Gmina
Nowe Brzesko

02_2012

Nowe Brzesko, 27.02.2012r.

 
Numer postępowania: I.IV.271.3.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
        Numer sprawy: I.IV.271.3.2012
       Nazwa zadania:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
1 355 000, 00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Brzesko”
 
 
1.     Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                           
Krakowski Bank Spółdzielczy
Rynek Kleparski 8
31-150 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-20-07).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków- 100 pkt
 
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
    4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych     Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym           wykonawcą możliwe będzie po 1-szym marca 2012r.
 
 
         Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 

**************************************************************

 
                                                                                                        Nowe Brzesko, 16.02.2012r.
I.IV.271.3.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
1 355 000, 00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Brzesko
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.                   1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ,
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,
woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 355 000, 00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Brzesko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 355 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Brzesko (kwota słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy zł). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Kwota kredytu: 1 355 000,00 zł. – środki przekazywane w dwóch transzach: I transza w wysokości 680 000, 00 zł jednorazowo do 5 dni od podpisania umowy II transza w wysokości 675 000, 00 zł jednorazowo do 31.05.2012r.
2. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2016r.
3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2013r.
4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach: I rata 50 000,00 złotych spłata do dnia 29.03.2013r. II rata 50 000, 00 złotych spłata do dnia 28.06.2013r. III rata 50 000,00 złotych spłata do dnia 30.09.2013r. IV rata 50 000,00 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. V rata 87 500,00 złotych spłata do dnia 31.03.2014r. VI rata 87 500,00 złotych spłata do dnia 30.06.2014r. VII rata 87 500,00 złotych spłata do dnia 30.09.2014r. VIII rata 87 500,00 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. IX rata 107 500,00 złotych spłata do dnia 31.03.2015r. X rata 107 500,00 złotych spłata do dnia 30.06.2015r. XI rata 107 500,00 złotych spłata do dnia 30.09.2015r. XII rata 107 500,00 złotych spłata do dnia 31.12.2015r. XIII rata 93 750, 00 złotych spłata do dnia 31.03.2016r. XIV rata 93 750, 00 złotych spłata do dnia 30.06.2016r. XV rata 93 750, 00 złotych spłata do dnia 30.09.2016r. XVI rata 93 750, 00 złotych spłata do dnia 31.12.2016r.
5. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
6. Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365,366 dni w roku. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 10.10.2012r. Cena ofertowa, którą stanowią: -koszty oprocentowania Ko – wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 15.02.2012r. w wysokości 4,98 % powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, – prowizja przygotowawcza Pp – prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 7. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: – prowizja przygotowawcza, – oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
8. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2016r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Nowe Brzesko nr rachunku 07 85910007 0260 0000 0286 0002
12. Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
13. Prognozowany termin uruchomienia kredytu: do 5 dni po podpisaniu umowy
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu – bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy.
16. Planowana wypłata kredytu I transzy- nastąpi w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i załączyć je w celu potwierdzenia warunku w zakresie uprawnień do wykonywania działalności. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   koncesję, zezwolenie lub licencję
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
– formularz ofertowy – wg. wzoru stanowiącego zł. Nr 1 do siwz, – pełnomocnictwo jeśli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pok. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko sekretariat dziennik podawczy I pietro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych:
Numer ogłoszenia: 47420 – 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012

 

 

 

 

 

 


 

***************************************************************** 

 
Nowe Brzesko, 02.01.2012r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
1. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235).
Wybór ofert i rozstrzygnięcie wyników konkursu odbywa się na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536).
 
2. W ramach postępowania konkursowego złożono oferty konkursowe przez następujące osoby:
1. Poszwa Anna,
2. Kućka Halina,
3. Wójcik Maria,
4. Pierwoła Elżbieta,
5. Szczygieł Bernadeta,
6. Ryńca Zofia,
7. Kućka Honorata,
8. Bardziej Grażyna,
9. Nosal Maria,
10. Król Ilona,
11. Mytych Elżbieta,
12. Maj Sylwia,
13. Wleciał Kinga,
14. Kuc Barbara,
15. Żwirek Halina,
16. Stolarska Danuta.
 
3. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż oferty spełniają wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym i zostały wybrane w ramach postępowania konkursowego do realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna.
 
4. W ramach postępowania nie odrzucono żadnej oferty.
 
5. Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania, to 456 000,00 zł.
 
