Gmina
Nowe Brzesko

04_2011

Nowe Brzesko, dnia 07.04.2011r.

Numer sprawy: I.IV.271.6.2011

                      ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

                         I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: I.IV.271.6.2011

Nazwa zadania: „Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację” 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko wpłynęły dwie oferty do przetargu znak: I.IV.271.6.2011. W chwili oceny przez komisję przetargową stwierdzono, że treść ofert złożonych przez następujące firmy:

1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole

2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków   

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż załączono do oferty nieaktualny załącznik nr 6 do siwz – projekt umowy, który został zmieniony i umieszczony na stronie internetowej w dniu 01.04.2011r. po odpowiedzi na pytania nadesłane przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu. Obie oferty zostają odrzucone, a postępowanie przetargowe unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie artykułu art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)  Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Przypominamy również, iż stosownie do regulacji art.93 ust.5 Pzp, (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

****************************************************************************

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

– roboty budowlane

„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:

1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko,

2) odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ,

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,

tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:

1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko

2) odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko 2) odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działka nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko Zakres prac obejmuje m.in.: Zadanie 1: a) roboty ziemne, b) korytowanie, c) podbudowa na poszerzeniach d) warstwa profilowo-wyrównawcza, e) nawierzchnia, f) prace pomocnicze (regulacja studzienek i włazów). Zadanie 2: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowa, c) nawierzchnia, d) pobocza, e) renowacja rowu przydrożnego. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący złącznik nr 9 i nr 10 do niniejszej SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 17.06.2011.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8700 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).

2. Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 9:30.

3. Wadium można wnieść w następujących formach:

– pieniądzu,

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

4. Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.

5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1) kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2) oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) 6. Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

– Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 3 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

– wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

– wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

– opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

– aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz posiadanego sprzętu do realizacji zamówienia- wg. Zał. nr 8 do SIWZ,

2. Oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie wg.- Zał. nr 5 do siwz.

3. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 1 do siwz 4. Formularz oferty – wg. załącznika nr 2 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko pok. nr 17 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko Sekretariat – Dziennik Podawczy (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w dniu 05.04.2011r. na stronie biuletynu zamówień publicznych, numer ogłoszenia: 65880 – 2011.

Załączniki do pobrania:

SIWZ, (pdf)

– załączniki od 1-8, (word)

– Załaczniki od 9-11 (rar)

Skip to content