Gmina
Nowe Brzesko

Osobowości

KSIĄDZ  INFUŁAT  JERZY  BRYŁA

Ksiądz Infułat Jerzy Bryła 24 maja 2013r. skończył 85 lat. W niedzielę palmową 24 marca 2013r. podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym nadanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystościach Jubileuszowych w Krakowie udział wzięło liczne grono mieszkańców Gminy Nowe Brzesko, na czele z przedstawicielami władz samorządu miejsko-gminnego oraz przedstawicieli LOK, SPZN i Związku E,R i I Nowe Brzesko.

ks. Jerzy Brył

Poniżej przypominamy postać Wielkiego Nowobrzeszczanina.

Urodził się 24 maja 1928 roku w Nowym Brzesku, jako syn Franciszka i Alicji z Holaczewskich. Rodzice przyszłego Infułata byli nauczycielami i wychowawcami w Nowym Brzesku. To w tym miasteczku Ks. Jerzy spędził wczesne lata dzieciństwa. Kiedy miał kilka tygodni, Jego rodzice brali udział wraz z uczniami w pierwszym Zjeździe Poetów w Pławowicach, który w zorganizował od 8 do 10 czerwca 1928 roku właściciel majątku pławowickiego hrabia Ludwik Hieronim Morstin. To z Nowego Brzeska z rodzicami pielgrzymował już jako dziecko do Sanktuarium Matki Bożej w Hebdowie.

W 1937 roku przyjął pierwszą Komunię św. w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. W 1941 roku ukończył szkołę podstawową w Stręgoborzycach. Sakrament bierzmowania przyjął z rąk apba Adama Sapiehy. Następnie uczęszczał do IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Po maturze w 1947 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 29 czerwca 1952 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Eugeniusza Baziaka w Katedrze Wawelskiej.

Zaraz po święceniach został mianowany wikariuszem w Rajczy, gdzie pracował do 1957 roku. Później przez rok był wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej oraz katechetą w III Liceum im. Adama Asnyka, a także w Szkole Podstawowej nr 10. W 1958 roku został przeniesiony jako wikariusz na parafię św. Floriana w Krakowie. Pracował tam przez dziesięć lat, po czym został przeniesiony do Wydziału Katechetycznego w Kurii Metropolitalnej. Przez dwadzieścia sześć lat był spowiednikiem w Częstochowskim Seminarium Duchownym, a przez dziewięć lat w Krakowskim Seminarium Duchownym.  W 1969 roku, z polecenia kardynała Karola Wojtyły, zorganizował pierwsze w Polsce Studium Katechetyczne. Wtedy też został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W 1971 roku został powołany na członka  Rady Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W 1975 roku mianowano księdza Bryłę proboszczem Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Salwatorskiego. Parafia Najświętszego Salwatora jest jedną z większych w Krakowie. Liczy 16 000 mieszkańców. Prężnie działają grupy modlitewne, Bractwo św. Anny, rada parafialna, Akcja Katolicka i pismo parafialne pt. „Tygodnik Salwatorski”. W czasie Jego duszpasterskiej działalności  odnowiono kościoły i kaplice św. Augustyna, Najświętszego Salwatora i św. Małgorzaty oraz chatę grabarza. Powiększono i ogrodzono cmentarz salwatorski oraz wystawiono nową kaplicę cmentarną. Na pamiątkę tego wydarzenia Ksiądz Infułat opublikował książkę pt. „Eschatologiczne Myśli z Pisma św. i brewiarza” (1999). Od 1975 roku pracował w Komisji Episkopatu Polski do spraw Katechizacji. W dwa lata później został mianowany kuratorem klasztoru sióstr wizytek w Krakowie. Od 1985 roku był sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej i członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.   

Jego dokonania były często zauważane i doceniane. W 1979 roku został honorowym kapelanem Ojca Świętego, w 1991 roku honorowym prałatem, w 1997 roku protonotariuszem apostolskim. Protonotariusz jest najwyższym tytułem honorowym nadawanym przez Ojca Świętego zasłużonym kapłanom, dla ukoronowania ich działalności duszpasterskiej i całokształtu pracy dla Kościoła katolickiego. Potocznie nazywa się ich infułatami, ze względu na prawo do noszenia mitry biskupiej. Infułaci bywają delegowani do udzielania sakramentu bierzmowania i zastępowania ordynariusza podczas różnych uroczystości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Księdza Infułata w środowisku głuchoniemych. Do pracy tej został skierowany przez bpa Franciszka Jopa w 1955 roku. Powierzono mu wtedy zorganizowanie duszpasterstwa głuchoniemych na terenie Żywiecczyzny. W 1956 roku wygłosił swoje pierwsze rekolekcje dla dzieci głuchoniemych w Krakowie. Jako wikariusz w Bielsku-Białej zorganizował punkt duszpasterstwa głuchych przy kaplicy św. Hildegardy przy klasztorze Sióstr Córek Bożej Miłości. Po przeniesieniu do Krakowa do parafii św. Floriana otrzymał obowiązek uczenia dzieci w szkołach dla głuchoniemych.

