Gmina
Nowe Brzesko

Archiwum 2010

Nowe Brzesko, dnia 29.10.2010r.
Numer sprawy: I-IV/341/11/2010
 
 
 
                                                                                   
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I-IV/341/11/2010
       Nazwa zadania:
Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Przybędy/ – Śmiłowice w miejscowości Hebdów
 i Śmiłowice (Hebdów działka nr ewid 602/2, Śmiłowice działka nr ewid 455)
 – odcinek od km 0+450 do km 0+756 oraz odbudowa drogi gminnej
w m. Śmiłowice /obok Pana Kapci/- odcinek od km 0+000 (od drogi krajowej nr 79)
do km 0+188, działka nr ewid 454
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                         „DROGOP-2” Sp. z o.o.
                                           Mniszów 12
                                          32-120 Nowe Brzesko
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 03.11.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1) „DROGOP-2” Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – pkt. 100.00
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
  
 
 
 
 

***************************************

Nowe Brzesko, dnia 28.10.2010r.
 
Numer sprawy: I-IV/341/12/2010
 
 
                                              
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/12 /2010
Nazwa zadania:
Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.:
„Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST
Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 05.11.2010 r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12) 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
            1. DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa.
            2. KDI „Raba” Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Mogilska 43, 31-545          Kraków.
            3. ARKADIS – Monika Bakowska Przedmieście Czudeckie 439, 38-120 Czudec.
            4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 23/20, 33-300           Nowy Sącz.
            5. PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź.
            6. INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66,  42-400 Zawiercie.
            7. „PRO – SAN – INSTAL” Jan Mań, ul Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko.
            8. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19A,                    25-112 Kielce
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom w jedynym kryterium w postępowaniu jakim jest cena brutto oferty wygląda następująco:
 
            1. DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa. – pkt. 65.98
            2. KDI „Raba” Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Mogilska 43, 31-545          Kraków. – pkt. 47.65
            3. ARKADIS – Monika Bakowska Przedmieście Czudeckie 439, 38-120 Czudec.  pkt. 58.87
            4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 23/20, 33-300           Nowy Sącz. – pkt. 61.91
            5. PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź. – pkt. 53.82
            6. INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66,  42-400 Zawiercie. – pkt. 68.56
            7. „PRO – SAN – INSTAL” Jan Mań, ul Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko. – pkt. 73.52
            8. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19A,                    25-112 Kielce. – pkt. 100
 
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
Rozdzielnik:
            1. DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa.
            2. KDI „Raba” Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Mogilska 43, 31-545                Kraków.
            3. ARKADIS – Monika Bakowska Przedmieście Czudeckie 439, 38-120 Czudec.
            4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 23/20, 33-300                  Nowy Sącz.
            5. PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź.
            6. INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie.
            7. „PRO – SAN – INSTAL” Jan Mań, ul Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko.
            8. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19A,                    25-112 Kielce
            9. a/a

*********************************

 
Nowe Brzesko, dnia 15.10.2010r.
Nr sprawy: I-IV/341/12/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA NOWOBRZESKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA NOWOBRZESKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego projektu pn.: Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca musi zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, telekomunikacyjnymi, elektrycznymi i elektroenergetycznymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w zakresie ww. specjalności, jako koordynatora ich czynności na budowie. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącemu załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia wymienionego w części B pkt I.1) z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorcy (Zamawiający). 3. Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w załącznikach nr 4 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącemu załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Oświadczenie wykonawcy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w w/w wykazie) posiadają wymagane uprawnienia . 3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopie wymaganych uprawnień (wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa) osób wyszczególnionych w w/w wykazie w celu dokonania formalności związanych z zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia budowy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunki opisane w części B tabeli w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców (wymienione w tej części dokumenty muszą być złożone łącznie przez Wykonawców).
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącemu załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Oświadczenie wykonawcy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w w/w wykazie) posiadają wymagane uprawnienia . 3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopie wymaganych uprawnień (wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa) osób wyszczególnionych w w/w wykazie w celu dokonania formalności związanych z zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia budowy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunki opisane w części B tabeli w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców (wymienione w tej części dokumenty muszą być złożone łącznie przez Wykonawców).
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącemu załącznik nr 3 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) zmiany obowiązującej stawki VAT, 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny), 3) zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 4) zaistnienia nowych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy. 5) zmiany osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (tylko w uzasadnionych sytuacjach i za zgodą Zamawiającego). 2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia bądź zgody Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko; II piętro pokój nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko; Sekretariat – dziennik podawczy, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz.; 290203 – 2010 data zamieszczenia: 15.10.2010

 
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
 

 

******************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 08.10.2010r.
Nr sprawy: I-IV/341/11/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Przybędy/ – Śmiłowice w miejscowości Hebdów i Śmiłowice (Hebdów działka nr ewid 602/2, Śmiłowice działka nr ewid 455) – odcinek od km 0+450 do km 0+756 oraz odbudowa drogi gminnej w m. Śmiłowice /obok Pana Kapci/- odcinek od km 0+000 (od drogi krajowej nr 79) do km 0+188, działka nr ewid 454

