Gmina
Nowe Brzesko

Archiwum 2006

Zimowe utrzymanie dróg gminnych2006/2007

 

 

Nowe Brzesko, dnia 28.12.2006r.
 
Nr sprawy: I-IV/341/10/2006
 
 
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Gmina Nowe Brzesko reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 012 385-20-94 fax: 012 385-20-94 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2007”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych
„AGROBUD”
Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
 
Cena wybranej oferty wynosi:

Lp.

 
Nazwa sprzętu (wykonywanej czynności) materiału
Jedn.
Ilość
Cena jedn. brutto
1.
Piaskarka + pług lemieszowy + nośnik
Godz.
1
96,30
2.
Pług lemieszowy + nośnik
Godz.
1
85,60
3.
Patrolowanie
Godz.
1
73,20
4.
Sól
t
1
240,00
5.
Mieszanka 25% soli
t
1
120,00

 

 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W ROKU 2007”.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w  roku 2007.
Termin wykonania zamówienia : 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
Kod CPV : 90212000-6, 90213000-3,
Miejsce realizacji: teren gminy Nowe Brzesko
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
Termin związania ofertą – 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Pok. nr 24 w godz. 9.00-15.00, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Magdalena Kalarus – KwaśniewskaMagdalena Kubik, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, tel. 012 385-21-43,  lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko pok. 24, w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, – sekretariat Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa dnia 2006-12-15 o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-12-15 o godzinie 10.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Brzesku, pl. Wolności 1.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
 
 
  
  
                                                                                                                             …………………………………..

 

Nowe Brzesko, dnia 02.11.2006r.
 
I-IV/341/9/2006
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko tel/fax. 012 385 20 94 reprezentowana przez Wójta Gminy Nowe Brzesko ogłasza unieważnienie postępowania na:
 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w sezonie zimowym 2006/2007”
 
zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 24.10.2006r.
 
Nr sprawy: I-IV/341/8/2006
 
 
  
  
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Gmina Nowe Brzesko reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 012 385-20-94 fax: 012 385-20-94 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
 
„Budowa kotłowni z zastosowaniem pieca na paliwo odnawialne w obiekcie remizy OSP Nowe Brzesko”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
 
Firma Usługowo – Handlowa „INSTALATOR”
Janusz Rogowski
Ul. Pagórek 14 A
32-700 Bochnia
 
Cena wybranej oferty wynosi: 67 881,61 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złoty 61/100).
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007”.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w sezonie zimowym 2006/2007.
Termin wykonania zamówienia do: sezon zimowy 2006/2007
Kod CPV : 90212000-6, 90213000-3,
Miejsce realizacji: teren gminy Nowe Brzesko
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – od 15.11.2006r.do 31.03.2007r.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
Termin związania ofertą – 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Pok. nr 24 w godz. 9.00-15.00, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Magdalena Kalarus – KwaśniewskaMagdalena Kubik, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, tel. 012 385-21-43,  lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko pok. 24, w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, – sekretariat Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa dnia 2006-10-27 o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-10-27 o godzinie 10.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Brzesku, pl. Wolności 1.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nowe Brzesko, dnia 03.10.2006r.
 
I-IV/341/7/2006
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko tel/fax. 012 385 20 94 reprezentowana przez Wójta Gminy Nowe Brzesko ogłasza unieważnienie postępowania na:
 
„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku”
 
zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 

 


 

Nowe Brzesko, dnia 24.10.2006r.
 
Nr sprawy: I-IV/341/8/2006
 
 
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Gmina Nowe Brzesko reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 012 385-20-94 fax: 012 385-20-94 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
 
„Budowa kotłowni z zastosowaniem pieca na paliwo odnawialne w obiekcie remizy OSP Nowe Brzesko”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
 
Firma Usługowo – Handlowa „INSTALATOR”
Janusz Rogowski
Ul. Pagórek 14 A
32-700 Bochnia
 
Cena wybranej oferty wynosi: 67 881,61 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złoty 61/100).
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
            Działając na podstawie  art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kotłowni z zastosowaniem pieca na paliwo odnawialne w obiekcie remizy OSP Nowe Brzesko” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Firmę Usługowo – Handlową „INSTALATOR” Janusz Rogowski, ul. Pagórek 14 A, 32-700 Bochnia. 
Oferta ta jest korzystna dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę pn.
„BUDOWA KOTŁOWNI Z ZASTOSOWANIEM PIECA NA PALIWO ODNAWIALNE W OBIEKCIE REMIZY OSP NOWE BRZESKO”.
Niniejsze zamówienie obejmuje:
Budowa kotłowni z zastosowaniem pieca na paliwo odnawialne (60kW) wraz z instalacjami i pracami towarzyszącymi w budynku OSP Nowe Brzesko.
Termin wykonania zamówienia do: 12 grudnia 2006r.
Kod CPV : 45 30 11 10, 45 31 57 00,
Miejsce realizacji: Nowe Brzesko
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – od 30.10.2006r.do 12.12.2006r.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
Termin związania ofertą – 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Pok. nr 24 w godz. 9.00-15.00, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Magdalena Kalarus – KwaśniewskaMagdalena Kubik, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, tel. 012 385-21-43,  lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko pok. 24, w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, – sekretariat Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa dnia 2006-10-12 o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-10-12 o godzinie 10.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Brzesku, ul. Plac Wolności 1.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
 
 

 

WÓJT GMINY NOWE BRZESKO
OGŁASZA
 
PIERWSZY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko
 
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1215 o powierzchni 1.0810 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12486.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003 r. – działkę nr 1215 o powierzchni 1.0810 ha stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko, tereny powyższe pozostają bez zmian, to jest działkę nr 1215 o powierzchni 1.0810 ha stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
Cena wywoławcza nieruchomości – 198.000,00 zł brutto.
Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co stanowi kwotę –
19.800,00 zł.
2.     Nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1393/35 o powierzchni 1.7930 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12486.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/23/2006 z dnia 03.08.2006 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie hali z budynkiem administracyjnym i wiatą magazynową wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym i siecią kanalizacyjną do realizacji na działce nr 1393/35 w Nowym Brzesku, gm. Nowe Brzesko.
Cena wywoławcza nieruchomości – 73.500,00 zł brutto.
        Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co stanowi kwotę –     
           7.350,00 zł.
 
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 listopada 2006 r. o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Brzesku, plac Wolności 1.
Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce na poszczególne nieruchomości, należy wpłacić do dnia 3 listopada 2006 r. na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko   Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00.
Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Transakcja będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 7, tel. (012) 385-01-09, w godzinach pracy urzędu.
Wójt   Gminy   Nowe   Brzesko   zastrzega   sobie   prawo   odwołania    przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Skip to content