 
 
 

**************************************************

 
Nowe Brzesko, dnia 07.12.2011r.
Numer sprawy: I.IV.271.22.2011
                                              
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.22.2011
      Nazwa zadania:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2012”
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tj. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                         Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych
„AGROBUD” Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. KAWULA I WSPÓLNICY” spółka cywilna z siedzibą w Baranów, Baranówka 19,                     32-010 Kocmyrzów
2. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski      Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
2. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski      Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza – 100 punktów
 
2.                  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca:  KAWULA I WSPÓLNICY” spółka cywilna z siedzibą w Baranów, Baranówka 19,  32-010 Kocmyrzów.
Wykonawca ten został wezwany do uzupełnienia złożonej oferty w trybie art. 26 ust. 3   
ustawy w zakresie:
      –   wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy uwzględniającego wymogi wskazane przez                Zamawiającego,
– oświadczenia, ze osoby w nim wymienione posiadają wymagane uprawnienia do       realizacji przedmiotowej usługi,
–     dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od       odpowiedzialności cywilnej na kwotę, co najmniej 100 tys. zł,
– aktualnych wypisów z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności       gospodarczej dla każdego wspólnika spółki,
–     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,       że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych       płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –       wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków       o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania       ofert,
–    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub       Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub       potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji       właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert,
–     pełnomocnictwa.
–   oświadczenia osoby upoważnionej, że usługa odśnieżania została wykonana przez           przez spółkę cywilną „Kawula i wspólnicy”.
 
      Ponadto na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Zamawiający wezwał Wykonawcę do       złożenia wyjaśnień:
–   w zakresie wskazania w załączonym do ofert zaświadczeniu o zmianie wpisu do      ewidencji działalności gospodarczej pozycji określającej przedmiot działalności w       zakresie usługi odśnieżania dróg bądź tożsame.
Wykonawca na niniejsze wezwanie z dnia 02.12.2011r. nie złożył wymaganych dokumentów w terminie do dnia 06.12.2011r. do wyznaczonej godz. 13.00, zatem działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania z uwagi na fakt, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
 
     3.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa            zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym            wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego            zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu            13.12.2011r.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 

 

***************************************************************
  
        Nowe Brzesko, 17.11.2011r.
I.IV.271.22.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– usługi
 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko
w roku 2012”
 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,
tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku 2012”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku 2012. Postępowanie przetargowe obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko – ok. 60 km w następujących miejscowościach: Nowe Brzesko, Hebdów, Śmiłowice, Sierosławice, Kuchary, Majkowice, Gruszów, Pławowice, Mniszów Kolonia, Mniszów, Grębocin, Szpitary, Przybysławice, Rudno Dolne. W/w prace będą polegać na: – likwidowaniu śliskości oraz gołoledzi na drogach poprzez posypywanie materiałem ciernym wraz z materiałem chemicznym – NaCl (piasek+NaCl, żużel+NaCl w stosunku 95% kruszywa/5% soli) – odśnieżaniu dróg gminnych po każdorazowych opadach śniegu (na całej szerokości jezdni), – odśnieżaniu poboczy oraz obiektów towarzyszących w tym przystanków komunikacji zbiorowej, – materiał zabezpiecza na koszt własny Wykonawca, – usunięciu materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg i ulic do 20.04.2012r. – drogi objęte w pierwszej kolejności utrzymaniem to drogi przejazdu autobusów szkolnych – na załączonej do siwz mapie (zał. nr 10) są one oznaczone kolorem czerwonym. Pozostałe drogi oznaczone są kolorem zielonym. Zadanie winno zostać wykonane zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych (załącznik nr 9 do SIWZ), niniejszej specyfikacji i warunków określonych w projekcie mowy (załącznik nr 8 do siwz)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- zał. nr 1 do siwz
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg. zał. nr 5 do siwz), – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Wykonawca musi wykazać, że dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia, tj. co najmniej: -pługopiaskarką – w ilości 2 szt.; -koparko-ładowarką – w ilości 1 szt.; -pługiem wirnikowym – w ilości 1 szt.; -ciągnikiem kołowym z pługiem – w ilości 1 szt. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, obejmujący, co najmniej sprzęt, o którym mowa powyżej, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem. Wykazany sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne.(wg. zał. nr 7 do siwz), – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami do wykonywania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 3 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji zamówienia (pługopiaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy z pługiem).(wg. zał. nr 6 do siwz), – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). -Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zał. nr 1 do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·   wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
– Wypełniony formularz ofertowy (wg Zał. Nr 1 do SIWZ). – Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będzie zamówienie (wg Zał. Nr 4 do SIWZ), – Parafowany wzór umowy (wraz z załącznikiem raportem) – wg. zał. nr 8 do siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia: a) zmiany terminu zakończenia pozimowego usunięcia materiałów sypkich używanych do uszorstnienia, b) Zmiany personelu Wykonawcy / Zamawiającego c) wystąpienia siły wyższej, za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, e) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia, 2. Warunki wprowadzania zmian: a) Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. b) We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany, c)Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, Sekretariat – dziennik podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.11.2011r., pod numerem: 383970 – 2011
 
załączniki do pobrania:
 
