Gmina
Nowe Brzesko

Archiwum 2011

Nowe Brzesko, dnia 28.04.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.8.2011
 
 
                 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.8.2011
       Nazwa zadania:
„Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację” 
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator
Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,        
 ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole – 79.07 punktów
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków – 100 punktów
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
    4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych           Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe           będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze           najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
Otrzymują:
1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,  ul. Karmelicka 32,     31-128 Kraków
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 28.04.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.7.2011
 
 
                                                                                                                                             wg rozdzielnika
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.7.2011
      Nazwa zadania:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko,
2) odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”
 
 
3.       Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                              
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
ul. Racławicka 41 B
32-200 Miechów
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s.c.   
     Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
2. POLDIM Spółka Akcyjna   ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnów
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41 B 32-200 Miechów
4.  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 12 
     30-733 Kraków
5.  „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza   
     ul. Krakowska 7 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s.c.   
     Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz   – 81.94 punktów
2. POLDIM Spółka Akcyjna   ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnów   – 98.74 punktów
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41 B 32-200 Miechów
     – 100. 00 punktów
4.  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 12 
     30-733 Kraków   – 92.18 punktów
5.  „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza   
     ul. Krakowska 7 32-100 Proszowice – 99.07 punktów
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych                 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe            będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze             najkorzystniejszej oferty.
 
                Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************

 
Nowe Brzesko, dnia 28.04.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.7.2011
 
 
                                                                                                           
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.7.2011
      Nazwa zadania:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1) odbudowa drogi gminnej ulica Spółdzielcza w Nowym Brzesku od km 0+015 do km 0+625, Gmina Nowe Brzesko,
2) odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+560 (działki nr ewid 153), Gmina Nowe Brzesko.”
 
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
ul. Racławicka 41 B
32-200 Miechów
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s.c.   
     Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
2. POLDIM Spółka Akcyjna   ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnów
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41 B 32-200 Miechów
4.  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 12 
     30-733 Kraków
5.  „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza   
     ul. Krakowska 7 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s.c.   
     Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz   – 81.94 punktów
2. POLDIM Spółka Akcyjna   ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnów   – 98.74 punktów
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41 B 32-200 Miechów
     – 100. 00 punktów
4.  Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 12 
     30-733 Kraków   – 92.18 punktów
5.  „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza   
     ul. Krakowska 7 32-100 Proszowice – 99.07 punktów
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych        Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe    będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze             najkorzystniejszej oferty.
 
            Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 

*******************************************************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 28.04.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.8.2011
 
 
                 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.8.2011
       Nazwa zadania:
„Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację” 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator
Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,        
 ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. OMEGA – SMAK PODRÓŻY Aneta Ratajska, ul. Reymonta 14/72, 45-065 Opole – 79.07 punktów
2. Agencja Turystyczna „ARION” Touroperator Sp. j. Dorota i Krzysztof Radwan,     ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków – 100 punktów
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
    4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych           Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe           będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze           najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
*************************************************************************************************************
Nowe Brzesko, 14.04.2011r.
I.IV.271.8.2011
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zadanie pn.:
„ Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację”


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów edukacyjnych dla 160 uczniów + 16 nauczycieli w przypadku obozów naukowych oraz 12 nauczycieli w przypadku wyjazdów edukacyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ramach projektu: Azymut na wszechstronną edukację. Uczestnikami wyjazdów są uczniowie w liczbie 160 – jest, to liczba maksymalna uczestników, która będzie brać udział w każdym z 6 zadań. Zadanie 1: 5-dniowy obóz naukowy w Sudetach dla 160 uczestników. Termin: maj 2011r. Zadanie 2: całodniowy wyjazd edukacyjny do Planetarium w Chorzowie dla 160 uczestników. Termin: czerwiec 2011r. Zadanie 3: całodniowy wyjazd edukacyjny do Parku Jurajskiego w Bałtowie dla 160 uczestników. Termin: październik 2011r. Zadanie 4: całodniowy wyjazd edukacyjny do Sandomierza dla 160 uczestników. Termin: maj 2012r. Zadanie 5: 5-dniowy obóz naukowy nad Bałtykiem dla 160 uczestników. Termin: czerwiec 2012r. Zadanie 6: całodniowy wyjazd edukacyjny Śladami polskiego Krasu dla 160 uczestników. Termin: październik 2012.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadzi zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem i posiada aktualną koncesje organizatora Turystyki lub decyzję właściwego wojewody zezwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o              Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który prowadzi działalność Organizatora Turystyki. Ponadto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał 4 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjnych lub imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, każda o długości przekraczającej dobę. Wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi należycie.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten bedzie spełniony poprzez złożenie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do SIWZ
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten bedzie spełniony poprzez złożenie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do SIWZ
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 tys. zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   koncesję, zezwolenie lub licencję
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·   próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy – wg. załacznika nr 1 do siwz 2. Prezentacja multimedialna wszystkich części zamówienia: zdjęcia i opisy obiektów noclegowych, atrakcje turystyczne, opisy miejscowości, zaplecze społeczno – rekreacyjne. 3. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do siwz. 4. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca każdorazowo ubezpieczy uczestników wycieczek i kadrę pedagogiczną w zakresie NNW na sumę nie mniejszą niż 10000 zł na 1 osobę. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się ewentualne zmiany następujących postanowień umowy w drodze aneksu: 1) Zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenie zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2) Zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3) Zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia niezawinione przez Wykonawcę, 4) Zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 5) Zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko II piętro, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Sekretariat – dziennik podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Azymut na wszechstronną edukację jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 14.04.2011. Numer ogłoszenia: 78738 – 2011.
 
 

 

 

*********************************************************************************
Skip to content