Gmina
Nowe Brzesko

Rozliczanie należności za wodę i ścieki

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Urząd Gminy i Miasta na podstawie określonych w obowiązujących taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego – podlicznika zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Odczyty wodomierzy przez Inkasenta i rozliczenia za pobraną wodę oraz odprowadzane ścieki na podstawie wystawianych faktur VAT wykonywane są w dwu- lub trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych (zgodnie z zawartym w umowie zapisem o okresie rozliczeniowym).

Rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki można również dokonać w dowolnym terminie podając aktualny stan wodomierza:

✓      osobiście w siedzibie Referatu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wesoła 40, Nowe Brzesko,

✓      telefonicznie pod numerem: 12 385 20 06 – faktura przesyłana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazany przez Odbiorcę adres,

✓      wysyłając informację na adres e-mail: wodociag@nowe-brzesko.pl  – faktura przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail.

Wpłat należności wynikających z wystawionych faktur można dokonywać:

✓      w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju (zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia, obok budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku) – bez prowizji bankowej,

✓      w każdym innym banku lub placówce Poczty Polskiej na podstawie odcinków do zapłaty dołączonych do faktur,

✓      przelewem elektronicznym lub poleceniem przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na fakturze.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty zaległych płatności wynikających z wystawionych faktur na podstawie złożonego i zatwierdzonego wniosku.

Załączniki

Skip to content