Gmina
Nowe Brzesko

Archiwum 2007

WÓJT GMINY NOWE BRZESKO


 

OGŁASZA


 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko


 

1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Mniszowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 230/1 o powierzchni 0.2300 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 11104.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003 r. – działkę nr 230/1 o powierzchni 0.2300 ha stanowiły tereny usług kultury, w studium wyżej wymienione tereny położone są w obszarze M – obszary zachowania, uzupełnień i przekształceń zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości – 70.000,00 zł brutto.

Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co stanowi kwotę –

7.000,00 zł.


 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00, w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce na poszczególne nieruchomości, należy wpłacić do dnia 6 kwietnia 2007 r. na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

Transakcja będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 7, tel. (012) 385-01-09, w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY NOWE BRZESKO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH.


 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Wójt Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty pn.

REMONT PARKINGU I WYZNACZENIE STANOWISKA POSTOJOWEGO DLA AUTOBUSU SZKOLNEGO PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W NOWYM BRZESKU”.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

Wykonanie nowej podbudowy miejsc postojowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie osadnika O/S D-1200 mm, wyznaczenie miejsc postojowych na parking, odwodnienie powierzchniowe do odwodnienia liniowego z ujęciem w studni chłonnej Φ 1200 mm, regulacja wysokościowa zasów wodociągu względnie klap kanalizacyjnych, wykarczowanie pni drzew z terenów zielonych.

Termin wykonania zamówienia : 05.06.2007r. – 16.07.2007r.

Kod CPV : 45.23.31.40 – 2

Miejsce realizacji: Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

Termin związania ofertą – 30 dni

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Pok. nr 24 w godz. 9.00-15.00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Staniszewski, e-mail: nowe-brzesko@ug.pl, tel. 012 385-21-43,  lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko pok. 24, w godz. 9.00 – 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, – sekretariat Urzędu Gminy, Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44.

Termin składania ofert upływa dnia 2007-05-25 o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-05-25 o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

Wykaz załączników:


 

  1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót    zał. nr 1.1   zał. nr 1.2   zał. nr 1.3   zał. nr 1.4    zał. nr 1.5   zał. nr 1.6   zał. nr 1.7   zał. nr 1.8   zał. nr 1.9    zał. nr 1.10    zał. nr 1.11       zał. nr 1.12      zał. nr 1.13    zał. nr 1.14

  2. Formularz oferty zał. nr 2

  3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 24 ustawy PZP zał. nr 3

  4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ustawy PZP zał. nr 4

  5. Wzór umowy  zał.nr 5

    


   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                                    o szacunkowej wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 Euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

   Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Kuchary 41, 32-120 Nowe Brzesko, pow. proszowicki, woj. małopolskie tel. 012 385-91-39, fax 385-20-94, www.nowe-brzesko.iap.pl, e-mail: wojsko@ug.nowe-brzesko.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:
   „Dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2”.
   Niniejsze zamówienie obejmuje:
   Dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do 3,5 tony na bazie furgonu z napędem 4 x 2 dla jednostki OSP.
   Termin wykonania zamówienia : 30 dni od dnia podpisania umowy
   Kod CPV : 34114110-3
   Miejsce realizacji: Kuchary
   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
   Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
   Termin związania ofertą – 30 dni
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (nieodpłatnie) odebrać w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko, lok.: Pok. nr 7 w godz. 9.00-15.00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie również dostępna na stronie www.nowe-brzesko.iap.pl
   Uprawniona do kontaktów z oferentami – Joanna Dziwiszewska, e-mail: wojsko@ug.nowe-brzesko.iap.pl, tel. 012 385-01-09, Arkadiusz Fularski, e-mail: sekretarz-nbrzesko@iap.pl, tel. 012 385-27-22 lok. Urząd Gminy Nowe Brzesko, w godz. 9.00 – 15.00.
   Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko – sekretariat, I piętro, Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44.
   Termin składania ofert upływa dnia 2007-08-14 o godzinie 9.00.
   Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-08-14 o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
   W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Do pobrania załączniki:
   2.      Formularz oferty
   5.      Wzór umowy
   6.   SIWZ ogólna

    


    

   Nowe Brzesko, dnia 14.11.2007r.
    