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Przybędy/ – Śmiłowice w miejscowości Hebdów i Śmiłowice (Hebdów działka nr ewid 602/2, Śmiłowice działka nr ewid 455) – odcinek od km 0+450 do km 0+756 oraz odbudowa drogi gminnej w m. Śmiłowice /obok Pana Kapci/- odcinek od km 0+000 (od drogi krajowej nr 79) do km 0+188, działka nr ewid 454.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Przybędy/ – Śmiłowice w miejscowości Hebdów i Śmiłowice (Hebdów działka nr ewid 602/2, Śmiłowice działka nr ewid 455) – odcinek od km 0+450 do km 0+756: 1/ Roboty przygotowawcze 2/ Podbudowa 3/ Nawierzchnia 4/ Pobocza Odbudowa drogi gminnej w m. Śmiłowice /obok Pana Kapci/- odcinek od km 0+000 (od drogi krajowej nr 79) do km 0+188, działka nr ewid 454 1/ Roboty przygotowawcze 2/ Podbudowa 3/ Nawierzchnia 4/ Pobocza.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                        Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3
·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                        Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub modernizacja /odbudowa/ drogi o wartości równej co najmniej 200 000 PLN brutto. Załacznik nr 5
·              III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                        Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                        Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: Wykaz osób, które wykonywać zamówienie obejmujący co najmniej wskazanie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                        Wykonawca musi złożyć ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą 300.000 PLN./ trzysta tysięcy PLN/
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·              III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta na wykonanie zamówienia Załącznik nr 1 Dane kontraktowe Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 6 ,Wzór umowy Rozdział II SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych okolicznościach tj. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku: a) przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej mającej bezpośrednio wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania staranności. W przypadkach wymienionych powyżej minimalny okres przesunięcia terminu zgloszenia gotowości do odbioru będzie równy okresowi przerwy, postoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Referat Inwestycji, pok nr 17..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy, I piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 280201 – 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
 

*********************************************

 

 

 

Numer sprawy: I-IV/341/10/2010 
 
 
                                              
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/10 /2010
Nazwa zadania:
„Przebudowa sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego
 w NOG w ramach zadania współfinansowanego w ramach MRPO pn.: Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Piotr Stach Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Robót
   Elektro-Energetycznych, Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych
„GRUPA-PROJEKT”
Os. Złotej Jesieni 6/121,
31-826 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 04.10.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12) 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. INSBUD Sp. z o.o. ul. Papieska 13, 33-300 Nowy Sącz
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o., ul. Starodąbrowska 20
     33-100 Tarnów
3. Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego, ul. Jontkowa Górka 21,30-224 Kraków
4. WZU s.c. T.J. Zielińscy, os. Na Wzgórzach 42/51, 31-727 Kraków
5. Piotr Stach Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Robót Elektro-Energetycznych,     Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych „GRUPA-PROJEKT” Os. Złotej Jesieni 6/121,
    31-826 Kraków
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom w jedynym kryterium w postępowaniu jakim jest cena brutto oferty wygląda następująco:
 
1. INSBUD Sp. z o.o. ul. Papieska 13, 33-300 Nowy Sącz – pkt. 96.74
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o., ul. Starodąbrowska 20
     33-100 Tarnów – pkt. 88.86
3. Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego, ul. Jontkowa Górka 21,30-224 Kraków
    – pkt. 98.79
4. WZU s.c. T.J. Zielińscy, os. Na Wzgórzach 42/51, 31-727 Kraków – pkt. 64.23
5. Piotr Stach Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Robót Elektro-Energetycznych,     Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych „GRUPA-PROJEKT” Os. Złotej Jesieni 6/121,
    31-826 Kraków – pkt. 100.00
 
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
       Numer sprawy: I-IV/341/9/2010
      Nazwa zadania:
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Szpitary-Przybysławice, Odcinek A-B od km 0+003,5 do km 0+503,5”
 
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                         POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o. o.
                                         Jakubowice 77
                                         32-100 Proszowice
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 16.09.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowice 77, 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1) POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowice 77, 32-100 Proszowice
    – pkt. 100.00
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 

 


 

