Gmina
Nowe Brzesko

Wiadomości

Od dnia 13 listopada 2021 roku weszła w życie obecna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.339.2021 z dn. 15.10.2021 r.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat.


Od dnia 26.10.2021 r. obowiązuje aktualny Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko. Treść regulaminu, po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny, została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXXII/218/21, z dnia 29 września 2021 r. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa:

– minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

– warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

– sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

– warunki przyłączania do sieci,

– warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

– sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

– sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

– standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

– warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Zachęcamy wszystkich Odbiorców Usług do zapoznania się z treścią regulaminu.


Odczyty wskazań wodomierzy można zgłaszać samodzielnie:

  • telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: WODOCIAG@NOWE-BRZESKO.PL 
  • za pośednictwem wiadomości SMS lub MMS (zdjęcie tarczy liczydła wodomierza) pod nr tel. 535 929 371, 693 834 735 lub 693 860 097
  • osobiście w siedzibie Referatu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku.

Faktury rozliczające będą przesyłane w formie elektronicznej na podany adres email lub w formie papierowej, dostarczane pod wskazany adres korespondencyjny.


Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki, bez opłat prowizyjnych, można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Przelew należności należy realizować na indywidualny dla każdego Odbiorcy Usług numer rachunku bankowego widniejący na fakturze.


Załączniki

Skip to content