1. SIWZ

*********************************************** 

 
Numer postępowania: I.IV.271.21.2011
 
Nowe Brzesko, dnia 2011-11-03
 
Egz. nr 8
INFORMACJA O WYNIKACH
 
            Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko  informuje, że w dniu 14.10.2011 r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie.”
            Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy)Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
 
Przedsiębiorstwo Robót-Inżynieryjnych GEO
                                                   37-550 Radymno ul. Złota Góra 19A
Które otrzymało 100 pkt. (wartość brutto 2 971 904,46 zł) jedynym kryterium była cena.
 
Oferty ważne i ich ocena;

Nr oferty

 
Nazwa Wykonawcy
cena
Pkt.
1
DROGOP-2 Sp. z o.o.
32-120 Nowe Brzesko Mniszów 12
3 494 187,56
 
85,05
 
2
Przedsiębiorstwo Robót-Inżynieryjnych GEO 37-550 Radymno ul. Złota Góra 19A
2 971 904,46
 
100,00
3
ADAM PÓŁTORAK 28-136 Nowy Korczyn Grotniki Duże 70
4 469 820,00
 
66,48
4
Dominika Zielińska ul. Stopnicka 16 28-136 Nowy Korczyn
4 079 996,10
 
72,84
 5
Lider konsorcjum;
Zakład Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ Suchowola 74a 28-130 Stopnica Konsorcjant;
Krzysztof Machnik PBI „MACHNIK” Machnaczka Wyżna 59 33-380 Krynica Zdrój
2 984 429,41
 
 
99,58
6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
ul. Starodąbrowska 20 33-100 Tarnów
4 268 391,23
 
69,62
7
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 32 33-300 Nowy Sącz
 
4 248 668,46
 
 
69,94

 

           
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 03.11.2011 r.

 

***********************************************************
 
UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI DO PRZETARGU WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE OGŁOSZENIA!!! PRZETARG nr I.IV.271.21.2011 
 
Nowe Brzesko, 10.10.2011r. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295780 – 2011 data 20.09.2011 r.
I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55.
II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
·   W ogłoszeniu jest: Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 5 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN.
·   W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie należy złożyć : Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 2 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN lub 300 000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń.
·   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
·   W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko (sekretariat).
·   W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko (sekretariat)..
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 09.10.2011 pod numerem 325978 – 2011; data zamieszczenia: 09.10.2011
**********
 
Nowe Brzesko, dnia 10.10.2011 r.
I.IV.272.21.2011
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedz na zadane pytanie i modyfikuje treść SIWZ;
 
Pytanie; Na podstawie Art.38 ust. l Ustawy z dnia 20 stycznia 2006 Prawo zamówień publicznych , zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownych modyfikacji treści Specyfikacji w zakresie stawianych wymogów określających spełnienie warunków udziału   Art.22 ust.1 pkt. 3-sytuacja ekonomiczna i finansowa .
Sprecyzowane wymogi są niewspółmierne do zakresu i wielkości nakładów dla tego zadania. Dotyczy co szczególnie warunku posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w kwocie 5 mln zł   oraz zdolności kredytową w tej samej wysokości . Sądzimy , żinwestycja ta nie wymaga
1001 kredytowania przez potencjalnego Wykonawcę, i posiada finansowanie ze strony Zabawiającego skoro zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Zdarzania losowe z udziałem osób trzecich , gdyby do nich doszło   również nie wymagają, aż takich wysokich zabezpieczeń z tytułu odszkodowań. Są to wymogi stawiane na wyrost   bez logicz­nego uzasadnienia   chyba , że mają na celu ograniczyć udział w postępowaniu i utrudnić uczciwa konkurencje .
W związku powyższa argumentacja wnioskujemy o znaczące obniżenie wymogów   w tym zakresie .
Odpowiedz; Po przeanalizowaniu wniesionej prośby zamawiający przychyla się do wniesionej prośby i modyfikuje treść zapisów SIWZ w zakresie postawionego warunku w następujący sposób.
1.       Zapis pkt. 9.2.4 sytuacja ekonomiczna i finansowa ulega modyfikacji i przyjmuje nowe brzmienie o treści.
9.2.4.1     Na potwierdzenie należy złożyć :
9.2.4.1.1.      Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 2 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.2.4.1.2.      opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN lub 300 000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń
2.      W zwiazku z dokonaną modyfikacją opisu warunku podmiotowego ulegaja zmianie zapisy pkt. 19.4, 20.1, 21.1 SIWZ   w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to 14.10.2011 r godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 
 