Nowe Brzesko dnia 01.09.2010 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Nr sprawy: I-IV/341/10/2010
Przebudowa sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w NOG w ramach zadania współfinansowanego w ramach MRPO pn: Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
·                       Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w NOG w ramach zadania współfinansowanego w ramach MRPO pn: Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje Przebudowę sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w NOG w ramach zadania: Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego Zadanie A – Przebudowa linii nn na terenie NOG – ul. Cmentarna Zadanie B – Przebudowa linii nn w Nowym Brzesku – ul. Niecała Zadanie C – Przebudowa linii SN i budowa oświetlenia ulicznego na terenie NOG Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie A: -demontaż linii napowietrznej nn – Al. 4×50 + 25 mm2 -montaż linii napowietrznej SN – kabel AXCES 3×70/25 mm2 o dł. trasy 175 m -montaż linii napowietrznej nn ok. 225 m- oprawy oświetleniowe – 5 szt. Przyłącza izolowane – 6 kpl Zadanie B: -demontaż linii napowietrznej nn – Al. 4×50 + 25 mm2 oraz Al 4×50 mm2 -montaż linii napowietrznej nn. Przewód ASXSn 4×70 mm2 o dł trasy 190 m. Przewód ASXSn 2×25 mm2 o dł trasy 32 m, oprawy oświetleniowe- 8 szt. Przyłącza izolowane – 8 kpl – przełożenie linii telekomunikacyjnej napowietrznej Zadanie C -przebudowa linii napowietrznej SN – przewód AASXSn 50 mm2 – dł trasy ok. 345 m. Kabel AXCES 3×70/25 mm2 o dł. trasy 130 m -przebudowa stacji transformatorowej -montaż linii napowietrznej nn – ok. 1400 m – oprawy oświetleniowe -39 szt. Zamawiający informuje iż roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą wymagały skorelowania z pracami budowlanymi dotyczącymi budowy sieci drogowej na terenie NOG, które będą realizowane przez innego wykonawcę. Wymagany termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30.04.2012 r. jednakże do dnia 30.10.2010r. musi zostać wykonana przebudowa sieci w ramach zadania A i części zadania C (w zakresie przebudowy) – warunek ten jest podyktowany koniecznością usunięcia sieci energetycznej z działki nr 1393/35 celem udostępnienia bezkolizyjnego palcu budowy dla prywatnego inwestora. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania przez Zamawiającego placu budowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.23.00.00-8, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymienionych w ogłoszeniu warunków. Ocena będzie przeprowadzona zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat , przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była przebudowa sieci energetycznej oraz budowa oświetlenia ulicznego o wartości równej co najmniej 200 000 PLN brutto. Załącznik nr 5
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: Wykaz osób, które wykonywać zamówienie obejmujący co najmniej wskazanie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi złożyć ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą 200.000 PLN./ dwieście tysięcy PLN/
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) przedłużenia czasu na ukończenie; Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Kontraktu. 3. Strony ustalają, że Wykonawca ma prawo zmiany terminów realizacji w przypadku działania siły wyższej, wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego, lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej. Termin robót zostanie automatycznie przesunięty o czas trwania przeszkód w wykonawstwie robót spowodowanych w/w przyczynami. 4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, nastąpi również w razie wystąpienia poniższych przypadków: – Wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; – Przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; – Zlecenie przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; – Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; – Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwego organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 6.9.) IDW. 6. Wykonawcy posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, zobowiązani będą złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę wspólników wyrażającą zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego albo umowę spółki – w przypadku gdy umowa spółki wyłącza stosowanie art. 230 k.s.h..
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko pok nr 16, piętro II.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat/dziennik podawczy I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 237717 – 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010
 
Załączniki:
1/ SIWZ
2/ Dokumentacja projektowa:
    – zadanie A
    – zadanie B
    – zadanie C
 
 
UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!   Odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe materiały do dokumentacji projektowej.
 

 

 

 
 
****************************************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 27.08.2010r.

 

Numer sprawy: I-IV/341/8/2010
 
 
 
               
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/8/2010
Nazwa zadania:
„Odbudowa drogi gminnej w m. Pławowice, Gmina Nowe Brzesko. Odcinek od km 0+000 (od drogi powiatowej) do km 0+483 wraz z odbudową uszkodzonego obiektu mostowego będącego w ciągu drogi gminnej”
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                 POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o. o.
                                     Jakubowice 77
                                         32-100 Proszowice
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 02.09.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowice 77, 32-100 Proszowice
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1) POLDIM JAKUBOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowice 77, 32-100 Proszowice
    – pkt. 100.00
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
**********************************************************************************
 

Numer sprawy: I-IV/341/6/2010

 
 
 
                                              
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/6 /2010
Nazwa zadania:
 „ Remont i modernizacja dróg dojazdowych do NOG w ranmach zadania „Budowa Infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego” –część I – Remont ul. Sienkiewicza i ul. Podwale w miejscowości Nowe Brzesko, odcinek od km 0+027,70 do km 0+747,00
 
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
                                         Konsorcjum:
DROGOP A,M Gorzałczany s.j ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice – Lider konsorcjum
DROGOP-2 Sp z o.o. Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – jako Partner konsorcjum
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 02.09.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12) 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. Poldim JAKUBOWICE Sp. z o.o 32-100 Proszowice, Jakubowice 77
2. Zakład usługowy DROGOP-1 – Jerzy Gorzałczany – ul. M. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice
3. Konsorcjum: DROGOP A,M Gorzałczany s.j. ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice jako lider konsorcjum oraz DROGOP-2 Sp z o.o. Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
 
 
2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeniu następujący Wykonawcy:
            a) Zakład usługowy DROGOP-1 – Jerzy Gorzałczany – ul. M. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice– wykonawca został wykluczony z uwagi na fakt, że oferent nie dostarczył w żądanym przez Zamawiającego terminie dokumentów koniecznych do uzupełnienia oferty czyli tym samym nie wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4.
Biorąc pod uwagę zapisy art. 24 ust 4 PZP ofertę ww. wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom w jedynym kryterium w postępowaniu jakim jest cena brutto oferty wygląda następująco:
 
 1. Konsorcjum: DROGOP A,M Gorzałczany s.j. ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice jako lider konsorcjum oraz DROGOP-2 Sp z o.o. jako partner konsorcjum Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – pkt. 100
 2. Poldim JAKUBOWICE Sp. z o.o 32-100 Proszowice, Jakubowice 77 – pkt. 92,97
 
