Gmina
Nowe Brzesko

Uchwały dotyczące odpadów komunalnych

Uchwały dotyczące odpadów komunalnychARCHIWALNE


Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

– uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

– uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,

– uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,

– uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, KBS Oddział Nowe Brzesko ,

– uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywnytermin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy od dnia 2 kwietnia 2013 roku,

– uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów  komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Skip to content