W celu pogłębienia swoich kwalifikacji podjął zaoczne studium w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, które ukończył w 1960 roku. Rozpoczął wtedy w Seminarium Duchownym w Krakowie wykłady przygotowujące kleryków do pracy z osobami głuchoniemymi. W 1962 roku został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Głuchych. W październiku 1974 roku wybrano Go w Padeborn członkiem Zarządu Międzynarodowego Koła Ekumenicznego dla Duszpasterzy Głuchoniemych. W tym samym czasie ks. kardynał Stefan Wyszyński mianował go stałym przedstawicielem duszpasterzy głuchych w Międzynarodowym Kole Ekumenicznym dla Duszpasterstwa Głuchych. W okresie stanu wojennego był organizatorem pomocy charytatywnej dla głuchoniemych. Skorzystało z niej około 700 osób z diecezji krakowskiej. W 1992 roku został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych.  W latach 1995-1996 wygłosił w „Radio Maryja” cykl prelekcji, których celem było uświadomienie społeczeństwu problemów ludzi niesłyszących. W 1998 roku opublikował książkę pt. „Głusi słyszą”, w której zestawił swoje osiągnięcia i doświadczenia w pracy z głuchoniemymi. Sporo uwagi poświęcił także zagadnieniom teoretycznym, dydaktycznym i sposobom nauczania osób głuchych. Są w niej wreszcie zawarte obszerne informacje dotyczące duszpasterstwa głuchych w diecezji krakowskiej, praktyczne wskazania na temat sieci tego duszpasterstwa, księży pracujących w środowiskach głuchoniemych, wreszcie lista ludzi objętych opieką duszpasterską. W tym roku (2005) nasz Jubilat obchodził 50-lecie pracy z głuchoniemymi.             

Kolejnym ważnym polem Jego działalności jest duszpasterstwo środowisk twórczych w Krakowie. Pracę w środowisku artystów rozpoczął w 1968 roku, lecz jego zainteresowania sztuką datują się od wczesnej młodości. W latach pięćdziesiątych poznał słynnego malarza Vlastimila Hoffmana, który namalował Jego portret, przedstawiając Go jako św. Jerzego w zbroi i z włócznią. W ten sposób ów przydomek – powtórzony jeszcze przez Bogdana Gancarza na łamach „Gościa Niedzielnego” – przylgnął już do Księdza Infułata na stałe. W 1971 roku zorganizował pierwszy opłatek artystów krakowskich z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, dając początek corocznym spotkaniom. Dzięki Jego staraniom od 1980 roku organizowane jest Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej. Także we własnej parafii udostępniał pomieszczenia, w których mają miejsce wystawy, przedstawienia teatralne i Muzyczne Wieczory na Salwatorze. Przez cały okres pracy duszpasterskiej wśród artystów uczestniczy w licznych premierach teatralnych, w wernisażach i koncertach. Jest zapraszany na uroczystości odbywające się w Akademii Muzycznej, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych. Odprawia Msze św. na rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego oraz z okazji jubileuszów tych uczelni.

Aktywnie działa także w wielu innych organizacjach kościelnych i świeckich. Na wyróżnienie zasługuje jego posługa kapłańska w Bractwie Kurkowym. Za troskę okazywaną Bractwu został przez nie kilka razy uhonorowany. W 1980 roku otrzymał Srebrnego Kura Bractwa Kurkowego w Krakowie, w 1985 roku Złotą Honorową Odznakę Bractwa Kurkowego, w 1995 roku honorowe członkostwo Bractwa Kurkowego, a w 2000 roku Krzyż Komandorski Zjednoczonych Bractw Kurkowych w Polsce i pierścień królewski Bractwa. W 2002 roku Zarząd Zjednoczonych Bractw Strzeleckich Europy przyznał mu najwyższe wyróżnienie  –  Krzyż  św. Sebastiana. W 2001 roku otrzymał od władz Miasta Krakowa medal Cracoviae Merenti, a na wiosnę 2005 roku medal św. Brata Alberta.  

