będą występować niekorzystne oddziaływania w zakresie wód powierzchniowych. W ramach inwestycji nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ryzykiem poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowych technologii. Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie.

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz uzyskane opinie od uprawnionych organów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono jak w sentencji.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji oraz zgodnie z art. 143 wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach.

Nowe Brzesko, dnia 29.03.2013 r.

Znak: RiOŚ.VII.6220.8.2013                                              

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że w dniu 28 marca 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

 ,, Odbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr K1272 w miejscowości Mniszów Chełmy od km 0+000 do km 1+050”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerze ewidencyjnym 372/1 oraz 365/1 w Mniszowie, obręb 0007, jednostka ewidencyjna Mniszów.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko


 Nowe Brzesko dnia 19.02.2013 r.

Nasz znak: RiOŚ.VII.6220.3.2013                                      

Postanowienie

Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Odbudowa drogi gminnej do Klasztoru w miejscowości Hebdów od km 0+580 do km 1+150 (działka ewidencyjna nr 585/3)”.

uzasadnienie

analizując dokumentację dotyczącą przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi gminnej do Klasztoru w miejscowości Hebdów od km 0+580 do km 1+150 (działka ewidencyjna nr 585/3)” oraz treść zapisów § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397) zgodnie z którym, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W świetle powyższego prowadzenie postępowania w ww. sprawie jest nieuzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Na podstawie art. 61 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 , 30-048 Kraków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.


Nowe Brzesko dnia 19.02.2013 r.

Nasz znak: RiOŚ.VII.6220.2.2013                                      

Postanowienie

Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Odbudowa drogi gminnej do Klasztoru w miejscowości Hebdów od km 0+000 do km 0+580 (działka ewidencyjna nr 585/3)”.

uzasadnienie

analizując dokumentację dotyczącą przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi gminnej do Klasztoru w miejscowości Hebdów od km 0+000 do km 0+580 (działka ewidencyjna nr 585/3)” oraz treść zapisów § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397) zgodnie z którym, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W świetle powyższego prowadzenie postępowania w ww. sprawie jest nieuzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Na podstawie art. 61 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 , 30-048 Kraków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.


                                       Nowe Brzesko dnia 19.02.2013 r.

 Nasz znak: RiOŚ.VII.6220.1.2013

Postanowienie

Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Pławowice od km 0+000 do km 0+814 (działka ewidencyjna numer 692, 693).

uzasadnienie

analizując dokumentację dotyczącą przedsięwzięcia pn: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Pławowice od km 0+000 do km 0+814 (działka ewidencyjna numer 692, 693)” oraz treść zapisów § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397) zgodnie z którym, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W świetle powyższego prowadzenie postępowania w ww. sprawie jest nieuzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Na podstawie art. 61 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 , 30-048 Kraków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

Znak: RiOŚ.VII.6220.1.2012                                              Nowe Brzesko dnia 22.03.2012 r.

DECYZJANa podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227)

