Gmina
Nowe Brzesko

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na 2024 rok

Zarządzenie Nr 38/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz 40), art. 4 ust 1 pkt. 15 i pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.:Dz. U. 2023, poz. 571) oraz uchwały uchwały Nr LIII/359/2023 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) na rok 2024, w związku z ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 7 lutego 2024 roku otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłasza się, że zadania te realizować będą organizacje pozarządowe, wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia, który określa również wysokość przyznanej dotacji.
§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, na stronie internetowej Gminy oraz w BIP.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Skip to content