Gmina
Nowe Brzesko

Studium uwarunkowań

studium uwarunkowań nowe brzesko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko zatwierdzone zostało Uchwałą Nr III/22/2002 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2002 r.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko zatwierdzona została Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 14 marca 2008 r.

Na terenach objętych zmianą Studium, dla celów aktywizacji gospodarczej gminy, wyznacza się obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną. Tereny objęte zmianą Studium przeznacza się pod realizację inwestycji z zakresu działalności produkcyjnej, usługowej, rzemieślniczej i magazynowo – składowej, nieprzekraczającej obowiązujących standardów i norm jakości środowiska.

Zmianą Studium objęto:

  1. tereny zlokalizowane w Nowym Brzesku, na południe od drogi krajowej Nr 79 
    oraz po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 775, o pow. 38 ha,
  2. tereny zlokalizowane w Hebdowie, po południowej stronie drogi krajowej Nr 79, 
    o pow. 1,0 ha.

Załączniki

Skip to content