ORZEKAM

umorzyć prowadzone na wniosek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko z dnia 18.01.2012 roku, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu wspomaganej przez kolektory słoneczne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1101 w Nowym Brzesku obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane wszystkie strony postępowania.Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 44, 32-120 Nowe Brzesko pismem znak RiOŚ.VII.6220.1.2012 z dnia 18.01.2012 roku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice (data wpływu 23.01.2012 roku) z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu wspomaganej przez kolektory słoneczne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1101 w Nowym Brzesku obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach pismem znak PSE.NZ.420-4/12 z dnia 03.02.2012 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu – 07.02.2012 rok) wydał opinię sanitarną , iż powyższe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.Dnia 18.01.2012 roku Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko z siedzibą przy ul. Krakowskiej 44, 32-120 Nowe Brzesko pismem nr RIOŚ.VII.62220.1.2012 zwrócił się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków (data wpływu 30.01.2012 roku) z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu wspomaganej przez kolektory słoneczne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1101 w Nowym Brzesku obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.4240.1.40.2012.AK z dnia 14.02.2012 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.02.2012 roku) wezwał do uzupełnienia w/w wniosku.W odpowiedzi Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak RiOŚ.VII.6220.1.2012 z dnia 21.02.2012 roku wniósł o korektę nazwy inwestycji oraz dostarczył aktualną kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.4240.1.40.2012.AK z dnia 20.03.2012 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 22.03.2012 roku) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla cytowanego wyżej przedsięwzięcia.Przedsięwzięcie pn.:„Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu wspomaganej przez kolektory słoneczne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1101 w Nowym Brzesku obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko polegać będzie na budowie instalacji co., c.w.u. opartej na pompie ciepła wspomaganej przez kolektory słoneczne dla nowego budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Nowym Brzesku. Rozprowadzenie czynnika ciepła oraz ciepłej wody użytkowej odbędzie się za pomocą: instalacji centralnego ogrzewania dla nowej części szkoły, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej hali gimnastycznej.Inwestor podczas prowadzenia prac zapewnia odpowiednią organizację poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia. Prace budowlane będą miały charakter typowych robót budowlano-konstrukcyjno- montażowych i nie spowodują zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego. Pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy nie będą powodować zanieczyszczenia drogi błotem wynoszonym na kołach a transport materiałów sypkich będzie organizowany w szczelnych skrzyniach pojazdów. Używane w czasie budowy pojazdy i sprzęt budowlany będą sprawne technicznie. Praca maszyn i urządzeń budowlano – montażowych zostanie ograniczona do pory dziennej. Prace budowlane, konstrukcyjno, montażowe będą prowadzone przez firmę zewnętrzną. Teren realizacji przedsięwzięcia zostanie wyposażony w kontenery na powstające odpady, które będą zbierane selektywnie i zostaną przekazywane firmom posiadającym odpowiednie decyzje i zezwolenia do ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze występujące w okolicach terenu inwestycyjnego. Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na terenach silnie zurbanizowanych, przekształconych przez człowieka. Wolne miejsca od zabudowy zagospodarowane są niską zielenią i pojedynczymi krzewami. Teren nie posiada dużej wartości przyrodniczej. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się zajęcia nowych powierzchni biologicznie czynnych, a miejsca wykopów ponownie zagospodaruje się zielenią niską.Instalacja solarna będzie wspomagała pompy ciepła w dostarczaniu ciepła do instalacji ogrzewania i c. w. u. Inwestor planuje zastosowanie pakietu solarnego WATT. Bateria kolektorów będzie ustawiona na aluminiowej wolnostojącej konstrukcji wsporczej KWS na dachu nowej części szkoły. Czynnikiem kolektorowym będzie roztwór glikolowy. Instalacja będzie prowadzona w przestrzeniach strychowych. Wszystkie odcinki prowadzone będą z minimalnym spadkiem 0.2 %, umożliwiającym w najniższym punkcie odwodnienie, a w najwyższym odpowietrzenie izolacji. Rury prowadzone na zewnątrz zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniem płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.Źródłem ciepła dolnego będą dwie pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym,
o łącznej mocy grzewczej około 138,5 kW, przy założonych parametrach B2/W50, czyli: temperatura medium grzewczego na wlocie do parownika: 2 oC, temperatura wody na wylocie ze skraplacza: 50 oC. Pionowy wymiennik gruntowy, jako dolne źródło ciepła, stanowić będą tzw. kolektory gruntowe zabudowane w wywierconych otworach technicznych. Planuje się wykonanie 22 otworów o głębokości 100 m każdy. Wiercenia zostaną wykonane wiertnicą obrotową na tzw. prawy obieg z zastosowaniem płuczki iłowo-polimerowej o gęstości gwarantującej stabilność ścian otworu. Po odwierceniu otworów zostaną zapuszczone do nich wymienniki ciepła (kolektory gruntowe), a sam otwór zostanie wypełniony urobkiem z odwiertu lub zaczynem iłowo-cementowym. Nośnikiem ciepła, w tzw. obiegu zamkniętym będzie 30% roztwór glikolu polipropylenowego. W czasie wiercenia prowadzone będą obserwacje hydrogeologiczne mające na celu ustalenie głębokości zalegania zwierciadła wody. Z uwagi na sposób wiercenia obserwacje horyzontów wodonośnych zostaną ograniczone do określenia tzw. stref ucieczek płuczki. Dozór nad całością prac wiertniczych i badań będzie prowadził geolog posiadający odpowiednie uprawnienia. Prace związane z budową inwestycji (wykopy pod instalację pomp ciepła) nie spowodują naruszenia i zmiany lokalnych stosunków wodnych.Z uwagi na występujące w sąsiedztwie dobra kultury współczesnej i zabytki prace ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym.W związku z przedmiotową inwestycją nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze występujące w okolicach terenu inwestycyjnego. Powyższe zamierzenie znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany obszar Natura 2000 o kodzie PLB120002 Puszcza Niepołomicka i PLH120008 Koło Grobli znajdują się w odległości ponad 1,5 m od przedmiotowej inwestycji. Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na terenach silnie zurbanizowanych, przekształconych przez człowieka. Wolne miejsca od zabudowy zagospodarowane są niską zielenią i pojedynczymi krzewami. Nie posiada dużej wartości przyrodniczej. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się zajęcia nowych powierzchni biologicznie czynnych, a miejsca wykopów ponownie zagospodaruje się zielenią niską. Prace realizacyjne nie spowodują ubytku obecnej powierzchni terenu biologicznie czynnego w okolicach terenu inwestycyjnego.Nie przewiduje się, żadnych znaczących i ponadnormatywnych emisji hałasu do otoczenia. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 40 metrów na zachód oraz 70 metrów na północ od terenu pod inwestycję. Jedynym źródłem emisji hałasu z pracy pomp i kolektorów będzie kotłownia, w której umieszczone są wszystkie urządzenia grzewcze typu pompa, wymiennik ciepła, zasobnik, zbiornik wyrównawczy, parownik itp. Praca tych urządzeń odbywać się będzie w pomieszczeniu zamkniętym, poniżej poziomu terenu (piwnice szkoły). Urządzenia te nie powodują żadnych znaczących i ponadnormatywnych emisji hałasu do otoczenia. Ponadto umieszczenie ich w pomieszczeniu zamkniętym budynku szkoły będzie stanowić dodatkową barierę akustyczną dla emisji hałasu do otoczenia.Inwestycja jest przedsięwzięciem proekologicznym, z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i nie będzie powodować żadnego negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Planowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie emisji substancji szkodliwych w wyniku zmniejszonej ilości spalanych paliw kopalnianych służących do c.o. i c.w.u.W myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 – cyt. dalej jako UUOS) decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana w przypadku realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)Po przeanalizowaniu materiałów sprawy stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie w kształcie opisanym we wniosku, ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie należy
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
, wymienionych
w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dla przedmiotowej inwestycji, która znajduje się poniżej progów określonych w w/w rozporządzeniu przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Organ prowadzący postępowanie szczegółowo przeanalizował wszystkie kryteria określone w art. 63 ustawy UUOS oraz § 4 i § 5 w/w rozporządzenia,
które odpowiadają kryteriom zawartym w Załączniku III Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Zatem, zgodnie z art. 71 ust. 2 UUOS, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opisany stan rzeczy czyni prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach bezprzedmiotowym. Zgodnie zaś z art. 105 § 1 K.p.a., „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania”.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 K.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 K.p.a.). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 K.p.a.).

2. Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej zgodnie z art.7 ust 3 oraz częścią I ust. 53 pkt 1 kol.4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm.).3. Powyższa decyzja zostaje poddana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – www.nowe-brzesko.iap.pl

*********************************************************************

*****************************************************************

Wójt Gminy Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

znak sprawy: B-V/7624/4/6/2009/2010

DECYZJA

Na podstawie art.105 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:                  Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z  późniejszymi zmianami), art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Zbigniewa Klasa zam. Hebdów 6, 32-120 Nowe Brzesko  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku przetwórni mięsa z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, c.o., energii elektrycznej na działce nr 482/2 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid 482/2 obręb Hebdów, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko”

Orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i nadbudowa budynku przetwórni mięsa z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, c.o., energii elektrycznej na działce nr 482/2 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid 482/2 obręb Hebdów, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko”.

Uzasadnienie

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i nadbudowa budynku przetwórni mięsa z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, c.o., energii elektrycznej na działce nr 482/2 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid 482/2 obręb Hebdów, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko” z wniosku Pana Zbigniewa Klasa zam. Hebdów 6, 32-120 Nowe Brzesko  – Urząd Gminy Nowe Brzesko zwrócił się pismem znak: B-V/7624/4/1/2009 do Starosty Proszowickiego w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, pismo niniejsze zostało przekazane pismem znak: OŚ/7624/32/09 z dnia 12.11.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie celem wydania w/w opinii.

Pismem z dnia 29.10.2010 r. znak: OO.AKo.6665-3-104-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował Wójta Gminy Nowe Brzesko iż Pan Zbigniew Klasa pismem z dnia 07.10.2010 r. wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o nie wydawanie opinii w związku ze zmianą zakresu inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował również, iż sprawę wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pozostawia bez rozpatrzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Brzesko, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 04.10.2010 r.

Wójt Gminy Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

znak sprawy: B-V/7624/2/5/2010

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 oraz 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:                  Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 71 ust 1 i ust 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm),
po rozpatrzeniu wniosku firmy ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź działającej w imieniu Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.  

oraz po uzyskaniu uzgodnień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia  28.06.2010 r.znak pisma: OO.ASł.6665-3-377-10 oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach z dnia 26.05.2010 r. , znak pisma: PSE.NZ-420-46/10, Wójt Gminy Nowe Brzesko:

określa

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Sanitacji ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.  

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ;

wodociągu,   kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków oraz  budowę przepompowni ścieków 

zlokalizowaną w Nowym Brzesku (obręb Nowe Brzesko , ul. Spółdzielcza, Nadwiślańska, Widokowa, Cmentarna) działki nr:

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1426, 1428, 1359/1, 1339/4, 1374/3, 1429, 1376/18, 1393/38, 1393/57, 1393/18,
 • PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 1376/16, 1376/15, 1376/12, 1376/11, 1341/3, 1309/4,

Tereny, na których prowadzona jest inwestycja w większości są niezabudowane. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej prowadzona jest w wydzielonych pasach drogowych. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest również na działkach prywatnych.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

„Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.  

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ;

wodociągu,   kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków oraz budowę przepompowni ścieków 

zlokalizowaną w Nowym Brzesku (obręb Nowe Brzesko , ul. Spółdzielcza, Nadwiślańska, Widokowa, Cmentarna).

Projektowana sieć obejmuje:

 1.  ETAP I. (Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej i Cmentarnej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej)

– Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych z PE100 , SDRl7 .

o       średnicy Dz 110 mm i długości ok. 1000 m.

– Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR 34 SN8

o        o średnicy Dz 200mm i długości ok.1400 m

– Lokalna przepompownia ścieków studnia BS średnicy 2,0 m z dwoma pompami 

zatapialnymi.

o       Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych z PE80, SDR11, DZ 75mm L= 111 m

o       Przyłącze energetyczne do przepompowni YAKXS 4x 35mm ,L=12 m

Tereny, na których prowadzona jest inwestycja są obecnie w większości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe bądź pod usługi. Sieci w większej części prowadzone są w istniejących drogach gminnych, w pozostałych przypadkach po działkach prywatnych.

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PE , PVC. Rurociągi układane zostanie metodą rozkopu lub przewiertów- w przypadku przejść pod przeszkodami.

Wodociąg oraz kanalizacja nie jest elementem infrastruktury technicznej stwarzającym zagrożenie dla środowiska. Projektowane są niewielkie średnice Dz110-Dz200mm. Wykonany zostanie z rur szczelnych, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub poprzez szczelne połączenia kołnierzowe.

Kanalizacja ułożona zostanie z rur PVC łączonych poprzez kielichy z uszczelką.

Inwestorem jest: Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

– organizacja placu budowy winna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji,

– należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca: postojowe sprzętu budowlanego, awaryjnych napraw sprzętu; w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo-wodnego,

– należy właściwie gospodarować odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych oraz przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,

– drzewa nie przeznaczone do wycięcia, znajdujące się w obrębie prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac,

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas utrzymania otwartych wykopów

– organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować możliwość zakłócenia stosunków wodnych

– należy przestrzegać ograniczenia robót budowlanych do pory dziennej szczególnie dla prac które mogą powodować przekroczenie standardów emisyjnych hałasu, oraz ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych powstających w trakcje prowadzenia robót ziemnych;

– w przypadku wystąpienia wzrostu emisji hałasu stosować rozwiązania redukujące rozprzestrzenianie się hałasu,

– należy zapewnić właściwe warunki bhp oraz p-poż. oraz ich przestrzeganie podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

– transport sprzętu i materiałów budowlanych w rejon przedsięwzięcia należy organizować w sposób nie powodujący nadmiernej emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, gleby a także wód powierzchniowych lub gruntowych,

– w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

– w trakcie realizacji działań inwestycyjnych należy przedsięwziąć rozwiązania techniczne i organizacyjne poza wymienionymi powyżej, uniemożliwiające powstania szkodliwego wpływu prowadzonych prac na zdrowie ludzi oraz stwarzające warunki do ograniczenia uciążliwego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,

– standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny winny być dotrzymane, a uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamknąć się w granicach terenu będącego własnością inwestora,

– po zakończeniu prac należy przywrócić otoczenie terenu budowy do stanu pierwotnego tak, aby nie wpływało ujemnie na krajobraz, świat roślinny i zwierzęcy;

– prace budowlane powinny być prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych oraz otaczającego środowiska z powodu wycieku paliwa, olejów oraz innych płynów z używanych do robót maszyn i urządzeń ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w niewielkiej odległości od granicy strefy ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej ;
– potrzeby sanitarne pracowników realizujących przedmiotową inwestycje powinny być zabezpieczone w przenośnych sanitariatach bądź na terenie bazy firmy wykonującej roboty.