         Wielkiego, a przez wielu Nowobrzeszczan uznawanego za Największego i Najlepszego Nowobrzeszczanina, dostrzegli w Krakowie na Salwatorze, Jego Rodacy z Gminy i Miasta Nowe Brzesko. W 2002r. podczas IV. Dni Nowego Brzeska został uhonorowany przez władze samorządowe tytułem „Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej”.

Na prośbę Nowobrzeszczan Ks. Infułat Jerzy Bryła umożliwił grupie z Gminy Nowe Brzesko pielgrzymkę do Italii i Watykanu. W dniu 21 listopada 2004 dzięki ks. Jerzemu grupa  Nowobrzeszczan brała udział w prywatnej audiencji Jana Pawła II. Na prośbę Ks. Infułata, Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał w tym dniu, dary w postaci papieskiej piuski dla Kościoła w Hebdowie, oraz różańców dla Kościołów w Hebdowie i Nowym Brzesku. Dla upamiętnienia przekazania darów do Kościoła w Hebdowie, w dniu 8 grudnia 2004r, w Kościele Hebdowskim corocznie organizowany jest Dzień Pielgrzyma. Ks. Jerzy bierze udział w grudniowym Dniu Pielgrzyma w Hebdowie, gdzie przewodniczy mszy świętej i wygłasza homilie.

W dniu 23 września 2005r. w imieniu władz samorządowych Gminy Nowe Brzesko wójt Jan Chojka i przewodniczący Rady Gminy Jacek Zawartka wręczyli ks. Infułatowi Bryle medal im. św. Norberta „PRZYJACIEL ZIEMI NOWOBRZESKIEJ”. W tym właśnie dniu ks. Bryła poświęcił ufundowany przez siebie pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II dla rodzinnej parafii w Nowym Brzesku.

W dniu 23 kwietnia 2006r. poświęca i odsłania uroczyście, ufundowany przez siebie kolejny pomnik. Tym razem Jezusa Miłosiernego przed kościołem parafialnym w Nowym Brzesku.

Od 2007r. Nowobrzeskie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji Uchwałą Rady Gminy Nowe Brzesko za patrona rodziców Księdza Infułata, czyli wieloletnich nauczycieli szkoły powszechnej w Nowym Brzesku w okresie 1918-1939, Alicję i Franciszka Bryłów. W dniu 20 lipca 2007r. Ks. Infułat Jerzy Bryła wraz siostrą Marią uroczyście odsłania okolicznościową tablicę upamiętniająca pracę patronów M-GCKiP w latach 1918-1939. Tablicę wykonał Pan Prof. Czesław Dźwigaj.

W dniu 6 października 2009 roku przed Urzędem Gminy Nowe Brzesko poświęca kamień węgielny pod pomnik założyciela miasta Nowe Brzesko. Rok później, w dniu 16 października 2010 roku poświęca i odsłania uroczyście ufundowany przez siebie pomnik Bolesław Wstydliwego. Obok księcia pomnik przedstawia też św. Kingę (żonę księcia) i ksieżną Grzymisławę (matkę Bolesława).  Autorem wszystkich pomników jest Pan Profesor Czesław Dźwigaj, zaprzyjaźniony z Ziemią Nowobrzeską.

Mimo licznych zajęć, jako emerytowany proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, zawsze znajduje czas, aby przyjechać do rodzinnego Nowego Brzeska, Hebdowa czy Sierosławic, gdzie przewodniczy mszom świętym, wygłasza homilie, spotyka się z mieszkańcami rodzinnego miasta i Gminy Nowe Brzesko.

Często również w Krakowie, na Salwatorze, gdzie mieszka jako rezydent,  gości rodaków z Gminy Nowe Brzesko. Znany jest powszechnie z wielkiej serdeczności i gościnności, wysokiej kultury, ujmującego taktu, skromności. Obok łaciny posługuje się biegle językiem francuskim, wielokrotnie głosił kazania w katedrach paryskich, w Jego bibliotece jest wiele książek francuskojęzycznych. Jednak te fakty subtelnie przemilcza i obnosi się z tym.

Ksiądz Infułat Jerzy Bryła jest szanowanym krakowskim hierarchą. Współpracował z kardynałem Karolem Wojtyłą przez wiele lat w krakowskiej kurii. Mimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem. Z okazji 85. urodzin życzymy dostojnemu Jubilatowi dużo zdrowia i wiele Łask Bożych na dalsze lata życia.

Opracował: ARKADIUSZ FULARSKI

Fot Archiwum (AF)

Nowe Brzesko, marzec 2013r.

Autor korzystał z opracowań Tygodnika Salwatorskiego

Skip to content