Gmina
Nowe Brzesko

09_2011

Nowe Brzesko, dnia 19.09.2011r.
 
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH NEGOCJACJACH
 
 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku negocjacji dotyczącej sprzedaży traktora boczny wyrzut MTD RS180/107 cm 18,0 Tec, będącego własnością Gminy Nowe Brzesko.
 
 
 
Otwarcie ofert cenowych odbyło się w dniu 19 września 2011r. w sali Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 4
Do przetargu złożono następujące oferty cenowe:
1/ Piotr Skóra zam. ul. Pińczowska 22, 28-440 Działoszyce – 666, 00 zł brutto
2/ Robert Rachwał zam. ul. Rzeszowska 77/92, 39-200 Dębica – 526, 00 zł brutto
3/ Paweł Gajda zam. Jakubowice 57, 32-100 Proszowice – kwota 1 000,00 zł brutto.
4/ Paweł Dziwiszewski zam. Szpitary 59, 32-120 Nowe Brzesko – kwota 850, 00 zł brutto.
W przetargu (publicznym otwarciu ofert) uczestniczyli:
1. Paweł Dziwiszewski zam. Szpitary 59, 32-120 Nowe Brzesko
 
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
Najwyższa oferta cenowa – 1000,00 zł brutto.
Nabywcą traktora został Pan Paweł Gajda zam. Jakubowice 67, 32-100 Proszowice
 
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

 

*******************************************************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 19.09.2011r.
 
Numer sprawy: I.IV.271.19.2011
 
 
Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.19.2011
      Nazwa zadania:
Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Dla części I Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” w KD Słoneczko w Wierzbnie:
 
Joanna Kopeć
zam. ul. Partyzantów 19
32-100 Proszowice
 
Dla części II Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” w KD Promyk w Nowym Brzesku:
 
 Ewa Pasek
Zam. ul. Kopernika 1/48
32-100 Proszowice
 
Dla części III Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” w KD Tęcza w Ispini:
 
Beata Czachurska – Hełpa
Zam. 32-813 Uście Solne 135 A
 
Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawcy są zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Beata Czachurska – Hełpa zam. 32-813 Uście Solne 135 A – dla części III
2. Ewa Pasek zam. ul. Kopernika 1/48, 32-100 Proszowice – dla części II i III
3. Joanna Kopeć zam. ul. Partyzantów 19, 32-100 Proszowice – dla części I
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Beata Czachurska – Hełpa zam. 32-813 Uście Solne 135 A – 100 punktów w części III
2. Ewa Pasek zam. ul. Kopernika 1/48, 32-100 Proszowice – 100 punktów w części II
                                                                                              – 89.74 punktów w części III
3. Joanna Kopeć zam. ul. Partyzantów 19, 32-100 Proszowice – 100 punktów w części I
 
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 

********************************************************************

 UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 23-09-2011R.
 
 
 
                                                                                                          Nowe Brzesko, 15.09.2011r.
I.IV.271.20.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1/ odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+560 do km 1+210
2/ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (obok p. Marca) od km 0+000 do km 0+670 (działka nr ewid 198)”

I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,
tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1/ odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+560 do km 1+210 2/ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (obok p. Marca) od km 0+000 do km 0+670 (działka nr ewid 198).”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1/ odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+560 do km 1+210 2/ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (obok p. Marca) od km 0+000 do km 0+670 (działka nr ewid 198) Zakres prac obejmuje m.in.: Zadanie 1: a) roboty ziemne, b) podbudowa profilowo – wyrównawcza c) nawierzchnia d) pobocza Zadanie 2: a) roboty ziemne, b) warstwa profilowo – wyrównawcza c) nawierzchnia d) przepusty e) zjazdy do posesji f) pobocza.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3. Wadium można wnieść w następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania. 5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1) kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2) oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) 6. Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 3 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ).
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada kwalifikacje do kierowania budową w specjalności dróg i złożyć oświadczenie, że osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia budowlane. – złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ).
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 2 do siwz, parafowany wzór umowy – zgodnie z zał. nr 1 do siwz, oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg – zgodnie z zał. nr 5 do siwz, kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót stanowiących załaczniki nr 8 i 9 do siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e)siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44. pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44. Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta – I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 15.09.2011r. Numer ogłoszenia: 289742 – 2011.
 
Załączniki do pobrania:
 

 

1. SIWZ
 
 

 

 

 

*************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 12.09.2011r.
INFORMACJA
o sprzedaży traktora – boczny wyrzut
 
 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą sprzedaży w drodze negocjacji ceny traktora – boczny wyrzut MTD RS180/107 cm 18,0 Tec. będącego własnością Gminy Nowe Brzesko.
 
 
Zgodnie z §4 Zarządzenia nr 56/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2011 r. sprzedaż traktora będzie dokonana w drodze negocjacji ceny.
Osoby zainteresowane mogą do dnia 16 września 2011 roku do godz. 15-tej składać pisemne oferty w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
Rozstrzygniecie ofert nastąpi w dniu 19 września 2011 o godz. 10-tej w Gminno Miejskim Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

 

 
Nowe Brzesko, dnia 09.09.2011r.
 
 
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM PRZETARGU
 
 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży traktora – boczny wyrzut MTD RS180/107 cm 18,0 Tec. będącego własnością Gminy Nowe Brzesko.
 
Przetarg odbył się w dniu 09 września 2011r. w sali Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
Cena wywoławcza – 700 zł brutto.
Z uwagi na brak osób zainteresowanych przetargiem, przetarg został unieważniony.
Zgodnie z §4 Zarządzenia nr 56/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2011 r. sprzedaż traktora będzie dokonana w drodze negocjacji ceny.

