Gmina
Nowe Brzesko

12_2012

Nowe Brzesko, 03.01.2013 r.
 
wg rozdzielnika
INFORMACJA O WYNIKACH
      Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, informuje, że w dniu 11.12.2012 o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Poprawa warunków życia mieszkańców Nowego Brzeska w tym działalności gospodarczej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic: Widokowej, Nadwiślańskiej, Spółdzielczej i Cmentarnej, oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i ul. Tomasza w miejscowości Nowe Brzesko”, numer postępowania: I.IV.271.15.2012
 
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono               
w dniu 03.01.2013r. o godz. 09:30.
w prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył Wykonawca :
„DROGOP -2” Sp z o.o.
Mniszów 12,
32-120 Nowe Brzesko
w/w wykonawca zaoferował cenę – 849 999,99 – złotych i otrzymał 100 pkt.
Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto oferty
Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto
2
EKOKANWOD
Czyszczoń i Półtorak sp.j.
ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn
928 158,00
91,58
4
Instalatorstwo Sanitarne i C.O.
Czesław Ciszewski
Biórków Mały 79,
32-104 Koniusza
876 054,44
97,03
5
WOD-GAZ Zakład Robót
Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
Suchowola 74a
28-130 Stopnica
939 549,44
90,47
6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe
„MARTEX” Sp. Z o.o.
Ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów
1 367 970,57
62,14
Zamawiający wyklucza z postępowanie następujących wykonawców:
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy oraz podstawa prawna wykluczenia
Podstawa prawna i faktyczna wykluczenia
1
 
Zakład Usługowy Drogop – 1
Jerzy Gorzałczany
ul. M. Kopernika 6a
32-100 Proszowice
Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienie dokumentów.
 
Dokumenty wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie. Uzupełnione dokumenty wpłynęły dnia 24.12.2012r. a termin upłynął dnia 21.12.2012r.
 
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy a jego oferta zostaje uznana za odrzuconą.
Zamawiający nie odrzuca żadnej oferty.
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 08.01.2013r.

 
Do wiadomości:
1.       Zakład Usługowy Drogop – 1, Jerzy Gorzałczany
2.       EKOKANWOD, Czyszczoń i Półtorak sp.j.
3.       „DROGOP -2” Sp z o.o.
4.       Instalatorstwo Sanitarne i C.O., Czesław Ciszewski
5.       WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, Czesław Sztuk
6.       Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe, „MARTEX” Sp. Z o.o.
7.       Strona internetowa
8.       Tablica ogłoszeń
9.       a/a

 *********************************************

 
 Nowe Brzesko, 13.12.2012r.
 
Numer postępowania: I.IV.271.18.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
        Numer sprawy: I.IV.271.18.2012
       Nazwa zadania:
 
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
463 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”   
 
1.     Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                           
Krakowski Bank Spółdzielczy
Rynek Kleparski 8
31-150 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.      Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1.      Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków – 100,00 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
    4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 
          pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
          że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe
          będzie po dniu 14 grudnia 2012r.
 
         Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.    Adresat
2.    tablica ogłoszeń
3.    strona internetowa
4.    a/a

 

********************************************
 Nowe Brzesko, 13.12.2012r.
 
Numer postępowania: I.IV.271.17.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
        Numer sprawy: I.IV.271.17.2012
       Nazwa zadania:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 438 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap”.
 
 
1.     Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                           
Krakowski Bank Spółdzielczy
Rynek Kleparski 8
31-150 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.    Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty
1.Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków –:
100,00 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
    4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2  
          pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,  
          że podpisanie umowy z wyłonionym  wykonawcą możliwe
          będzie po dniu 14 grudnia 2012r.
 
 
         Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.    Adresat
2.    tablica ogłoszeń
3.    strona internetowa
4.    a/a

********************************************

 
Nowe Brzesko, dnia 06.12.2012r..
Numer sprawy: I.IV.271.16.2012
 
                                                                   Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.16.2012
      Nazwa zadania:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko”
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych
„AGROBUD” Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po dniu 11 grudnia 2012r.(tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
   30-347 Kraków
2.Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski,   
   Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
 
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
   30-347 Kraków – 99,50 pkt
2.Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski,   
   Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza – 100,00 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po dniu 11 grudnia 2012r.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
   30-347 Kraków
2.Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski,   
   Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
3. Tablica ogłoszeń
4. strona internetowa
5. a/a

*****************************************************************

 
Nowe Brzesko, dnia 05.12.2012r.
I.IV.271.18.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 463 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego.
Numer ogłoszenia: 492886 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 463 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 463 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego (kwota słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące zł ). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 463 000,00 zł – środki przekazywane jednorazowo 2. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2014r. 3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2013r. 4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach: I rata 263 000,00 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. II rata 200 000, 00 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. Oprocentowanie kredytu naliczane miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 31.01.2013r. Cena ofertowa, którą stanowią: -koszty oprocentowania Ko – wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 29.09.2012r. w wysokości 4,93 % powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, – prowizja przygotowawcza Pp – prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 6. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: – prowizja przygotowawcza, – oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 7. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2014r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty. 8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu. 9. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Nowe Brzesko nr rachunku 07 85910007 0260 0000 0286 0002 11. Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 12. Prognozowany termin uruchomienia kredytu: do 3 dni po podpisaniu umowy 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu – bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy. 15. Planowana wypłata kredytu – nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i załączyć je w celu potwierdzenia warunku w zakresie uprawnień do wykonywania działalności. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do siwz, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pok. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat dziennik podawczy I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

załączniki do pobrania:

 
 
 

 

*****************
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 05.12.2012r.
I.IV.271.17.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 438 0000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap
Numer ogłoszenia: 492852 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 438 0000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 438 0000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap(kwota słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy zł ). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 438 000,00 zł – środki przekazywane jednorazowo 2. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2015r. 3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2013r. 4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach: I rata 38 000,00 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. II rata 100 000, 00 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. III rata 300 000,00 złotych spłata do dnia 31.12.2015r. 5. Oprocentowanie kredytu naliczane miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 31.01.2013r. Cena ofertowa, którą stanowią: -koszty oprocentowania Ko – wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 29.09.2012r. w wysokości 4,93 % powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, – prowizja przygotowawcza Pp – prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 6. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: – prowizja przygotowawcza, – oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 7. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2015r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty. 8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu. 9. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Nowe Brzesko nr rachunku 07 85910007 0260 0000 0286 0002 11. Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 12. Prognozowany termin uruchomienia kredytu: do 3 dni po podpisaniu umowy 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu – bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy. 15. Planowana wypłata kredytu – nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i załączyć je w celu potwierdzenia warunku w zakresie uprawnień do wykonywania działalności. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do siwz, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat dziennik podawczy I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania
 
 
 
 
 
 
********************************************************
Nowe Brzesko, dnia 28.11.2012r..
Numer sprawy: I.IV.271.14.2012
 
                                                                   Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.14.2012
      Nazwa zadania:
„Odbudowa drogi gminnej Gruszów – Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (działka  nr ewid. 184”)
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Przedsiębiorstwo Robót
 Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
ul. Racławicka 41b
32-200 Miechów
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po dniu 29 listopada 2012r.(tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
2. TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 25, 32-700 Bochnia
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
5. Dariusz Luty, Klimontów 340, 32-112 Klimontów
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice – 98,73 pkt
2. TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 25, 32-700 Bochnia – 88,54 pkt
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz – 68,26 pkt
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów – 100,00 pkt
5. Dariusz Luty, Klimontów 340, 32-112 Klimontów – 88,98 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po dniu 29 listopada 2012r.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
2. TMGM Kazimierz Gołdas, ul. Spiska 25, 32-700 Bochnia
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
5. Dariusz Luty, Klimontów 340, 32-112 Klimontów
6. Tablica ogłoszeń
7. strona internetowa
8. a/a

 

********************************************************
Nowe Brzesko, dnia 26.11.2012r.
I.IV.271.16.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Nowe Brzesko: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko
Numer ogłoszenia: 472782 – 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w okresie od 01.01.2013r do 31.03.2013r. oraz sezon zimowy 2013/2014 (tj. od 01.11.2013 do 31.03.2014). Postępowanie przetargowe obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko – ok. 60 km w następujących miejscowościach: Nowe Brzesko, Hebdów, Śmiłowice, Sierosławice, Kuchary, Majkowice, Gruszów, Pławowice, Mniszów Kolonia, Mniszów, Grębocin, Szpitary, Przybysławice, Rudno Dolne. W/w prace będą polegać na: – likwidowaniu śliskości oraz gołoledzi na drogach poprzez posypywanie materiałem ciernym wraz z materiałem chemicznym – NaCl (piasek+NaCl, żużel+NaCl w stosunku 95% kruszywa/5% soli) – odśnieżaniu dróg gminnych po każdorazowych opadach śniegu (na całej szerokości jezdni), – odśnieżaniu poboczy oraz obiektów towarzyszących w tym przystanków komunikacji zbiorowej, – materiał zabezpiecza na koszt własny Wykonawca, – usunięciu materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg i ulic do 20 kwietnia każdego roku – drogi objęte w pierwszej kolejności utrzymaniem to drogi przejazdu autobusów szkolnych – na załączonej do siwz mapie (zał. nr 10) są one oznaczone kolorem czerwonym. Pozostałe drogi oznaczone są kolorem zielonym. Zadanie winno zostać wykonane zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych (załącznik nr 9 do SIWZ), niniejszej specyfikacji i warunków określonych w projekcie mowy (załącznik nr 8 do siwz)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- zał. nr 1 do siwz
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg. zał. nr 5 do siwz), – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia, tj. co najmniej: pługopiaskarką – w ilości 2 szt.; koparko-ładowarką – w ilości 1 szt.; pługiem wirnikowym – w ilości 1 szt.; ciągnikiem kołowym z pługiem – w ilości 1 szt. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, obejmujący, co najmniej sprzęt, o którym mowa powyżej, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem. Wykazany sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne. (wg. zał. nr 7 do siwz), – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami do wykonywania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 3 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji zamówienia (pługopiaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy z pługiem). (wg. zał. nr 6 do siwz), – Wykonawca przedłoży odrębne oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypelniony formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do siwz), oswiadczenie że wykonawca zapoznal się z terenem, na ktorym realizowane będzie zamówienie (wg zał. nr 4 do siwz), parafowany wzór umowy (wraz z załącznikiem raportem) wg zał. nr 8 do siwz
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia: a) zmiany terminu zakończenia pozimowego usunięcia materiałów sypkich używanych do uszorstnienia, b) Zmiany personelu Wykonawcy / Zamawiającego c) wystąpienia siły wyższej, za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, e) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia, 3. Warunki wprowadzania zmian: a) Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. b) We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany, c)Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,Sekretariat – dziennik podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
załączniki do pobrania:
 
