Gmina
Nowe Brzesko

Podatki

Wysokość podatku rolnego na 2017 rok

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego  w 2017 roku – 52,44 zł za q.

Cena kwintala żyta przyjęta przez Radę Miejską będąca podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego  w 2017 roku w Gminie Nowe Brzesko – 52,44 zł za q

Podatek rolny na 2017 roku w Gminie Nowe Brzesko:
Z 1ha przeliczeniowego – 131,10 złZ 1 ha fizycznego – 262,20 zł
Stawki podatku od gruntów
  
– od gruntów związanych z działalnością gospodarczą0,72 zł
– od gruntów: od 1 ha pod jeziorami, zbiornikami wodnymi retencyjnymi, elektrowniami wodnymi 4,40 zł
– pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 2 zł od1 m2 pow.
 Stawki podatku od nieruchomości
  
– od budynków mieszkalnych (podatek nie jest pobierany)0,25 zł
– od budynków związanych z działalnością gospodarcząod 1 m 2 20,00 zł
– od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym ziarnem siewnym9,00 zł
– od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  4,10 zł
– od pozostałych budynków4,10 zł
Skip to content