 
****************************************************
Nowe Brzesko, dnia 05.10.2011r.
 
Numer sprawy: I.IV.271.20.2011
 
 
Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.20.2011
      Nazwa zadania:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1/ odbudowa drogi gminnej Kuchary – Gruszów w miejscowości Gruszów od km 0+560 do km 1+210
2/ odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (obok p. Marca) od km 0+000 do km 0+670 (działka nr ewid 198)”
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
„PROBUD”
Zakład Usług Budowlano – Projektowych
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Krakowska 7
32-100 Proszowice
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszymi dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawcy są zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 56, 32-200 Miechów.
2.   POLDIM S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów.
3. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice.
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 56, 32-200 Miechów.     – 95.36 punktów
2. POLDIM S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów. –  90.74 punktów
3. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice. – 100.00 punktów
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
*****************************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 05.10.2011r.
 
UWAGA ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR. I.IV.271.21.2011
 
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II :Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania.
 
Pytanie nr 1:
Poz. kosztorysu 5.2 czy prawidłowo jest przyjęta nawierzchnia z tłucznia gr. 6 cm w ilości 1538,511 m2 skoro brak jest pozycji na nawierzchnię asfaltową w ilości 1266,148 m2, jest tylko w poz. 5.2 pogrubienie o 1 cm – 1266,48 m2.
Odpowiedź:
Pozycja 35 przedmiaru jest ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie grubości 6 cm. Pozycja nr 36 przedmiaru robót jest, to dodatek za dalszy cm długości w/w warstwy.
 
Pytanie nr 2:
Czy prawidłowo jest przyjęty obmiar do poz. 7.2 w ilości 36 m3 betonu pod ścieki drogowe brak 3-ciego obmiaru – jest 60,0*0,6.
Odpowiedź:
Pozycja 7.2. jest, to wykonanie ławy pod ściek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przez analogię, trzeci wymiar to 1,0 zatem łączna wielkość 36 m3 jest prawidłowa.
 
Pytanie nr 3:
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną zmianę w przedmiarach robót w ilościach rurociągów kamionkowych fi 300 oraz fi 200 mm. Ilości zawarte w opisie do projektu i w SIWZ (fi 300 mm – 124 m, fi 200mm – 1066m) są inne niż zawarte na profilach i przedmiarach robót (fi 300 mm – 184,5 m, fi 200 mm – 1719,5 m). Proszę o określenie, które wartości należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:
Prawidłowe wielkości rurociągów kamionkowych, to: fi 300 mm – 184,5 m, oraz fi 200 mm – 1776,5 m, oraz fi 250 mm – 476, 5 m.
 
Pytanie nr 4:
Przewiert na odcinku B54H45 w projekcie jest wykonany rurą fi 324*6 mm, natomiast
w przedmiarach jest rura fi 273*5,6. Proszę o korektę.
Odpowiedź:
Prawidłowa wielkość rury ochronnej do przewiertu jest fi 324 * 6 mm.
 
Pytanie nr 5:
W SIWZ jest napisane, że niektóre studnie fi 1000 mm są plastikowe. W projekcie wszystkie studnie są betonowe lub żelbetowe i brak jakichkolwiek danych, które ze studni powinny być w plastiku. Jeśli takie występują prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru albo wskazać, które ze studni powinny być plastikowe.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem należy przyjąć studnie fi 1000 mm betonowe lub żelbetowe.
 
Pytanie nr 6:
Z projektu geologicznego wynika, iż na terenie planowanej inwestycji występują grunty słabo nośne wysadzinowe. W związku z powyższym proszę o określenie czy w zaistniałej sytuacji zajdzie konieczność wymiany części niekorzystnego gruntu. Jeśli tak to proszę dodać pozycje do przedmiaru i określić objętość.
Odpowiedź:
Zgodnie z profilami zamieszczonymi do projektu nie przewiduje się wymiany gruntów. Niemniej jednak gdyby w czasie realizacji zaistniała taka konieczność, to wówczas przy udziale geologa i projektanta sporządzony zostanie protokół konieczności.
 