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
**********************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 23.08.2010r.
Nr sprawy: I-IV/341/9/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Szpitary-Przybysławice, Odcinek A-B od km 0+003,5 do km 0+503,5

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Szpitary-Przybysławice, Odcinek A-B od km 0+003,5 do km 0+503,5.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Szpitary-Przybysławice, Odcinek A-B od km 0+003,5 do km 0+503,5 Zakres przedmiotu zamówienia: 1/ Prace pomiarowe i przygotowawcze 2/ Roboty ziemne 3/ Podbudowa 4/ Nawierzchnia 5/ Przepusty 6/ Oznakowanie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub modernizacja /odbudowa/ drogi o wartości równej co najmniej 200 000 PLN brutto. Załacznik nr 5
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: Wykaz osób, które wykonywać zamówienie obejmujący co najmniej wskazanie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi złożyć ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą 300.000 PLN./ trzysta tysięcy PLN/
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta na wykonanie zamówienia Załącznik nr 1 Dane kontraktowe Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 6 ,Wzór umowy Rozdział II SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych okolicznościach tj. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku: a) przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej mającej bezpośrednio wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania staranności. W przypadkach wymienionych powyżej minimalny okres przesunięcia terminu zgloszenia gotowości do odbioru będzie równy okresowi przerwy, postoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Referat Inwestycji, pok nr 17…
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy II piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 228117 – 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010

 
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
 
 
 
 
Nowe Brzesko, dnia 23.08.2010r.
Numer sprawy: I-IV/341/7/2010
 
 
 
                                              
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/7 /2010
Nazwa zadania: „Dowóz i odwóz dzieci szkolnych  dla Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
 Zadanie I Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci  szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Brzesku.
 Zadanie II Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierosławicach.
Zadanie III Wykonanie kompleksowej usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy ( po przywiezieniu uczniów do Mniszowa) przywóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku.”
 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
                                               Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
                                      w Krakowie S.A.
                                 ul. Powstańców 127, 
                                 31-670 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.08.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12) 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
    ul. Powstańców 127, 31-670 Kraków
2. Stefan Przytuła, Waldemar Przytuła, Grzegorz Przytuła „JOKER” s.j.
    ul. Elżbiety Łokietkówny 16, 32-130 Koszyce
 
3. „ALEKSPOL” s.c. Aleksander Luty i Teresa Luty
     Zofipole 53, 32-126 Igołomia
 
2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeniu następujący Wykonawcy:
            a) Stefan Przytuła, Waldemar Przytuła, Grzegorz Przytuła „JOKER” s.j.
    ul. Elżbiety Łokietkówny 16, 32-130 Koszyce – wykonawca został wykluczony z uwagi na fakt, że oferent nie dostarczył dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie niższą niż 100 000,00 zł czyli tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
           
            b) ALEKSPOL” s.c. Aleksander Luty i Teresa Luty
                 Zofipole 53, 32-126 Igołomia – – wykonawca został wykluczony z uwagi na fakt, że oferent nie dostarczył dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie niższą niż 100 000,00 zł oraz nie dostarczył aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej – czyli tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Biorąc pod uwagę zapisy art. 24 ust 4 PZP oferty ww. wykonawców uznaje się za odrzucone.
 
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
    ul. Powstańców 127, 31-670 Kraków    – pkt. 100
 
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 *********************************************************************************************************UWAGA AKTUALIZACJA – zmianie uległ załącznik nr 2 – formularz -aktualny formularz do pobrania znajduje się tutaj
Nowe Brzesko, dnia 06.08.2010r.
Nr sprawy: I-IV/341/8/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Odbudowa drogi gminnej w m. Pławowice, Gmina Nowe Brzesko. Odcinek od km 0+000 (od drogi powiatowej) do km 0+483 wraz z odbudową uszkodzonego obiektu mostowego będącego w ciągu drogi gminnej

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej w m. Pławowice, Gmina Nowe Brzesko. Odcinek od km 0+000 (od drogi powiatowej) do km 0+483 wraz z odbudową uszkodzonego obiektu mostowego będącego w ciągu drogi gminnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej w m. Pławowice, Gmina Nowe Brzesko. Odcinek od km 0+000 (od drogi powiatowej) do km 0+483 wraz z odbudową uszkodzonego obiektu mostowego będącego w ciągu drogi gminnej Zakres przedmiotu zamówienia: 1/ Odtworzenie rowu przydrożnego 2/ Podbudowa 3/ Nawierzchnia 4/ Pobocza 5/ Remont obiektu mostowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub modernizacja /odbudowa/ drogi o wartości równej co najmniej 200 000 PLN brutto. Załacznik nr 5
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: Wykaz osób, które wykonywać zamówienie obejmujący co najmniej wskazanie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Wykonawca musi złożyć ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą 300.000 PLN./ trzysta tysięcy PLN/
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta na wykonanie zamówienia Załącznik nr 1 Dane kontraktowe Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 6 ,Wzór umowy Rozdział II SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych okolicznościach tj. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku: a) przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej mającej bezpośrednio wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania staranności. W przypadkach wymienionych powyżej minimalny okres przesunięcia terminu zgloszenia gotowości do odbioru będzie równy okresowi przerwy, postoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Referat Inwestycji, pok nr 17..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 212849 – 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
Pliki do pobrania:
1. SIWZ
 