– zrealizowaną infrastrukturę należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, zapewnić odpowiedni dozór techniczny i przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne;

Prace w trakcie realizacji inwestycji jak również w trakcie eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób aby do minimum ograniczyć negatywny wpływ inwestycji na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi.

W projekcie budowlanym oraz podczas realizacji inwestycji uwzględnić wszelkie zabezpieczenia wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mające na celu ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i życia ludzi.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami).

W projekcie budowlanym należy uwzględnić oraz zastosować rozwiązania techniczne gwarantujące ograniczenie do minimum wprowadzania emisji zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska.

Nie przewiduje się szczególnych wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych ze względu na to, iż przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

VI. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

Z karty informacyjnej wynika iż nie występuje możliwość kumulowania się oddziaływań innych przedsięwzięć na którym znajdować się będzie projektowane przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedliska lub siedliska przyrodnicze objęte ochroną w tym obszar Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowana na obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt chronionych, leży poza obszarem Natura 2000 podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru.

VIII. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

IX. Wykonanie kompensacji przyrodniczej

Nie stwierdza się konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej

X. Potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Nie nakłada się obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Firma ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź działająca w imieniu Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,  wystąpiła z wnioskiem z dnia 29.04.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ;

wodociągu,   kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków oraz budowę przepompowni ścieków 

zlokalizowaną w Nowym Brzesku (obręb Nowe Brzesko , ul. Spółdzielcza, Nadwiślańska, Widokowa, Cmentarna) działki nr:

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1426, 1428, 1359/1, 1339/4, 1374/3, 1429, 1376/18, 1393/38, 1393/57, 1393/18,
 • PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 1376/16, 1376/15, 1376/12, 1376/11, 1341/3, 1309/4,

Obowiązek sporządzenia raportu bądź brak obowiązku sporządzenia raportu, stwierdza właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarem Natura 2000 podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem nadgranicznym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 28.06.2010 r.znak pisma: OO.ASł.6665-3-377-10, brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, postanowieniem z dnia 26.05.2010 r. , znak pisma: PSE.NZ-420-46/10., również stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, Wójt Gminy Nowe Brzesko wydał postanowienie znak: B-V/7624/2/3/2010 z dnia 10.08.2010 r. stwierdzając, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa na każdym etapie postępowania zapewniono stronom czynny udział

Przed wydaniem decyzji do publicznej wiadomości ogłoszone zostało zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  (zawiadomienie znak: nr B-V/7624/2/4/2010 z dnia: 10.08.2010) , zostało ono umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Brzesko, na tablicy ogłoszeń w UG Nowe Brzesko oraz na tablicy ogłoszeń sołtysa miejscowości Nowe Brzesko wraz z informacją o możliwości wglądu do zebranych materiałów o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków.

Nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 49 Kpa i umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych – BIP Urzędu Gminy
  Nowe Brzesko. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust 1 cyt/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż  przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Brzesko, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Załącznik:

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

Załącznik Nr 1

Załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znak: B-V/7624/2/5/2010 z dnia 04.10.2010 r.

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Sanitacji ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.  

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ;

wodociągu,   kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków oraz budowę przepompowni ścieków 

zlokalizowaną w Nowym Brzesku (obręb Nowe Brzesko , ul. Spółdzielcza, Nadwiślańska, Widokowa, Cmentarna) działki nr:

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1426, 1428, 1359/1, 1339/4, 1374/3, 1429, 1376/18, 1393/38, 1393/57, 1393/18,
 • PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 1376/16, 1376/15, 1376/12, 1376/11, 1341/3, 1309/4,

Tereny, na których prowadzona jest inwestycja w większości są niezabudowane. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej prowadzona jest w wydzielonych pasach drogowych. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest również na działkach prywatnych.

Projektowana sieć obejmuje:

 1.  ETAP I. (Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej i Cmentarnej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej)

– Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych z PE100 , SDRl7 .

o       średnicy Dz 110 mm i długości ok. 1000 m.

– Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR 34 SN8

o        o średnicy Dz 200mm i długości ok.1400 m

– Lokalna przepompownia ścieków studnia BS średnicy 2,0 m z dwoma pompami 

zatapialnymi.

o       Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych z PE80, SDR11, DZ 75mm L= 111 m

o       Przyłącze energetyczne do przepompowni YAKXS 4x 35mm ,L=12 m

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PE , PVC. Rurociągi układane zostanie metodą rozkopu lub przewiertów- w przypadku przejść pod przeszkodami.

Wodociąg oraz kanalizacja nie jest elementem infrastruktury technicznej stwarzającym zagrożenie dla środowiska. Projektowane są niewielkie średnice Dz110-Dz200mm. Wykonany zostanie z rur szczelnych, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub poprzez szczelne połączenia kołnierzowe.

Kanalizacja ułożona zostanie z rur PVC łączonych poprzez kielichy z uszczelką.

Inwestorem jest: Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii przemysłowych. Nie przewiduje się również transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzgodnieniach z organami ochrony środowiska realizowane przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska jak również nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach chronionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zmianami) i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru.

