Gmina
Nowe Brzesko

Zaśmiecanie lasów

zaśmiecanie

ZAŚMIECANIE LASÓW

Istotnym problemem dla lasów są śmieci porzucane nieustannie przez turystów jak i osoby, które pozbywają się odpadów z własnych domów.  W każdym lesie można napotkać leżące plastikowe butelki, papiery, opakowania po żywności, rozbite szkło czy też nielegalne wysypiska śmieci z pozostawionymi na nich starymi meblami, sprzętem RTV, AGD itp. Trudno rozkładające się śmieci, pozostające w środowisku oddziałują niekorzystnie na szatę roślinną, glebę ale przede wszystkim na liczebność zwierząt. Usuwanie odpadów pociąga za sobą duże koszty a śmieci te mogą być niebezpieczne dla środowiska, tym bardziej, iż rozkład niektórych z nich trwa wiele lat, np.:


– butelki szklane 1 000 000 lat,
– puszki aluminiowe od 80-100 lat do 200-400 lat,
– plastiki 100-1000 lat,
– torby plastikowe 10-20 lat,
– stosowane powszechnie woreczki jednorazowe 250-300 lat,
– gumowa opona 50-80 lat,
– kawałek drewna 10-15 lat,
– papier pokryty plastikiem 5 lat.
Typowe odpadki pozostawiane przez turystów:
– niedopałki papierosów 1-5 lat,
– papierek po gumie do żucia 2-4 tygodni,
– ogryzek 5 tygodni,
– skórki pomarańczy i bananów 2-5 tygodni.

Zaśmiecanie lasów jest karalne!!!!!!!!

Kary reguluje art. 162 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do
gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, to może być wymierzona grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń).

W Lasach Państwowych strażnik leśny, nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, leśniczy i podleśniczy zajmują się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia i mają oni prawo m.in. do (art. 45, 47 ustawy o lasach): nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami. Za wykroczenia określone w art. 162 kodeksu wykroczeń mogą oni nakładać mandaty na podstawie rozporządzenia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 174, poz. 1432), lub skierować sprawę do sądu.

Skip to content