*********************************************************************************************************************************
Nr sprawy: I-IV/341/7/2010                                                     Nowe Brzesko, dnia 06.08.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– usługi
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Dowóz i odwóz dzieci szkolnych  dla Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
 Zadanie I Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci  szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Brzesku.
 Zadanie II Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierosławicach.
Zadanie III Wykonanie kompleksowej usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy ( po przywiezieniu uczniów do Mniszowa) przywóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku.”
I. Zamawiający
I. 1) Nazwa i adres:
Wójt Gminy Nowe Brzesko,
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,
woj. małopolskie,
tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
II. Przedmiot zamówienia
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz i odwóz dzieci szkolnych dla Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
Zadanie I Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Brzesku.
Zadanie II Wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierosławicach.
Zadanie III Wykonanie kompleksowej usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy ( po przywiezieniu uczniów do Mniszowa) przywóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dowóz i odwóz dzieci szkolnych dla Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
·   Zadanie nr 1 – Dowożenie do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku. Usługa dowożenia zadania Nr 1 realizowana będzie autobusem stanowiącym własność gminy, tzw. gimbusem marki Autosan, typ H9-2141S, rok produkcji 2001, liczba miejsc 42+1. Autobus zostanie przekazany Przewoźnikowi do użytku i eksploatacji odrębną umową na okres świadczenia usługi, zawartą w dniu podpisania umowy na usługę.
·   Zadanie Nr 2 – Dowożenie do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Sierosławicach Usługa dowożenia zadania Nr 2 realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 50-55.
·   Zadanie Nr 3 – Przywóz ( bez odwozu) uczniów do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy ( po przywiezieniu uczniów do Mniszowa) przywóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku. Zadanie Nr 3 realizowane będzie autobusem przewoźnika.
·   Szczegółowy opis przedmiotu tras przejazdu autobusów zawiera załącznik nr A do SIWZ.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Nie
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6, 60.11.31.00-4.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
 
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 10
III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Wadium
Informacja na temat wadium:
nie dotyczy
 
III.2) Zaliczki
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie
 
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
o       Wykonawca przedstawi koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
 
·   III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Wykonawca musi wykazać, że wykonał usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie przewozu osób na łączną kwotę co najmniej 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Wykonawca sporządzi wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej dwa autobusy o ilości miejsc siedzących min. 50-55 każdy. Wymienione w wykazie autobusy muszą posiadać aktualne badania techniczne.
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 2 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D)
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·     koncesję, zezwolenie lub licencję
·     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·           wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·           wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·           oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·           oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Zał. Nr 2 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko p. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko Dziennik podawczy – sekretariat: I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 212807 – 2010 z dnia 06.08.2010
 
Załączniki do pobrania:
1. SIWZ
 
 
 
UWAGA 

 

Nowe Brzesko, dnia 30.03.2010r.
 
Numer sprawy: I-IV/341/2/2010
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: I-IV/341/2/2010
Nazwa zadania: „Remont i modernizacja kompleksu sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanka” Nowe Brzesko” – etap II.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
KOMTECH
Piotr Martuszewski
ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) KOMTECH Piotr Martuszewski ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz
2) „ADA-LIGHT” sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin
3) WZU s.c. – J. T. Zielińscy os. Na Wzgórzach 42/51, 31-727 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1) KOMTECH Piotr Martuszewski ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz –    pkt. 100.00
2) „ADA-LIGHT” sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin – pkt. 40.60
3) WZU s.c. – J. T. Zielińscy os. Na Wzgórzach 42/51, 31-727 Kraków – pkt. 53.31
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 ********************************************************************************
 
Nr sprawy: I-IV/341/3/2010
Nowe Brzesko dnia 25.03.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlaneOdbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Kopiec/ obok p. Siwka, działki nr ewid. 580, 581, 582, Gmina Nowe Brzesko: Odcinek A – B od km 0+10.0 do 1+031,50 (działka nr ewid 580 oraz 581) Odcinek C – D od km 0+05,0 do 0+667,0 (działka nr ewid 582)
Numer ogłoszenia: 66663 – 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Kopiec/ obok p. Siwka, działki nr ewid. 580, 581, 582, Gmina Nowe Brzesko: Odcinek A – B od km 0+10.0 do 1+031,50 (działka nr ewid 580 oraz 581) Odcinek C – D od km 0+05,0 do 0+667,0 (działka nr ewid 582).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej w m. Hebdów /Kopiec/ obok p. Siwka, działki nr ewid. 580, 581, 582, Gmina Nowe Brzesko: Odcinek A – B od km 0+10.0 do 1+031,50 (działka nr ewid 580 oraz 581) Odcinek C – D od km 0+05,0 do 0+667,0 (działka nr ewid 582) Zakres przedmiotu zamówienia: 1/ Roboty ziemne 2/ Korytowanie 3/ Warstwa wyrównawcza, podbudowa 4/ Nawierzchnia 5/ Przepusty 6/ Zjazdy gospodarcze 7/ Pobocza 8/ Roboty wykończeniowe.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub modernizacja /odbudowa/ drogi o wartości równej co najmniej 200 000 PLN brutto. Załacznik nr 5
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru – Załącznik nr 3.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: Wykaz osób, które wykonywać zamówienie obejmujący co najmniej wskazanie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi złożyć ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą 300.000 PLN./ trzysta tysięcy PLN/
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta na wykonanie zamówienia Załącznik nr 1 Dane kontraktowe Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 6 Wzór umowy Rozdział II SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych okolicznościach tj. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku: a) przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej mającej bezpośrednio wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania staranności. W przypadkach wymienionych powyżej minimalny okres przesunięcia terminu zgloszenia gotowości do odbioru będzie równy okresowi przerwy, postoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko Adres: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Referat Inwestycji, pok nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 66663 – 2010 z dnia 25.03.2010 r.
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
2.     Przedmiar robót
 