*****************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 10.08.2010 r.

znak sprawy: B-V/7624/2/4/2010

Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przez wydaniem decyzji

         Stosownie do art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071, ze zm.), a także art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) – Urząd Gminy w Nowym Brzesku zawiadamia, iż prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ;

wodociągu,   kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kabla energetycznego zasilającego przepompownie ścieków oraz budowę przepompowni ścieków 

zlokalizowaną w Nowym Brzesku (obręb Nowe Brzesko , ul. Spółdzielcza, Nadwiślańska, Widokowa, Cmentarna) działki nr:

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1426, 1428, 1359/1, 1339/4, 1374/3, 1429, 1376/18, 1393/38, 1393/57, 1393/18,
 • PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 1376/16, 1376/15, 1376/12, 1376/11, 1341/3, 1309/4,

Zawiadamia się strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przez wydaniem decyzji.

Z materiałami sprawy ( w tym z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój nr 17 w godz. poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 16.00 oraz wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, z możliwością wypowiedzenia się również, co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Brzesko

2. Strona internetowa UG Nowe Brzesko

3. Tablica ogłoszeń sołtysa miejscowości Nowe Brzesko

3. a/a

*******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 10.08.2010 r.

Wójt Gminy Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

znak sprawy: B-V/7624/2/3/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 oraz art. 124 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmianami) w związku z art. 63 a także art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn zm.), w związku z wnioskiem firmy Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź – działającej w imieniu Gminy Nowe Brzesko. ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji:

 1. Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
 2. Projekcie dobudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej części ul. Tomasza i fragmentu ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku

Wójt Gminy Nowe Brzesko:

POSTANAWIA

Uznać, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. :

 1. Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
 2. Projekcie dobudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej części ul. Tomasza i fragmentu ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku

 w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest konieczne.

2. Nie nakłada się obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji w zakresie przewidzianym w art. 66, art. 67oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) z uwzględnieniem art. 63 w/w Ustawy.

UZASADNIENIE

Firma Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź – działająca w imieniu Gminy Nowe Brzesko. ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  zwróciła się z wnioskiem do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji:

 1. Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
 2. Projekcie dobudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej części ul. Tomasza i fragmentu ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku

W dniu 10.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne rozpoczynające proces wydawania decyzji. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane wszystkie strony postępowania.

Wystąpiono również pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 24.06.2010 r. pismo znak : OO.ASł.6665-3-377-10 (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2010 r.) w piśmie stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu OOŚ jak również nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowieniem z dnia26.05.2010 r., znak pisma: PSE.NZ-420-46/10 (data wpływu do tut. Urzędu 27.05.2010 r.), uznał, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jak również nie wymaga opracowania raportu.

Planowane zamierzenie nie spełnia zapisów §3 ust. 1 pkt. 72a oraz pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Nowe Brzesko postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Brzesko w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 22.06.2010 r.

Wójt Gminy Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

znak sprawy: B-V/7624/8/1/2010

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 oraz 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:                  Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 71 ust 1 i ust 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe Brzesko. ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko”.  Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid 1393/38 w obrębie Nowe Brzesko , powiat proszowicki, województwo małopolskie, działka poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”- oraz po uzyskaniu uzgodnień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  z dnia   16.06.2010 r. znak pisma: OO.ASł.6665-3-348-10 oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach z dnia 10.05.2010 r., znak pisma: PSE.NZ-420-42/10, Wójt Gminy Nowe Brzesko:

określa

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko”.  Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid 1393/38 w obrębie Nowe Brzesko , powiat proszowicki, województwo małopolskie, działka poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko w miejscowości Nowe Brzesko, na nieruchomości oznaczonej numerem 1393/38.

W PZON przechowywane będą czasowo odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz remontowo-budowlane ( bez odpadów zawierających azbest), wyłączone ze strumienia odpadów kierowanych na składowisko w Żębocinie.

Planowane przedsięwzięcie polega na przyjmowaniu i czasowym magazynowaniu odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo-budowlanych. Cały teren zostanie ogrodzony. Odpady dostarczane będą przez mieszkańców Gminy Nowe Brzesko. Segregowane będą pod nadzorem pracownika PZON. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach znajdujących się we wiacie natomiast odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane w kontenerach typu KP-7 ustawionych wzdłuż rampy. Odpady magazynowane będą selektywnie w ściśle oznakowanych miejscach i pojemnikach. Przekazanie ich do utylizacji nastąpi na podstawie „karty przekazania odpadu” jedynie uprawnionej firmie posiadającej stosowne zezwolenia. Wywóz odpadów dokonywany będzie specjalistycznymi środkami zewnętrznymi. W czasie transportu będą zabezpieczone przed rozsypaniem i przedostaniem się do środowiska. Pracownik PZON prowadził będzie ewidencję odpadów zebranych i oddanych do unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku (Dz.U. Nr 30 poz. 213)

Powierzchnia działki wynosi 7.223m2. Działka zlokalizowana jest w obrębie Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie. Działka znajduje się poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”. Nowobrzeski Obszar Gospodarczy obejmuje działki położone na północ od wału wiślanego w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółka mostowego i drogi wojewódzkiej nr 775 relacji Proszowice-Nowe Brzesko-Ispina.

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 150 m na północny-wschód od granicy działki inwestycyjnej.

