Gmina
Nowe Brzesko

Mienie komunalne

Zarządzenie Nr 45/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 20 marca 2024r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości, ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej nr 144 położonej w Hebdowie, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (t. j.  Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm) na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości, ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości nr 144 położonej w miejscowości Hebdów, stanowiącą własność Gminy Nowe Brzesko, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wywiesza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 3/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 9 stycznia 2024r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanej stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko przeznaczonych do użyczenia, dzierżawy i w trwały zarząd.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 r,  poz. 344 ze zm)  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonej  do użyczenia:

– część budynku wielofunkcyjnego położonego w Szpitarach na działkach o nr ewidencyjnym  54 objętej Księgą Wieczystą KR1H/00012490/5 i 53/4  objętej Księgą Wieczystą KR1H/00011034/4.

– część działki 1108 wraz z budynkiem Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku położonego na działce o nr ewidencyjnym  1108 objętej Księgą Wieczystą KR1H/00012486/4.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonej  w trwały zarząd:

-działka nr 73 położona w Sierosławicach wraz z istniejącymi budynkami objęta Księgą Wieczystą nr  KR1H/00016909/4,

-działka nr 305 położona w Śmiłowicach wraz z istniejącymi budynkami objęta Księgą Wieczystą nr KR1H/00016224/8,

-działka nr 24/1 położona w Mniszowie wraz z istniejącymi budynkami objęta  Księgą Wieczystą KR1H/00034903/4.

§ 3.

Podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej  do dzierżawy:

-część działka o nr  ewidencyjnym 1108 położonej w Nowym Brzesku objętej Księgą Wieczystą KR1H/00012486/4,

– część działka o nr  ewidencyjnym 998/2 położonej w Nowym Brzesku objętej Księgą Wieczystą KR1H/00006922/8.

-część działka o nr  ewidencyjnym 772/2 położonej w Nowym Brzesku objętej Księgą Wieczystą KR1H/00037342/4

§ 4.

Wykaz w/w nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a także przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 6.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 139 /2023

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia13.09.2023r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości, ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej nr 1352 położonej w Nowym Brzesku, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (t. j.  Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm) na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości, ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko, stanowiącą własność Gminy Nowe Brzesko, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wywiesza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zalacznik-Nr-1-do-Zarzadzenia-przetarg-dzierzawa-wrzesien-2023.docx

Zarządzenie nr 151/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 04.10.2023r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonej w Nowym Brzesku, Rudnie Dolnym i Pławowicach stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko przeznaczonych  w najem i dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 r,  poz. 344 ze zm)  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy:

– część działki o nr ewidencyjnym 1108 położonej w Nowym Brzesku objętej Księgą Wieczystą KR1H/00012486/4,

– część budynku komunalnego w Rudnie Dolnym  31 (klub senior +) objętego Księgą Wieczystą KR1H/00038654/1,

– część budynku komunalnego w Pławowicach wraz z częścią działki objętego Księgą Wieczystą KR1H/00012487/1.

§ 2.

Wykaz w/w nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a także przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 4.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

POBIERZ PLIK: Wykaz dzierżawy nieruchomości

Zarządzenie nr 15/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 30.01.2023r

w sprawie sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży elementy placu zabaw zlokalizowanego na działce nr ew. 998/2 przy ul. Krakowskiej 78 w Nowym Brzesku jako zbędnego i zużytego mienia tj.  :

 1. Domek mały,
 2. Drabinka,
 3. Huśtawka z dwoma siedzeniami,
 4. Karuzela,
 5. Pociąg,
 6. Sprężynowiec „konik”,
 7. Sprężynowiec „kaczka”,’
 8. Sprężynowiec „kabriolet”,
 9. Zestaw „Paulina,”
 10. Domek „Patio”,
 11. Huśtawka „ptasie gniazdo”,
 12. Domek do piaskownicy,
 13. Domek do piaskownicy,
 14. Ścianka wspinaczkowa,
 15. Domek drewniany,
 16. Tablica manipulacyjna „kierownica”,
 17. Tablica manipulacyjna „lustro”,
 18. Tablica manipulacyjna „uchwyty”,
 19. Piaskownica

§ 2.

Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży:

 1. Domek mały na kwotę 644,25 zł brutto (słownie: sześćset czterdzieści cztery złote 25/100 brutto).
 2. Drabinka  na kwotę 228,75 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych  75/100 brutto).
 3.  Huśtawka z dwoma siedzeniami na kwotę 400,50 zł brutto (słownie: czterysta złotych 50/100 brutto).
 4. Karuzela na kwotę 591,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden  złotych brutto).
 5.  Pociąg na kwotę 1.543,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści trzy  złote 50/100 brutto).
 6.  Sprężynowiec „konik” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 7.  Sprężynowiec „kaczka” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 8. Sprężynowiec „kabriolet” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 9. Zestaw „Paulina” na kwotę 3.618,75 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 75/100 brutto).
 10. Domek „Patio” na kwotę 187,50 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).
 11.  Huśtawka ptasie gniazdo na kwotę 624,75 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 12. Domek do piaskownicy na kwotę 624,75 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 13. Domek do piaskownicy na kwotę 624,75 brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 14. Ścianka wspinaczkowa na kwotę 780,75 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 75/100 brutto).
 15.  Domek drewniany na kwotę 1.561,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 50/100 brutto).
 16. Tablice manipulacyjna kierownica na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 17. Tablice manipulacyjna  lustro na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 18. Tablice manipulacyjna uchwyty na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 19. Piaskownica na kwotę 97/50 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).

§ 3.

 1. Określa się treść  podania  do publicznej wiadomości informacji/ogłoszenia o  sprzedaży o zużytych  i zbędnych składników majątku ruchomego – placu zabaw, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko w brzmieniu jak załącznik  do niniejszego zarządzenia.
 2. Treść ogłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Nowe Brzesko, stronie BIP, na tablicach ogłoszeń  oraz w poszczególnych miejscowościach w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 4.

Do przeprowadzenia procedury zbycia w/w mienia powołuje się komisję w składzie:

 1. Joanna Dziwiszewska – Przewodniczący komisji
 2. Marta Dudra – Przeniosło-  Sekretarz komisji
 3. Wojciech Adamczyk- Członek komisji
 4.  Anna Dróżdż – Członek komisji.
 5. Monika Biernacka – Czajka – Członek komisji.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 15/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 30.01.2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego – placu zabaw, stanowiącego własność Gminy Nowe Brzesko

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Domek mały,
 2. Drabinka,
 3. Huśtawka z dwoma siedzeniami,
 4. Karuzela,
 5. Pociąg,
 6. Sprężynowiec „konik”,
 7. Sprężynowiec „kaczka”,’
 8. Sprężynowiec „kabriolet”,
 9. Zestaw „Paulina,”
 10. Domek „Patio”,
 11. Huśtawka „ptasie gniazdo”,
 12. Domek do piaskownicy,
 13. Domek do piaskownicy,
 14. Ścianka wspinaczkowa,
 15. Domek drewniany,
 16. Tablica manipulacyjna „kierownica”,
 17. Tablica manipulacyjna „lustro”,
 18. Tablica manipulacyjna „uchwyty”,
 19. Piaskownica.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poszczególnych elementów placu zabaw odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 10:00 na działce przy ul. Krakowskiej 78 w Nowym Brzesku, gdzie zlokalizowany jest plac zabaw.

Cena wywoławcza (wyjściowa) za poszczególne elementy placu zabaw wynosi:

 1. Domek mały na kwotę 644,25 zł brutto (słownie: sześćset czterdzieści cztery złote 25/100 brutto).
 2. Drabinka  na kwotę 228,75 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych  75/100 brutto).
 3.  Huśtawka z dwoma siedzeniami na kwotę 400,50 zł brutto (słownie: czterysta złotych 50/100 brutto).
 4. Karuzela na kwotę 591,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden  złotych brutto).
 5.  Pociąg na kwotę 1.543,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści trzy  złote 50/100 brutto).
 6.  Sprężynowiec „konik” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 7.  Sprężynowiec „kaczka” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 8. Sprężynowiec „kabriolet” na kwotę 203,25 zł brutto (słownie: dwieście trzy złote 25/100 brutto).
 9. Zestaw „Paulina” na kwotę 3.618,75 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 75/100 brutto).
 10. Domek „Patio” na kwotę 187,50 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).
 11.  Huśtawka ptasie gniazdo na kwotę 624,75 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 12. Domek do piaskownicy na kwotę 624,75 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 13. Domek do piaskownicy na kwotę 624,75 brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote 75/100 brutto).
 14. Ścianka wspinaczkowa na kwotę 780,75 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 75/100 brutto).
 15.  Domek drewniany na kwotę 1.561,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 50/100 brutto).
 16. Tablice manipulacyjna kierownica na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 17. Tablice manipulacyjna  lustro na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 18. Tablice manipulacyjna uchwyty na kwotę 260,25 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  złotych 25/100 brutto).
 19. Piaskownica na kwotę 97,50 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).