   Dotyczy: I-IV/341/5/2007
    
    
    Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych
   „AGROBUD”
   Wiesław Nowakowski
   Piotrkowice Małe 97
   32-104 Koniusza
    
    
   ZAWIADOMIENIE
   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    
    
               Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesku w roku 2008” najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
    
   Cena brutto oferty:

   Oznaczenie sprzętu lub materiałów

    
   Wymagana ilość sprzętu
   Jednostka
   Ilość
   Cena jednostkowa brutto
   A
   1
   m-g
   1
   214,00
   B
   1
   m-g
   1
   117,70
   C
   1
   m-g
   1
   96,30

    

    
   Legenda:
   A – cena brutto m-g pracy zespołu: piaskarka + pług lemieszowy + nośnik + materiał   
          uszorstniający 75% + sól 25%
   B – cena brutto m-g pracy zespołu: pług lemieszowy + nośnik
   C – cena brutto m-g patrolowania
    
   Oferta spełnia warunki SIWZ i jest ofertą korzystną dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
   Ocena oraz punktacja złożonych ofert.
   Jedynym kryterium jest cena brutto oferty.
   Oferta nr 1 uzyskała 100 punktów
   Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
   W tym celu należy skontaktować się z Andrzejem Staniszewskim tel. 012 385-21-43 w godz. 8.30.-15.30.
    
    
   ****************************************************************************************
    
   WÓJT GMINY NOWE BRZESKO
   OGŁASZA
   PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
    
   na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko  oznaczonych jako  działki nr 1393/55, 1393/32, 1393/59 o łącznej powierzchni 0.2097 ha objętej KW Nr 12486, położonych w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko
    
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł brutto
    
   Wadium: 20 000,00 zł
    
   Nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1393/55, 1393/32, 1393/59 o łącznej powierzchni 0.2097 ha, objętych księgą wieczystą Kw. Nr 12486.
         Na przedmiotową nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania   
         przestrzennego.
   Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/15/3/2007 z dnia 01.08.2007r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego z infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach nr 1393/55, 1393/32, 1393/59 w miejscowości Nowe Brzesko, gm. Nowe Brzesko.
   W przetargu mogą brać udział osoby, które złożyły lub złożą list intencyjny mówiący o wykonaniu inwestycji zgodnej z warunkami decyzji WZiZT, oświadczenie (zał. Nr 1) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
    
   Przetarg odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku przy ul. Piłsudskiego 17A, w dniu 29 listopada 2007 r. o godzinie 10.00.
    
   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 26 listopada 2007 r. do godziny 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, sekretariat – listu intencyjnego mówiącego o wykonaniu inwestycji przedstawionej w decyzji WZiZT, oświadczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium .
    
   Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
    
   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
   – przelewem  na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto),  lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00. najpóźniej do dnia 23 listopada 2007 roku.
   Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
    
   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
   Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
    
    
   O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostaje zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    
   Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, telefon 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.
    
   Ogłoszenie o przetargu wraz ze wzorem oświadczenia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Brzesko, www.nowe-brzesko.iap.pl, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Brzesko.
    
   Wójt Gminy Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
    
   Załącznik:
   Oświadczenie
    

   ****************************************************************************************** 

    