Pytanie nr 7:
Proszę o podanie jakie powinny być zastosowane typy pomp i charakterystykę tych pomp oraz proszę o podanie dokładnych parametrów pompowni ścieków, ponieważ w projekcie jest np. wysokość podnoszenia 30 cm. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Odpowiedź:
Zgodnie ze schematem pompowni ścieków – rys. 22 obliczenia hydrauliczne pompowni, oraz dobór pomp i armatury przeprowadzi oferent (dostawca pomp). Niemniej jednak podaje się, iż minimalna wysokość podnoszenia pomp winna wynosić:
– ciśnienie wylotowe:                                                  2,0 m
– geometryczna różnica wysokości:                           2,20 m,
– strata dla docelowej wydajności pompowni: ok.    4,10 m.     
                                                           Razem             8,30 m
Dobór pomp i producenta należy skonsultować z projektantem i zamawiającym.
 
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający posiada kosztorys w wersji elektronicznej (wersja NORMA PRO), jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada kosztorysu w wersji elektronicznej.
 
 
Pytanie nr 9:
Z przedmiaru robót wynika, że do budowy kanalizacji grawitacyjnej min. należy stosować rury kanalizacyjne z PCV klasy SN8, natomiast w projekcie technicznym (str. 9) widnieje zapis że mają to być rury klasy SN12 (których cena jest dużo wyższa). Proszę o jednoznaczne stwierdzenie jakiej klasy rur PCV należy użyć do wbudowania.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne klasy SN12.
 
Pytanie nr 10:
W przedmiarze robót mają zastosowanie studzienki betonowe z elementów łączonych
na zaprawę. Jednak ST (str. 26) przewiduje zastosowanie studzienek z elementów łączonych na uszczelki. Jakiego rodzaju studnie betonowe należy przyjąć do wyceny, łączone
na zaprawę czy łączone na uszczelki?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem do budowy należy zastosować studnie betonowe łączone na uszczelki.
 
 
 
 

 

***********************************************************
 
                                                                                                          Nowe Brzesko, 04.10.2011r.
I.IV.271.21.2011
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe
Brzesko – Etap II : Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią
sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem
do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką
kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej
w rowie”
 
 
I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel.
12 385-20-94 , fax. 12 385 03 55.
II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120
Nowe Brzesko (sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 12.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko (sekretariat).
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 04.10.2011r. pod numerem 316982 – 2011
 
 
 
 
******************************************************************
 
Nowe Brzesko, 20.09.2011r.
I.IV.271.21.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 – roboty budowlane
 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie.”

 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II : Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych dla istniejącego i przewidywanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Nowe Brzesko wraz z budową pompowni sieciowej z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego, zasilaniem energetycznym i wodociągiem do pompowni, przekładką kolidującego wodociągu, droga dojazdową do pompowni, przesklepieniem rowu i budową przepust kanalizacji deszczowej w rowie. Wodociąg sieć wodociągowa, zabudowy armatury sieciowej zaporowej i przeciwpożarowej, budowa komór zasuw, montaż armatury na przyłączach domowych (zestawy wodomierzowe z zaworami antyskażeniowymi oraz domowe reduktory ciśnienia). Zestawienie średnic i długości projektowanych kanałów grawitacyjnych, rurociągów ciśnieniowych: sięgacz sieci wodociągowej do pompowni ścieków PE ø 90; przełożenie sieci wodociągowej PE ø 95; RAZEM wodociąg L= 258,00m. rurociąg tłoczny kan. sanit. 2 x PE ø 110, L=2×663,5m; kanały sanitarne grawitacyjne: rury kamienne DN 300, DN 250, D 200; rury PVC DN 300, DN 250, DN 200; RAZEM kan. sanit. L=3959,0m. przepusty i kanały wód deszczowych: rury żelbetowe WIPROS DN 1000; rury betonowe WIPRO DN 600; rury PP ø 625; rury PVC DN 200; RAZEM przepusty i kan. wód deszcz. L=224,0m..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·   Zamawiający przewiduje udzielenie robót uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.20.00-7, 45.31.70.00-2, 45.10.00.00-2, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00- PLN
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, związana z budową, kanalizacji sanitarnej lub budową wodociągu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 – PLN brutto. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Wymagane doświadczenie w robotach budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych lub sieci wodociągowej jako kierownik budowy inwestycji realizowanej wg kontraktu FIDIC. Kierownik robót elektrycznych- niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Kierownika robót drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 5 000 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·   inne dokumenty
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót, a technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze, projekcje budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. (podane katalogi w przedmiarze robót należy traktować jako materiał pomocniczy, a nie obowiązkowy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego) Kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót musi odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – Czerwona
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko (sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 20.09.2011r. pod nr 295780 – 2011
 załączniki do pobrania:
 
 
4. Dokumentacja projektowa
  – tom I    cz. 1   2   3   4  
  – tom II   cz.  1   2   3   4   5  
Skip to content