Inwestorem jest: Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości  przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

– organizacja placu budowy winna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji,

– należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca: postojowe sprzętu budowlanego, awaryjnych napraw sprzętu; w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo-wodnego,

– należy właściwie gospodarować odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym minimalizować ich ilość, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych oraz przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,

– drzewa nie przeznaczone do wycięcia, znajdujące się w obrębie prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac,

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas utrzymania otwartych wykopów

– organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny eliminować możliwość zakłócenia stosunków wodnych

– należy przestrzegać ograniczenia robót budowlanych do pory dziennej szczególnie dla prac które mogą powodować przekroczenie standardów emisyjnych hałasu, oraz ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych powstających w trakcje prowadzenia robót ziemnych;

– zalecenia zawarte w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” należy uwzględnić w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji,

– w przypadku wystąpienia wzrostu emisji hałasu stosować rozwiązania redukujące rozprzestrzenianie się hałasu,

– należy zapewnić właściwe warunki bhp oraz p-poż. oraz ich przestrzeganie podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

– transport sprzętu i materiałów budowlanych w rejon przedsięwzięcia należy organizować w sposób nie powodujący nadmiernej emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, gleby a także wód powierzchniowych lub gruntowych,

– w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

– w trakcie realizacji działań inwestycyjnych należy przedsięwziąć rozwiązania techniczne i organizacyjne poza wymienionymi powyżej, uniemożliwiające powstania szkodliwego wpływu prowadzonych prac na zdrowie ludzi oraz stwarzające warunki do ograniczenia uciążliwego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,

– standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny winny być dotrzymane, a uciążliwość przedsięwzięcia powinna zamknąć się w granicach terenu będącego własnością inwestora,

– po zakończeniu prac należy przywrócić otoczenie terenu budowy do stanu pierwotnego tak, aby nie wpływało ujemnie na krajobraz, świat roślinny i zwierzęcy;

– prace budowlane powinny być prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych oraz otaczającego środowiska z powodu wycieku paliwa, olejów oraz innych płynów z używanych do robót maszyn i urządzeń ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w niewielkiej odległości od granicy strefy ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej ;
– potrzeby sanitarne pracowników realizujących przedmiotową inwestycje powinny być zabezpieczone w przenośnych sanitariatach bądź na terenie bazy firmy wykonującej roboty.

– zrealizowaną infrastrukturę należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, zapewnić odpowiedni dozór techniczny i przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne;

Prace w trakcie realizacji inwestycji  jak również w trakcie eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób aby do minimum ograniczyć negatywny wpływ inwestycji na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi.

W projekcie budowlanym oraz podczas realizacji inwestycji uwzględnić wszelkie zabezpieczenia wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mające na celu ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i życia ludzi.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami).

W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” oraz zastosować rozwiązania techniczne gwarantujące ograniczenie do minimum wprowadzania emisji zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska między innymi należy:

– wykonać opaskę zbierającą wody opadowe wokół drogi asfaltowej i następnie skierować wody opadowe do osadnika

– należy wyposażyć plac utwardzony w sorbent do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych

– należy ogrodzić i obsadzić teren szpalerem krzewów

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska.

Nie przewiduje się szczególnych wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych ze względu na to, iż przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

VI. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

W ramach prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji organ nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Dane zawarte w raporcie pozwalają ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Z danych zawartych w raporcie wynika iż nie występuje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć na którym znajdować się będzie projektowane przedsięwzięcie.

Z raportu wynika iż przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedliska lub siedliska przyrodnicze objęte ochroną w tym obszar Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowana na obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt chronionych, leży poza obszarem Natura 2000 podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru.

VIII. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

IX. Wykonanie kompensacji przyrodniczej

Nie stwierdza się konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej

X. Potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Nakłada się obowiązek ewidencjonowania ilości przyjmowanych przez PZON odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskane będą wówczas informacje na temat poziomu odzysku odpadów: niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych.

UZASADNIENIE

Inwestor –  Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  wystąpił z wnioskiem z dnia 04.01.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko”.  Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid 1393/38 w obrębie Nowe Brzesko , powiat proszowicki, województwo małopolskie, działka poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”

Obowiązek sporządzenia raportu bądź brak obowiązku sporządzenia raportu, stwierdza właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, znak: PSE.NZ-420-21/10)

Planowane przedsięwzięcie w trakcie realizacji będzie miejscem zbiórki i czasowego przechowywania  odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo-budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarem Natura 2000 podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem nadgranicznym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: OO.AKo.6665-3-38-10  z dnia 26.03.2010 r., brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, postanowieniem PSE. NZ.
420-21/10 z dnia 17.03.2010 r., postanowił, że powyższe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu w zakresie oddziaływania na:
– ludzi oraz świat roślinny i zwierzęcy,

– stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych,

– glebę,
– jakość powietrza atmosferycznego.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, Wójt Gminy Nowe Brzesko wydał postanowienie znak: B-V/7624/2/1/2010 z dnia 06.04.2010 r. stwierdzając, że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został wykonany przez Firmę „OBB” Bogusław Bzdak, 32-800 Brzesko, ul. St. Wyspiańskiego 29.

W raporcie zawarte zostały informacje dot. planowanego przedsięwzięcia oraz o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak: B-V/7624/5/1/2010 z dnia 30.04.2010 oraz pismem znak: B-V/7624/6/1/2010 z dnia 30.04.2010  Wójt Gminy Nowe Brzesko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.   

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie –  Postanowienie znak: OO.ASł.6665-3-348-10 z dnia 16.06.2010 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2010 r.)

Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach Postanowienie PSE NZ – 420 -42/10 z dnia 10.05.2010  r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.05.2010 r.)

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa na każdym etapie postępowania zapewniono stronom czynny udział, a w jego trakcie wpłynął wniosek firmy FMO Kraków Sp. z o.o., ul. Bociana 6, 31-231 Kraków w sprawie udzielenia informacji co do rodzajów materiałów niebezpiecznych przeznaczonych do składowania, sposobu przechowywania w/w materiałów, sposobu zabezpieczenia przed przedostaniem się w/w materiałów do atmosfery oraz okresu składowania materiałów. Pismem znak: B-V/7624/3/1/2010 firma  FMO Kraków Sp. z o.o otrzymała wnioskowane informacje.