   WÓJT   GMINY   NOWE   BRZESKO
    
   OGŁASZA
    
   PIERWSZY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY
    
   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko
    
   1.                      Nieruchomości zabudowanej- położonej w Hebdowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 216/10 o powierzchni 0.3330 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12482.
   Na nieruchomości znajduje się budynek (były spichlerz), który wraz z działką nr 216/10 w całości wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Krakowskiego pod numerem rejestru A-697. Budynek jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej, otynkowany, stropy w części ok. 1/3 monolityczne, a w części ok. 2/3 drewniane na legarach, kryty falistą płytą azbestową, stolarka okienna drewniana, na poddaszu lukarny, część okien okratowana, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa, posadzki – częściowo wylewka betonowa, częściowo deski. Parametry techniczne: powierzchnia całkowita obiektu – 194,08 m2. Budynek do remontu generalnego.
   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego planu, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działkę nr 216/10 o powierzchni 0.3330 ha stanowiły tereny produkcyjno – usługowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wyżej wymienioną działkę stanowią tereny zachowania i poszerzania zainwestowania produkcyjno – usługowego.
   Cena wywoławcza nieruchomości – 200.000,00 zł brutto ustalona zgodnie z art. 67, obniżona o 50% na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 i wynosi 100.000,00 zł brutto.
   Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co stanowi kwotę 10.000,00 zł.
    
   Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2007 r.                              o godz. 13.00, w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
   Wadium 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce, należy wpłacić do dnia 23 listopada 2007 r. na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00.
   Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni.
   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
   Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
   Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
   Transakcja będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).
   Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko,  ul. Krakowska 44,
   32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 7, tel. (012) 385-29-44, w godzinach pracy urzędu.
   Wójt   Gminy   Nowe   Brzesko   zastrzega   sobie   prawo   odwołania    przetargu w uzasadnionych przypadkach.
    

    


    

   Nowe Brzesko, dnia 05.09.2007r.
    
   Nr sprawy: I-IV/341/4/2007
    
    
    
   OGŁOSZENIE
   O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
    
   Gmina Nowe Brzesko reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 012 385-20-94 fax: 012 385-20-94 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
    
   „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Sierosławicach”.
    
   Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o.
   ul. Racławicka 41b
   32-200 Miechów
    
   Cena brutto wybranej oferty wynosi: 104 175,90 zł
   (słownie: sto cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złoty 90/100)
    
    
   *****************************************************************************************
    
    
   Nowe Brzesko, dnia 10.09.2007r.
    
   Nr sprawy: OP-I/5430/5a/2007
    
    
    
   OGŁOSZENIE
   O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
    
   Ochotnicza Straż Pożarna w Kucharach reprezentowana przez Prezesa, Kuchary 41, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 012 385-91-39 fax: 012 385-20-94 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
    
   „Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×2”.
    
   Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
   „FRANK-CARS” Sp. z o.o.
   Autoryzowany Dealer
   ul. Jagiellońska 147/151
   42-200 Częstochowa
    
   Cena brutto wybranej oferty wynosi: 131 840,00 zł
   (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści złoty 00/100)
    
    

   *****************************************************************************************

    
   Nowe Brzesko, dnia 05.09.2007r.
    
   Dotyczy: I-IV/341/4/2007
    
    
    
    
   ZAWIADOMIENIE
   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    
    
               Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Sierosławicach” najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów  
    
    
   Cena brutto oferty: 104 175,90 (słownie: sto cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć  złoty 90/100)
    
   Oferta spełnia warunki SIWZ i jest ofertą korzystną dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
    
   W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła firma:
   Oferta nr 2
   POLDIM Sp. z o.o., z siedzibą w Jakubowicach
   Jakubowice 75
   32-100 Proszowice
    
   Ocena oraz punktacja złożonych ofert:
   Jedynym kryterium jest cena brutto oferty.
   Oferta nr 1 uzyskała 100 punktów
   Oferta nr 2 uzyskała 80,18 punktów
    
   *****************************************************************************************
    
   WÓJT GMINY NOWE BRZESKO
   OGŁASZA
   PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
    
   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko  oznaczonej nr działki 1393/57 o powierzchni 1,9481 ha objętej KW Nr 12486, położonej w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko
    
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 000,00 zł brutto
    
   Wadium: 13 400,00 zł
    
   Nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1393/57 o powierzchni 1.9481 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12486.
         Na przedmiotową nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania   
         przestrzennego.
   Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/32/2006 z dnia 14.12.2006r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji Nr B-V/7331/32/1/2006 z dnia 28.05.2007r. dla inwestycji polegającej na budowie hal produkcyjnych z budynkiem administracyjnym, budowie miejsc postojowych wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym i siecią kanalizacyjną do realizacji na działce nr 1393/57 gm. Nowe Brzesko.
    
