Gmina
Nowe Brzesko

Zgłaszanie awarii

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii dotyczącej sieci lub przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego oraz uszkodzenia (wstrzymania pracy) bądź zniszczenia wodomierza głównego prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie do siedziby Referatu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku, w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00,  tel. 12 385 20 06, bądź całodobowo w każdy dzień tygodnia pod nr telefonu alarmowego 725 100 400.

Awarie i uszkodzenia powstałe na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych u odbiorców usług, zgodnie z zapisami w umowie, usuwane są na koszt dostawcy usług, jeżeli nie powstały z winy odbiorcy usług (np. zużycie i starzenie materiałów) a także jeżeli dotyczą urządzeń, instalacji i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu lub eksploatowanych przez dostawcę usług (do granicy eksploatacji).

Dostawca usług nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku odbiorcy usług, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy usuwać we własnym zakresie lub zgłaszać właścicielowi czy zarządcy budynku.

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca usług. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez pracowników Referatu Wodociągów i Kanalizacji w ustalonym z odbiorcą usług terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy usług, to pokrywa on koszty wymiany wodomierza.

Dostawca usług nie wymienia na swój koszt wodomierzy dodatkowych zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie wymiany należy wykonywać we własnym zakresie (po uprzednim zgłoszeniu dostawcy usług) lub zgłaszać właścicielowi czy zarządcy budynku.

Skip to content