****************************************************************************************** *******************
Nr sprawy: I-IV/341/2/2010
Nowe Brzesko dnia 05.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Remont i modernizacja kompleksu sportowego Ludowego Klubu Sportowego Nadwiślanka Nowe Brzesko – ETAP II

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: wwwnowe-brzesko.iap.pl
·                       Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja kompleksu sportowego Ludowego Klubu Sportowego Nadwiślanka Nowe Brzesko – ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i modernizacja kompleksu sportowego Ludowego Klubu Sportowego Nadwiślanka Nowe Brzesko – ETAP II Zakres przedmiotu zamówienia: 1 Zabezpieczenie przeciw gryzoniom – 420 m2 2 Przyłącz elektryczny i oświetlenie boiska – przewiduje się 16 szt lamp na 4 masztach oświetleniowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.00-8, 45.21.22.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2 do SIWZ b/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy . Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowana działalność gospodarczą składają to oświadczenie na załączniku Nr 2 A do SIWZ. c/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz .U. Nr Nr 226 poz. 1817 / 1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1.1. punkt b,c,d SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio , że a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2./Dokumenty o których mowa w ust. 1/. lit a,c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert . Dokument, o którym mowa w ust. 1/ lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3/. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisu ust. 2/ stosuje się odpowiednio. 4/. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty składane są przez każdego Wykonawcę.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               2.1.1. Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3 do SIWZ 2.1.2 Zrealizowali co najmniej 1 zamówienie o porównywalnym zakresie, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadające swoim rodzajem robotom przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               2.1.1. Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3 do SIWZ 2.1.2 Zrealizowali co najmniej 1 zamówienie o porównywalnym zakresie, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadające swoim rodzajem robotom przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               2.1.3.Dysponują osobami przewidzianymi do kierowania poszczególnymi robotami budowlanymi i posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: -kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               2.1.4. Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową , a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimalną 200 000,00 PLN i na okres trwania zamówienia. W razie, gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy, Wykonawca składa zobowiązanie do zawarcia nowego ubezpieczenia, na czas co najmniej do końca trwania umowy na wykonanie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten każdy Wykonawca musi spełnić oddzielnie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko Referat inwestycji.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko sekretariat-dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
I.                   Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 50345-2010 z dnia 05.03.2010 r.
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
  UWAGA !!!!!!
W uzgodnieniu z projektantem informujemy, iż do projektowanych opraw oświetlenia boiska należy zastosować odpowiednio wzmocnione maszty oświetleniowe gdyż podany rodzaj masztów w dokumentacji technicznej nie jest odpowiedni do wymienionych opraw oświetleniowych.
 
*********************************************************************************************************************************
 
Nowe Brzesko, dnia 01.03.2010r.
 
 
Numer sprawy: GCKiP/341/1/2010
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: GCKiP/341/1/2010
Nazwa zadania: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z odbudową chodnika do obiektu i budową oświetlenia ulicznego”.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
DROGOP – 2 Sp. z o.o.
Mniszów 12
32-120 Nowe Brzesko
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) GIPS-BUD S.C. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar ul. Wyżynna 16a, 30-617     Kraków
2) Zakład Instalacyjno – Budowlany „SANIT-BUD” S.C. Jerzy i Andrzej Fido     ul. Oleśnicka 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
3) PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza     ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
4) Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Bogusław Janur ul. Papieska 53,
    33-300 Nowy Sącz
5) DROGOP-2 Sp. z o.o. Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
6) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini Drwinia 209, 32-709 Drwinia
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1) GIPS-BUD S.C. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar ul. Wyżynna 16a, 30-617     Kraków – pkt. 89.75
2) Zakład Instalacyjno – Budowlany „SANIT-BUD” S.C. Jerzy i Andrzej Fido     ul. Oleśnicka 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – pkt. 97.96
3) DROGOP-2 Sp. z o.o. Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – pkt. 100.00
4) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini Drwinia 209, 32-709 Drwinia pkt. 89.36
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
 
1) „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych Spółdzielnia      Rzemieślnicza     ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
Powyższa oferta została odrzucona ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 
      2)  Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Bogusław Janur ul. Papieska 53,
          33-300 Nowy Sącz
Powyższa oferta została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
****************************************************************** 

 

 


 

Nr sprawy: GCKiP/341/1/2010                   Nowe Brzesko, dnia 28.01.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: roboty budowlane oraz dostawa wyposażenia związane z remontem świetlicy wiejskiej w Kucharach w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi pn.:
„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z odbudową chodnika do obiektu i budową oświetlenia ulicznego”.
 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z póź. zm) Wójt Gminy Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.                   Nazwa i adres zamawiającego:
Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku
ul. Piłsudskiego 17A
32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie
 
II.                Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.
 
III.             Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.nowe-brzesko.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A, 32-120 Nowe Brzesko, nieodpłatnie.
 