Przed wydaniem decyzji do publicznej wiadomości ogłoszone zostało zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  (zawiadomienie znak: nr B-V/7624/7/1/2010 z dnia: 30.04.2010) , zostało ono umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Brzesko, na tablicy ogłoszeń w UG Nowe Brzesko oraz na tablicy ogłoszeń sołtysa miejscowości Nowe Brzesko wraz z informacją o możliwości wglądu do zebranych materiałów o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków.

Nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w art. 49 Kpa i umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych – BIP Urzędu Gminy
  Nowe Brzesko. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust 1 cyt/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż  przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Brzesko, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

Załącznik:

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 10.05.2010 r.

znak sprawy: B-V/7624/2/2010

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Firmy Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź – działającej w imieniu Gminy Nowe Brzesko. ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji:

 1. Sanitacja ul. Widokowej, ul. Nadwiślańskiej, oraz części ul. Spółdzielczej w Nowym Brzesku poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
 2. Projekcie dobudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej części ul. Tomasza i fragmentu ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku

 W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój nr 16) Urzędu Gminy Nowe Brzesko, w godzinach od 8:30 do 15:00.

Osoba do kontaktu – p. Andrzej Staniszewski, tel. (012) 385-21-43 Urząd Gminy Nowe Brzesko

******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 30.04.2010 r.

znak sprawy: B-V/7624/7/1/2010

Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

         Stosownie do art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071, ze zm.), a także art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) – Urząd Gminy w Nowym Brzesku zawiadamia, iż prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko”.

Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid 1393/38 w obrębie Nowe Brzesko , powiat proszowicki, województwo małopolskie.

Działka poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”

Zawiadamia się strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Z materiałami sprawy ( w tym z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój nr 17 w godz. poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 16.00 oraz wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, z możliwością wypowiedzenia się również, co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 *******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 22.04.2010 r.

Wójt Gminy Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

znak sprawy: B-V/7624/5/5/2009/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 oraz art. 124 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmianami) w związku z art. 63 a także art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn zm.), w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Stachowskiego, zam. ul. Gliniana 15/35, 30-732 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Budowa małej elektrowni wodnej wykorzystującej turbinę ślimakową, przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawy. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 741, obręb 0009 Pławowice , gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie”, Wójt Gminy Nowe Brzesko:

POSTANAWIA

1. Uznać, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa małej elektrowni wodnej wykorzystującej turbinę ślimakową, przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawy. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 741, obręb 0009 Pławowice , gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie”, w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczne.

2. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji w zakresie przewidzianym w art. 66 oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) z uwzględnieniem art. 63 w/w Ustawy.

3. W raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:

1/ Przedstawienie rzeczowej i rozsądnej analizy wariantowej wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, z uzasadnieniem wyboru wariantu przedsięwzięcia planowanego do realizacji wraz z porównaniem oddziaływania na środowisko rozpatrywanych alternatyw.

2/ Wyszczególnienie działania, które należy zastosować w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze (np. wykonanie przepławki).

3/ Należy odnieść się do istniejących na tym terenie korytarzy ekologicznych. Przedstawić obecną ichtiologię i ichtiofaunę w rzece Szreniawa i możliwy wpływ inwestycji na ich zmianę

4/ Raport powinien zawierać analizę i ocenę stopnia zanieczyszczenia (zmętnienia ) wody podczas realizacji inwestycji.

5/ W raporcie przedstawić wpływ planowanej inwestycji na poziom wód gruntowych w odniesieniu do stanu istniejącego.

6/ Raport powinien zawierać ocenę wpływu piętrzenia wód rzeki Szreniawy na tereny położone w sąsiedztwie inwestycji.

7/ W raporcie należy przedstawić opis przedsięwzięcia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz planowanym sposobem zabezpieczenia ciągłości rzeki Szreniawa.

8/ W raporcie należy przedstawić analizę możliwych konfliktów społecznych.

9/ W raporcie należy przedstawić wyliczenia otrzymanej energii z zastosowaniem turbiny ślimakowej oraz uzyskany efekt ekologiczny.

10/ W raporcie należy zawrzeć informację czy Inwestor zamierza korzystać ze środków unijnych w celu zrealizowania w/w inwestycji.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Stachowski, zam. ul. Gliniana 15/35, 30-732 Kraków zwrócił się z wnioskiem do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Budowa małej elektrowni wodnej wykorzystującej turbinę ślimakową, przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawy. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 741, obręb 0009 Pławowice , gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie”.

W dniu 28.12.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne rozpoczynające proces wydawania decyzji. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane wszystkie strony postępowania.

Wystąpiono również pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 14.04.2010 r. pismo znak : OO.AKo.6665-3-257-09 (data wpływu do tut. Urzędu 19.04.2010 r.) w piśmie uznał, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest konieczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowieniem z dnia13.01.2010 r., znak pisma: PSE.NZ-420-1/10 (data wpływu do tut. Urzędu 15.01.2010 r.),stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podane zostały informacje na temat zawartości raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przyczyny uznania, że sporządzenie raportu jest konieczne.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane i tymi okolicznościami kierował się organ nakładając obowiązek sporządzenia raportu.

Zgodnie z art. 65 ust. 3 należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 tj. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących

się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

– uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Nowe Brzesko postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Brzesko w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

*******************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 04.01.2010 r.

znak sprawy: B-V/7624/1/2010

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Gminy Nowe Brzesko. ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko  – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Gminie Nowe Brzesko”.

Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid 1398/38 w obrębie Nowe Brzesko , powiat proszowicki, województwo małopolskie.

Działka poza obszarem zabudowanym, na terenie „Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”

 W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój nr 16) Urzędu Gminy Nowe Brzesko, w godzinach od 8:30 do 15:00.