      mapa

 

***********************************************************************************************
 UWAGA    UWAGA          NOWE Informacje dla wykonawców  poniżej z dnia 5-12-2012r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer sprawy:  I.IV.271.15.2012
 

 

  Nowe Brzesko, 26.11.2012r.
 
Nowe Brzesko: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Poprawa warunków życia mieszkańców Nowego Brzeska w tym działalności gospodarczej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic: Widokowej, Nadwiślańskiej, Spółdzielczej i Cmentarnej, oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i ul. Tomasza w miejscowości Nowe Brzesko
Numer ogłoszenia: 470512 – 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Poprawa warunków życia mieszkańców Nowego Brzeska w tym działalności gospodarczej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic: Widokowej, Nadwiślańskiej, Spółdzielczej i Cmentarnej, oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i ul. Tomasza w miejscowości Nowe Brzesko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia obejmuje; – dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej części ul. Tomasza i fragmentu ul. Krakowskiej w Nowym Brzesku, w tym: przyłącza kanalizacji wraz z włączeniem do projektowanych kanałów, zabezpieczenie ścian wykopów, przejścia pod przeszkodami. – budowa wodociągu w ul. Widokowej, w działce drogowej nr ewid. 1426 z włączeniem do ul. Spółdzielczej, w tym sieć wodociągowa wraz z dwoma wpięciami do istniejącej sieci wodociągowej, uzbrojenia sieci wodociągowej, tj. zasuwy, hydranty przeciwpożarowe, zabezpieczenia ścian wykopów, przejścia pod przeszkodami – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Widokowej, w działce drogowej nr 1426, w ul. Nadwiślańskiej oraz części ul. Spółdzielczej i ul. Cmentarnej w Nowym Brzesku, w tym: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Spółdzielczej i ul. Cmentarnej, uzbrojenie siei kanalizacyjnej tj. studnie, przepompownia PS, zabezpieczenia ścian wykopów, przejścia pod przeszkodami.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie robót uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 9.2.2.1. Na potwierdzenie należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, związana z budową, kanalizacji sanitarnej oraz budową wodociągu o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 – PLN brutto. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Wymagane doświadczenie w robotach budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej jako kierownik budowy inwestycji realizowanej wg kontraktu FIDIC. Kierownik robót elektrycznych- niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Kierownika robót drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie należy złożyć Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 1 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zgodnie z zapisami SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Załączniki do pobrania:
1. Część 1
     PRZYŁĄCZA
     WODOCIAG
 
2. Część 2
     PROJEKT ETAP II
     SPECYFIKACJA
 
3. Część 3
     KANALIZACJA
     PRZEDMIARY
 
4.  SIWZ
 

***********************************************************************************

Nowe Brzesko, 13.11.2012r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
„ Odbudowa drogi gminnej Gruszów – Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (działka nr ewid. 184)”


 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej Gruszów – Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (działka nr ewid. 184).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi gminnej Gruszów – Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (działka nr ewid. 184) Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do siwz oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 8), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 9), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1500, 00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3.Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4.Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1)kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2)oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy – wg zał. nr 1 do siwz, formularz ofertowy – wg zał. nr 2 do siwz, oświadczenie że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowego odcinka drogi (wg zał. nr 5 do siwz), kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat (dziennik podawczy).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.11.2012, numer ogłoszenia: 448124 – 2012.
 

*******************************************************************************************

 
Nowe Brzesko, dnia 12.11.2012r..
Numer sprawy: I.IV.271.13.2012
 
                                                                   Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.13.2012
      Nazwa zadania:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (do starej mleczarni) od km 0+000 do km 0+856 (działka  nr ewid. 600/2 i 450)
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (Przybędy) od km 0+000 do km 0+420 (działka nr ewid. 602/2)
3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (do p. Marca) od drogi krajowej nr 79 od km 0+000 do km 0+345 (działka nr ewid. 199/2)”
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA”
Edward Kucia
ul. Wadowicka 3/234
30-347 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po dniu 14 listopada 2012r.(tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
2. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz – 93,08 pkt
2. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków – 91,55 pkt
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków – 100,00 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po dniu 14 listopada 2012r.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
2. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków 7.
4. Tablica ogłoszeń
5. strona internetowa
6. a/a

************************************************************************************

Skip to content