IV.              Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i dostawa wyposażenia związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Kucharach w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi pn.:
„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z odbudową chodnika do obiektu i budową oświetlenia ulicznego”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
a) wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami
b) transport i utylizacja azbestu (z rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego)
c) docieplenie stropu
d) podłogi i posadzki – renowacja
e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
g) tynki zwykłe
h) malowanie
i) docieplenie ścian zewnętrznych
j) instalacje odgromową
k) wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej
l) remont instalacji elektrycznej w obiekcie
ł) wyposażenie świetlicy wiejskiej
m) oświetlenie zewnętrzne
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7; 45310000-3; 45317000-2; 45261300-7; 4526190-6; 45261210-9; 45410000-4; 45330000-9; 45321000-3; 45432100-5; 45442100-8.
 
 
V.                 Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
VI.              Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie realizacji zadania: 15.06.2010r.
 
VII.          Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp), tj.
a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp), tj.
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej której przedmiotem jest wykonanie pracy, odpowiadającej (porównywalnej) swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia i potwierdził dokumentami, że robota ta została wykonana z należytą starannością.
b) ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych:
-konstrukcyjno – budowlana (1 osoba ze wskazaniem kierownika budowy), 
i osoba ta jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia -nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
VIII.        Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
IX.             Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty –100%
 
X.                Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A, 32-120 Nowe Brzesko do dnia 19.02.2010r. do godz. 09.00
 
 
XI.             Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17 A w dniu składania ofert tj. 19.02.2010r. o godz. 09.30.
 
XII.          Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
 
XIII.       Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
XIV.         Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV.            Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy
 
XVI.         Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVII.      Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 25752-2010 z dnia 28.01.2010r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
*****************************************
Nowe Brzesko 18.01.2010 r
WÓJT   GMINY   NOWE   BRZESKO
OGŁASZA
 
PIERWSZY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko
 
1.                 Nieruchomości zabudowanej – położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1393/2 o powierzchni 0.1726 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr KR1H/00012486/4.
Na nieruchomości znajduje się parterowy, nie podpiwniczony budynek usługowy stanowiący niegdyś dawny punkt skupu żywca aktualnie nie użytkowany. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z pustaka pianowego na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropodach dwuspadowy pokryty papą na lepiku. Strop wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetonowych. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna drewniana. Drzwi metalowe wejściowe do budynku znajdują się od strony wschodniej i od strony południowej. Budynek oryniony – rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Posadzka betonowa. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne – widoczne ślady ubytków i pęknięć. W budynku znajdują się: kantorek, biuro, korytarz, boksy na bydło i boksy na trzodę. Powierzchnia zabudowy wynosi 162,00 m2, a powierzchnia użytkowa 142,00 m2. Budynek z zewnątrz otynkowany tynkiem cementowym – znaczne ubytki i pęknięcia tynków. Stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie technicznym nadającym się do wymiany. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna. Instalacja elektryczna wewnątrz budynku w bardzo złym stanie technicznym – nadającym się do wymiany. Stan techniczny zadowalający – budynek nadaje się do gruntownego remontu.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego planu, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działkę nr 1393/2 o powierzchni 0.1726 ha stanowiły tereny usług innych. W obowiązującym i zatwierdzonym przez Radę Gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 1393/2 o powierzchni 0.1726 ha położona w miejscowości Nowe Brzesko leży w obszarze zachowania, uzupełnień i przekształceń zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Wójta Gminy Nowe Brzesko z dnia 08.04.2008r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego pn. „Inkubator przedsiębiorczości” przeznaczonego na biura i usługi drobne wraz z infrastrukturą techniczną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 179 803,00 zł netto + podatek VAT
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 luty 2010r. o godz. 10.00, w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A. Wadium w wysokości 17980,30 zł tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce należy wpłacić do dnia 15 luty 2010r.
 
 
2. Nieruchomości zabudowanej położonej w Hebdowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 508/2 o powierzchni 1.0110 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr KR1H/00019955/2.
Działka gruntu nr 508/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, stodołą i suszarnią.
1) Budynek mieszkalny – jednorodzinny, wolnostojący, parterowy o konstrukcji drewnianej (będący w stanie rozpadającym się i nadający się tylko do rozbiórki).
2) Budynek gospodarczy – stodoła – o powierzchni zabudowy 102 m2, w której wyodrębniono dwa lokale na cele mieszkalne (pokój i kuchnie). Fundamenty – żelbetonowe, ściany nośne wykonane z cegły, strop nad częścią mieszkalną – żelbetonowy, w pomieszczeniach posadzka betonowa, ściany otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, rozprowadzona instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.
3) Suszarnia – murowana, będąca w złym stanie technicznym i nadająca się do rozbiórki.
Część niezabudowana nieruchomości jest użytkowana na cele rolne.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –
brak obowiązującego planu, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działka nr 508/2 o powierzchni 1.0110 ha, będąca własnością Gminy Nowe Brzesko znajduje się do głębokości około 50 m od drogi gminnej w terenach istniejącej zabudowy mieszkalno – usługowej, w dalszej części do głębokości około 80 m w obszarach w których nie wyklucza się zabudowy, natomiast w pozostałej części w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości – 43 367,00 zł + podatek VAT
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 luty 2010r. o godz. 11.30, w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A. Wadium w wysokości 4336,70 zł tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce należy wpłacić do dnia 15 luty 2010r.
 