Osoba do kontaktu – p. Andrzej Staniszewski,  tel. (012) 385-21-43 Urząd Gminy Nowe Brzesko*******************************************************************************************************************Nowe Brzesko, dnia 04.11.2009 r.znak sprawy: B-V/7624/4/2009

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania            Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Pana Zbigniewa Klasa zam. Hebdów 6, 32-120 Nowe Brzesko  – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku przetwórni mięsa z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, c.o., energii elektrycznej na działce nr 482/2 w miejscowości Hebdów, Gmina Nowe Brzesko”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid 482/2 obręb Hebdów, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.            W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój nr 16) Urzędu Gminy Nowe Brzesko, w godzinach od 8:30 do 15:00.

Osoba do kontaktu – Andrzej Staniszewski,  tel. (012) 385-21-43 Urząd Gminy Nowe Brzesko

***********************************************************************************************************************************Nowe Brzesko, dnia 28.12.2009 r.znak sprawy: B-V/7624/5/2009

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania            Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Pana Krzysztofa Stachowskiego, zam. ul. Gliniana 15/35, 30-732 Kraków  – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Budowa małej elektrowni wodnej wykorzystującej turbinę ślimakową, przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawy. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 741, obręb 0009 Pławowice , gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie”.            W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój nr 16) Urzędu Gminy Nowe Brzesko, w godzinach od 8:30 do 15:00.

Osoba do kontaktu – p. Andrzej Staniszewski,  tel. (012) 385-21-43 Urząd Gminy Nowe Brzesko

**************************************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 28.12.2009 r.

znak sprawy: B-V/7624/5/2009

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Pana Krzysztofa Stachowskiego, zam. ul. Gliniana 15/35, 30-732 Kraków  – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: „Budowa małej elektrowni wodnej wykorzystującej turbinę ślimakową, przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawy. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 741, obręb 0009 Pławowice , gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki, województwo małopolskie”.

 W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój nr 16) Urzędu Gminy Nowe Brzesko, w godzinach od 8:30 do 15:00.

Osoba do kontaktu – p. Andrzej Staniszewski, tel. (012) 385-21-43 Urząd Gminy Nowe Brzesko

 Nowe Brzesko, dnia 08.12.2010 r.Znak sprawy: RiOŚ.VII.6220.1.2012                                                                                             Nowe Brzesko, dnia 18.01.2011 r

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania            Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek Urzędu Gminy i miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: ,, Budowa instalacji centralnego ogrzewania, cieplej wody użytkowej opartej na pompie ciepła z gruntu i wód geotermalnych wspomaganej przez kolektory słoneczne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku”, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1101 w Nowym Brzesku, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.            W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój nr 14) Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w godzinach od 7:30 do 15:30.Osoba do kontaktu: – Joanna Woźniak, tel. (012) 385-03-15Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Znak: RiOŚ.VII.6220.4.2013                                               Nowe Brzesko, dnia 07.07.2014 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397)

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że na wniosek firmy PRO-SAN-INTAL mgr inż. Jan Mań, ul. Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

,,Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie nawierzchni drogowej, odwodnienia, budowie przepustów na rowie na dz. 1426, 1289 oraz przepustu pod drogą krajową nr 79 na dz. Nr 1410/1 w km 317+702 w Nowym Brzesku, g. Nowe Brzesko, pow. Proszowicki, woj. małopolskie”.

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Magdalena Kubik

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko                            Nowe Brzesko dnia 31.01.2014 r.

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

Znak: RiOŚ.VII.6220.1.20134

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz. U z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm), a także § 3. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U z 2010 roku, Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Proszowickiego, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice z dnia 10.01.2014 rokuo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi powiatowej ,,rz. Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie” (1279K/137/2) w miejscowości Sierosławice w km 0+487 – 1+067, tj. 0,580 km. obręb 0012, jednostka ewidencyjna Sierosławice.

postanawiam nie nakładać obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Odbudowa drogi powiatowej ,,rz. Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie” (1279K/137/2) w miejscowości Sierosławice w km 0+487 – 1+067, tj. 0,580 km. obręb 0012, jednostka ewidencyjna Sierosławice przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 740/2 oraz 753/9 w miejscowości Rudno Dolne, obręb 0011, jednostka ewidencyjna Rudno Dolne.

uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2014 roku Powiat Proszowicki, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn: ,, Odbudowa drogi powiatowej ,,rz. Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie” (1279K/137/2) w miejscowości Sierosławice w km 0+487 – 1+067, tj. 0,580 km. obręb 0012, jednostka ewidencyjna Sierosławice.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.1.2014 w dniu 16.01.2014 roku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach opinią sanitarną znak: PSE.NZ-420-4/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko pismem znak: RiOŚ.VII.6220.1.2014 w dniu 16.01.2014 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.4240.1.23.2014.AM z dnia 29 stycznia 2014 roku stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

Przed wydaniem postanowienia zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy tut. organ, opierając się na danych zawartych we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia, analizował następujące uwarunkowania:

– w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się odbudowę drogi powiatowej na terenie powiatu proszowickiego na odcinku ,,rz. Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie” (1279K/137/2) w miejscowości Sierosławice w km 0+487 – 1+067, tj. 0,580 km. obręb 0012, jednostka ewidencyjna Sierosławice. Zakres inwestycji obejmuje odbudowę jezdni na odcinku o długości 580 m wraz z odbudową poboczy o szerokości 0,5 m obustronnie. Ponadto planowane zamierzenie inwestycyjne nie leży w granicach żadnego obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odległości ok. 3 km od planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest PLB120002 ,,Puszcza Niepołomicka”. Ze względu na lokalizację poza obszarami Natura 2000 oraz biorąc pod uwagę skalę ewentualnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na gatunki i siedliska, dla których ochrony wyznaczony został w/w obszar.

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz uzyskane opinie od uprawnionych organów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono jak w sentencji.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji oraz zgodnie z art. 143 wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach. 
Skip to content