Gmina
Nowe Brzesko

PRACA

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W NOWYM BRZESKU OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO   GŁÓWNY KSIĘGOWY

I.Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół , 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44

II. Wymagania niezbędne (formalne):

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków :
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia wyższe zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiada znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji prawnych w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych głównego księgowego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 III. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 2. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów oświatowych i samorządowych (ustawy Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo oświatowe, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych);
 3. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, w tym programów finansowo- księgowych, ms excel, bankowość internetowa,
 4. umiejętność obsługi programów: System Finansowo-Księgowy Korealacja, Besti Sio
 5. znajomość zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych w tym w jednostkach oświatowych,
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, zdolności logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 7. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,
 8. preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w publicznych jednostkach samorządowych i/-lub oświatowych.

IV. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno  – Administracyjnego (dalej MGZEAS) i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku, Szkoły Podstawowej w Sierosławicach, Szkoły Podstawowej w Mniszowie, Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Brzesku (dalej jednostek obsługiwanych), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. organizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej MGZEAS i jednostek obsługiwanych;
 3. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej MGZEAS i jednostek obsługiwanych;
 4. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań oraz innych sprawozdań finansowych i statystycznych wymaganych przepisami prawa;
 6. nadzór nad całokształtem prac i procedur z zakresu rachunkowości;
 7. należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i wszelkich dokumentów księgowych;
 8. opracowywanie i wdrażanie w życie Polityki rachunkowości MGZEAS i jednostek obsługiwanych, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych i inwentaryzacji;
 9. współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu planów finansowych jednostek i wprowadzaniu zmian do tych planów oraz nadzór nad prawidłowością sporządzania i wykonania tych planów;
 10. nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wydatków w obsługiwanych jednostkach i MGZEAS;
 11. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu;
 12. bieżąca współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych i Kierownikiem MGZEAS, w tym w szczególności w sprawach dotyczących sytuacji finansowej jednostek i stopnia realizacji planu dochodów i wydatków;
 13. analiza wykorzystania środków przydzielonych MGZEAS i jednostkom z budżetu gminy, subwencji, dotacji i in., będących w ich dyspozycji;
 14. dekretacja otrzymywanych dokumentów finansowych, aprobata pism dotyczących spraw finansowych MGZEAS i obsługiwanych jednostek oraz zatwierdzanie dokumentów do wypłaty;
 15. realizacja operacji budżetowych (dokonywanie terminowych płatności należnych zobowiązań) ;
 16. bieżąca współpraca ze Skarbnikiem Gminy Nowe Brzesko w zakresie spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu MGZEAS i jednostek obsługiwanych.
 17. obsługa programów: Besti Sio,  System Finansowo-Księgowy Korealacja
 18. wykonywanie innych czynności powierzonych przez kierownika  MGZEAS  w Nowym Brzesku.

V. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 3 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko:  główny księgowy,
 4. miejsce pracy: Miejsko Gminy Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Nowym Brzesku.
 5. siedziba pracodawcy: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,  ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz.1102) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku.
 7. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 8. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 9. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 10. Wymagana jest całodzienna praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys ( CV)
  1. kserokopie świadectw pracy,  a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  1. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
  1. oświadczenie   o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  1. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
  1. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   – Osoba wyłoniona na w/w stanowisko w wyniku przeprowadzonego naboru, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  1. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  1. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) – jeśli dotyczy.
  1. wzory oświadczeń, kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych stanowią załączniki do ogłoszenia o konkursie.
  1. zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdza własnoręcznym podpisem kandydat.
  1. w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • pocztą na adres korespondencyjny Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko– z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko główny księgowy”,
 • na dziennik podawczy Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, I piętro pok.8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór  na stanowisko główny księgowy”,

Oferty należy składać w terminie do 04 stycznia 2024roku. Decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczni-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 VIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu  05 stycznia 2024 roku o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Zespole  Ekonomiczno –Administracyjnym w Nowym Brzesku I piętro, pokój nr 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 3850156

IX.  Postępowanie kwalifikacyjne:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie podmiotowej BIP: https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko w zakładce: Strona główna >>Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko >>Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół >>Nabór na stanowiska urzędnicze.

Obowiązek informacyjny:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, reprezentowany przez Kierownika. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko oraz pod adresem e-mail: oswiata.kierowni@nowe-brzesko.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. w celu realizacji procesu rekrutacji:

a. w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu pracy),

b. w zakresie dodatkowych danych oraz wizerunku – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie lub poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, wyrażonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1.a) jest niezbędne  do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt III.1.b) i III.2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy.

2. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie przez 3 miesiące. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o ewentualną zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. Otrzymania kopii danych osobowych,
3. Sprostowania danych osobowych,
4. Usunięcia danych osobowych,
5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,m,427971,nabor-na-stanowiska-urzednicze.html

Skip to content