   W przetargu mogą brać udział osoby, które złożyły lub złożą list intencyjny oraz oświadczenie (zał. Nr 1) o wykonaniu inwestycji zgodnej z warunkami decyzji WZiZT.
    
   Przetarg odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku przy ul. Piłsudskiego 17A, w dniu 10 października 2007 r. o godzinie 10.00.
    
   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 5 października 2007 r. do godziny 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, sekretariat listu intencyjnego, oświadczenia o wykonaniu inwestycji przedstawionej w decyzji WZiZT oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium .
    
   Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
    
   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
   – przelewem  na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto),  lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00. najpóźniej do dnia 4 października 2007 roku.
   Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
    
   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
   Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
    
    
   O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostaje zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    
   Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, telefon 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.
    
   Ogłoszenie o przetargu wraz ze wzorem oświadczenia zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Brzesko, www.nowe-brzesko.iap.pl, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Brzesko.
    
   Wójt Gminy Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
   załącznik :  UWAGA       ZMIANA TREŚCI OŚWIADCZENIA
    
    

    

    
   Nowe Brzesko, dnia 29.08.2007r.
    
   Dotyczy: OP-I/5430/5a/2007
    
    
   „FRANK – CARS” Sp. z o.o.
   ul. Jagiellońska 147/151
   42-200 Częstochowa
    
    
   ZAWIADOMIENIE
   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    
    
               Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2” najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „FRANK – CARS” Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa  
    
    
   Cena brutto oferty:131 840,00 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści złoty 00/100)
    
   Oferta spełnia warunki SIWZ i jest ofertą korzystną dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
   Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
   W tym celu należy skontaktować się z Joanną Dziwiszewską tel. 012 385-01-09 w godz. 8.30.-15.30.
    
    

    

   WÓJT   GMINY   NOWE   BRZESKO
    
   informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44, został podany do publicznej wiadomości w dniach od:
    
   27.08.2007r. do 18.09.2007r.
    
   wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:
    
   1.     Nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1393/32, 1393/55, 1393/59 o łącznej powierzchni 0,2097 ha, objętych księgą wieczystą Kw. Nr 12486.
   Na przedmiotową nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/15/3/2007 z dnia 01.08.2007r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1393/55, 1393/32, 1393/59 w miejscowości Nowe Brzesko, gm. Nowe Brzesko.
   Cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł brutto.
           
   Osoby, którym stosowanie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z póź. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
   Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,  tel. 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.
    

    


   wykaz nieruchomości pzeznaczonych do sprzedaży 

   WÓJT GMINY NOWE BRZESKO


    

   informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44, został podany do publicznej wiadomości w dniach od:


    

   14.07.2007r. do 05.08.2007r.


    

   wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:


    

   1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1393/57 o powierzchni 1.9481 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 12486.

   Na przedmiotową nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/32/2006 z dnia 14.12.2006r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji Nr B-V/7331/32/1/2006 z dnia 28.05.2007r. dla inwestycji polegającej na budowie hal producyjnych z budynkiem administracyjnym, budowie miejsc postojowych wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym i siecią kanalizacyjną do realizacji na działce nr 1393/57 gm. Nowe Brzesko.

   Cena wywoławcza nieruchomości – 134 000,00 zł brutto.

    

   Osoby, którym stosowanie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z póź. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

   Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 7, tel. 012 385-29-44 w godzinach pracy urzędu.


    

  6. Przedmiar robót zał. nr6  zał. nr6a

  7. Dokumentacja techniczna  zał. nr 7.1    zał. nr 7.2    zał. nr 7.3    zał. nr 7.4  zał. nr7.5

  8. SIWZ – ogólna zał. nr 8

Skip to content