Gmina
Nowe Brzesko

Mienie komunalne

Zarządzenie Nr 139 /2023

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia13.09.2023r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości, ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej nr 1352 położonej w Nowym Brzesku, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (t. j.  Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm) na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości, ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko, stanowiącą własność Gminy Nowe Brzesko, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wywiesza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zalacznik-Nr-1-do-Zarzadzenia-przetarg-dzierzawa-wrzesien-2023.docx

Skip to content