Gmina
Nowe Brzesko

Programy realizowane ze środków budżetu państwaGmina Nowe Brzesko przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Dofinansowanie zadania wynosi:  36 924 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 36 924,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy  dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100)

Data podpisania umowy: marzec 2024


Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Uwzględniając powyższe, a także rolę jaką pełnią asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3 000,00 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje program „Asystent rodziny na rok 2021”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 3 000 zł brutto w formie jednorazowej na asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Maksymalnie na Program zaplanowano środki w wysokości do 10 mln zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo dokonania zmian w  odniesieniu do wysokości kwoty zaplanowanej na Program. Środki pozyskane z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, stanowiąc dochód gminy, w rozumieniu ustawy      z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672).  

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Zadanie realizowane przez beneficjenta to również pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


1. WIELOLETNI  RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Nowe Brzesko – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 


2. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 066,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).


3. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ DODATKOWYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowe Brzesko informuje, że w roku 2024 przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dofinansowanie zadania wynosi:  188 428,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 64/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 188 428,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 64/100)

Data podpisania umowy: marzec 2024


Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44 645,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

 1. 31 688,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 2.  12 957,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznychi nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Skip to content