Cena wywoławcza każdego urządzenia  została obniżona o 25 % w stosunku do ceny z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 30.11.2023 roku

W  drugim przetargu  ustnym nieograniczonym mogą   brać   udział  osoby, które w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 lutego 2024r dokonały wpłaty wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdego urządzenia należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Nr 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007 (decyduje data wpływu na konto). Kwota wadium zostanie zaokrąglona w górę do pełnych złotych. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg na poszczególne urządzenie zliczone zostanie na poczet ceny zakupu tego urządzenia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg na poszczególne urządzenie wadium przepada

 UWAGA: Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium należy dopisać: „ nazwę urządzenia”.

Wysokość wadium dla poszczególnych urządzeń wynosi:

 1. Domek mały na kwotę 65,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych brutto).
 2. Drabinka  na kwotę 23,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy złote brutto).
 3. Huśtawka z dwoma siedzeniami na kwotę 41,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden złotych brutto)
 4. Karuzela na kwotę 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych brutto).
 5. Pociąg na kwotę 155,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych brutto).
 6. Sprężynowiec „konik” na kwotę 21,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden złotych brutto).
 7. Sprężynowiec „kaczka” na kwotę 21,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden złotych brutto).
 8. Sprężynowiec „kabriolet” na kwotę 21,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden złotych brutto).
 9. Zestaw „Paulina” na kwotę 362,00zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa złote brutto).
 10. Domek „Patio” na kwotę 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych brutto).
 11. Huśtawka ptasie gniazdo na kwotę 63,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy złote brutto).
 12. Domek do piaskownicy na kwotę 63,00 zł brutto (słownie:  sześćdziesiąt trzy złote brutto).
 13. Domek do piaskownicy na kwotę 63,00 zł brutto (słownie:  sześćdziesiąt trzy złote brutto).
 14. Ścianka wspinaczkowa na kwotę 79,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto).
 15. Domek drewniany na kwotę 157,00zł brutto (słownie: dwieście sto pięćdziesiąt siedem złotych brutto).
 16. Tablice manipulacyjna kierownica na kwotę 27,00zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem złotych brutto).
 17. Tablice manipulacyjna  lustro na kwotę 27,00zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem złotych brutto)
 18. Tablice manipulacyjna uchwyty na kwotę 27,00zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem złotych brutto).
 19. Piaskownica na kwotę 10,00zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto).

Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 78, od dnia 5 lutego 2024 roku do dnia 22 lutego 2024 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą pod nr telefonu 12 385-01-08. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów można uzyskać pod nr tel. 12 385-01-08.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia drugiej procedury sprzedaży bez wyboru którejkolwiek ofert bez podania przyczyny.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za każde urządzenie zostanie zaproszony do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia urządzenia na konto sprzedającego (wzór umowy stanowi zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego.

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o sprzedaży

elementów placu zabaw

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻ elementy placu zabaw ………………………..

Zawarta w dniu ……………pomiędzy:

Gminą Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Nowe Brzesko Krzysztofa Madejskiego, przy kontrasygnacie  skarbnika Gminy Nowe Brzesko Agnieszki Ochojskiej zwaną dalej „Sprzedającym”

a:

……………………………………………………………………………….zwanym dalej „Kupującym”,

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż elementu placu zabaw:

Nazwa urządzenia………………………………………………..

§ 2

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  na kwotę …………………………..brutto słownie: (………………………………….).

§ 3

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny urządzenia określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń w tym zakresie do Sprzedającego.

§4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego

§5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY                                                                                           KUPUJĄCY

Skip to content