 
3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Hebdowie, gmina Nowe Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 510/1 o powierzchni 1.0180 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr KR1H/00002920/6.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak obowiązującego planu, przeznaczenie według obowiązującego planu do dnia 31.12.2003r. – działka nr 510/1 o powierzchni 1.0180 ha, będąca własnością Gminy Nowe Brzesko znajduje się do głębokości około 50 m od drogi gminnej w terenach istniejącej zabudowy mieszkalno – usługowej, w dalszej części do głębokości około 70 m w obszarach w których nie wyklucza się zabudowy, natomiast w pozostałej części w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości – 28 300,00 zł + podatek VAT
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 luty 2010r. o godz. 13.00, w sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A. Wadium w wysokości 2830,00 zł tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości w gotówce należy wpłacić do dnia 15 luty 2010r.
 
Wadia należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pokój nr 4, do godz. 15.00. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dni rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Transakcja będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.). Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,   tel. (012) 385-29-44, w godzinach pracy urzędu. Wójt Gminy Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
 

*********************************************************************************************************************************  

 
Nowe Brzesko, dnia 08.01.2010r.
 
 
Numer sprawy: GCKiP/341/1/2009
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: GCKiP/341/1/2009
Nazwa zadania: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z odbudową chodnika do obiektu i budową oświetlenia ulicznego”.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
DROGOP – 2 Sp. z o.o.
Mniszów 12
32-120 Nowe Brzesko
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 012 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., ul. Pachońskiego 9,
    31-223 Kraków
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX Sp. z o.o., ul. Elektrodowa
    45E, 33-300 Nowy Sącz
3) SAMSON Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów
4) Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego, ul. Jontkowa Górka 21,
    30-224 Kraków
5) DROGOP – 2 Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko
6) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini, Drwinia 209, 32-709 Drwinia
7) Konsorcjum: Zakład Remontowo – Budowlany Jerzy Dybała, ul. Gromadzka 58,  
    30-719 Kraków; Zakład Robót Elektrycznych Krzysztof Cimer, Bronisław Pękala
    Sp. Jawna, ul. Dębskiego 12, 30-499 Kraków
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., ul. Pachońskiego 9,
    31-223 Kraków – 90.27 pkt
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX Sp. z o.o., ul. Elektrodowa
    45E, 33-300 Nowy Sącz – 61.18 pkt
3) Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego, ul. Jontkowa Górka 21,
    30-224 Kraków – 98.96 pkt
4) DROGOP – 2 Sp. z o.o., Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko – 100.00 pkt
5) Konsorcjum: Zakład Remontowo – Budowlany Jerzy Dybała, ul. Gromadzka 58,  
    30-719 Kraków; Zakład Robót Elektrycznych Krzysztof Cimer, Bronisław Pękala
    Sp. Jawna, ul. Dębskiego 12, 30-499 Kraków – 84.48 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu  zostały odrzucone następujące oferty:
1) SAMSON Sp. z o.o., ul. Spokojna 22, 33-100 Tarnów
     2) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini, Drwinia 209, 32-709 Drwinia
Powyższe oferty zostały odrzucone ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 

 

  
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.08.2010r. plik do pobrania znajduje się tutaj.

 

Nowe Brzesko dn.15.09.2010 r.
 
I-IV/341/10/2010
 
 
 
Zapytania do przetargu:
 
 1. Czy przedmiar wypełniony i załączony do oferty przez Wykonawcę ma być w formie uproszczonej czy pełnej?
           
            Odp. Kosztorys załączony do oferty przetargowej może być w formie uproszczonej.
 
 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisie SIWZ punkt 19.8 „Cenę oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty” oraz punktu 21.1 „Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu9tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) niniejszą cenę za realizację poszczególnych części zamówienia osobno”. Ponadto w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w punkcie 5 Zamawiający odnosi się do ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia w całości.
           
          Odp. W punkcie 21.1 SIWZ powinien być taki zapis: „Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) wykonawcy(wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą)  najniższą cenę za realizację zamówienia.
            Niniejsze zamówienia nie jest podzielone na części. W punkcie 21.1 SIWZ widnieje  błędny zapis.
 
 1. Prosimy również o udostępnienie całej dokumentacji technicznej tj. Projekt Wykonawczy wraz z tabelami montażowymi, zestawieniami materiałów, oraz wszystkimi planami zagospodarowania terenu i schematami elektrycznymi dla przedmiotowego zamówienia, gdyż dokumentacja udostępniona na stronie WWW Urzędu Gminy jak i udostępniona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji technicznych.
 
            Odp. Na stronie internetowej udostępniono dodatkową dokumentację techniczną  jako uzupełniającą.
Skip to content