 

************************************************************
                                                                                                  Nowe Brzesko, 08.09.2011r.
I.IV.271.19.2011
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu
„Partnerstwo dla rodziny”


I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU PARTNERSTWO DLA RODZINY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć logopedycznych w trzech Klubach Dziecięcych – przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) KD Słoneczko w Wierzbnie – zadanie nr 1: PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W KD SŁONECZK, – nie więcej niż 304 godziny, 2) KD Promyk w Nowym Brzesku – zadanie nr 2: PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W KD PROMYK – nie więcej niż 304 godziny, 3) KD Tęcza w Ispini – zadanie nr 3: PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W KD TĘCZA- nie więcej niż 304 godziny, w ramach w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny. 2. Dane dotyczące projektu Partnerstwo dla rodziny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL działanie 1.3.: 1) miejsca realizacji: Gmina i Miasto Nowe Brzesko (Lider Projektu), Gmina Koniusza oraz Gmina Drwinia (Partnerzy projektu), 2) biuro Projektu: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, 3) termin realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r., 4) wartość projektu: 2 641 750,00 zł, 5) liczba beneficjentów objętych projektem: 90 osób. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do – dla każdej części (dla każdego zadania): 1) przeprowadzenia zajęć logopedycznych indywidualnych, zgodnie z harmonogramem ustalanym z kierownikami punktów przedszkolnych. 2) opracowania programu zajęć logopedycznych uwzględniając wiek dzieci zakwalifikowanych do projektu oraz ich możliwości umysłowe i ruchowe, 3) systematycznego prowadzenia dokumentacji (dziennik, arkusze diagnostyczne) 4) opracowania i bieżącego prowadzenia karty ewidencji czasu pracy nauczycieli-logopedów wskazujących liczbę przepracowanych godzin, 5) gromadzenia wytworów pracy uczestników projektu, 6) dodatkowego informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Kierownika Projektu, Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru, 7) przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych zajęć z dziećmi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 8) zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania. 4. Zajęcia logopedyczne odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych Klubów Dziecięcych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wcześniej niż o godz. 7.30 i nie później niż o godz. 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć logopedycznych zostaną uzgodnione z dyrektorami poszczególnych placówek. Zmiana godzin jest dopuszczalna jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą dyrektora placówki i/lub Zamawiającego. 5. Zajęcia logopedyczne nie są realizowane w dni wolne od zajęć w Klubie Dziecięcym, w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych. 6. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć logopedycznych przez wskazanego w harmonogramie nauczyciela-logopedę w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo, jednakże nauczyciel-logopeda prowadzący zajęcia logopedyczne w zastępstwie, musi spełniać wymagania wskazane w zamówieniu. 7. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji harmonogramu zajęć logopedycznych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć logopedycznych w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia pierwotnego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą i dyrektorem placówki, którego zmiana dotyczy. 9.Zamawiający udostępni prowadzącym zajęcia logopedyczne, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których prowadzący zajęcia będą korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 1) kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników zajęć, 2) wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania, 3) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą, co najmniej: a) wykształcenie wyższe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne, lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne,
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz dysponują 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą, co najmniej: a) wykształcenie wyższe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne, lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne,
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy – zał. nr 4 do siwz, pełnomocnictwo – zał. nr 2 do siwz (jeśli dotyczy) i formularz ofertowy – zał. nr 1 do siwz
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 2) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy, 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko pokój nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Gmina i Miasto Nowe Brzesko – Urząd Gminy Dziennik podawczy / sekretariat ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Partnerstwo dla rodziny jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL – działanie 1.3.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Niniejsze ogłoszenie było zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 08.09.2011r., numer ogłoszenia: 279626 – 2011.
 
 
Do pobrania:
************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 07.09.2011r.

Numer sprawy: I.IV.271.18.2011
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.18.2011
      Nazwa zadania:
„Odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Kuchary od km 1+850 do km 2+350 (działka nr ewid 184)”
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
„PROBUD”
Zakład Usług Budowlano – Projektowych
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Krakowska 7
32-100 Proszowice
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
2. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków – 91.94 punktów.
2. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice – 100 punktów.
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

****************************************************************************************

Nowe Brzesko, 30.08.2011r.
 
 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO
OGŁASZA
LICYTACJĘ (PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)
 
na sprzedaż traktora – boczny wyrzut MTD RS180/107 cm 18,0 Tec.
 
Typ-model: traktor boczny wyrzut MTD RS180/107 cm 18,0 Tec.
Rok produkcji: 2006
CENA WYWOŁAWCZA: 700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2011 r. o godzinie 1000 w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 70,00 zł słownie (siedemdziesiąt złotych) 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do dnia 08 września 2011 r. do godz. 1500
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Przedmiot przetargu nabywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłacone przez niego wadium zostaje zaliczone na poczet ceny samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone na wskazane konto bankowe po zakończeniu licytacji niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni).
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń. Prowadzący przetarg nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 7 zł (słownie: siedem złotych) 1% ceny wywoławczej.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży chyba, że do licytacji przystąpi jedna osoba – wówczas umowa może zostać zawarta bezzwłocznie jednakże po dokonaniu należnej wpłaty.
 
Wszelkich informacji w zakresie stanu technicznego pojazdu udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Arkadiusz Fularski tel. 12) 385-27-22, a w zakresie warunków uczestnictwa w przetargu – Joanna Dziwiszewska. 12) 385-01-09 Wystawiony do przetargu traktor można oglądać w budynku LKS „Nadwiślanka” ul. Niecała.
 
Skip to content