Gmina
Nowe Brzesko

Konkursy 2023

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 4 ust 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2022, poz. 1327) oraz uchwały Nr XLIV/294/2022 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1327) na rok 2023, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza, co następuje:

§ 1

Z dniem 10 lutego 2023 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej.

§ 2

Szczegółowe zasady konkursu określają:

Regulamin, w brzmieniu jak w załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wzór karty oceny oferty realizacji zadania publicznego, w brzmieniu jak w załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY

pi-ka-1676070069
Skip to content