Gmina
Nowe Brzesko

Odbiór śmieci


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Brzesku ul. Przemysłowa w Nowym Brzesku

 

PSZOK w Nowym Brzesku  dostępny jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu 

środa – godz. od 10.00 do 18.00, oraz sobota – godz. 9.00 do 15.00.

Kontakt- Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Referat Komunalny, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, telefon kontaktowy 12 385-01-08.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nowe Brzeska zapewnia przyjmowanie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna).

5) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy, zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy.

 6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

 8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

9) metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

11)  tekstyliów i odzieży,

12)  popiół,

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

 

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być w takiej formie, która umożliwi ich przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu.

Odpady dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do PSZOK powinny być podzielone na frakcje i właściwie zabezpieczone oraz umieszczone w miejscu /kontenerze/ pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady. Oddający odpady ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

Odpady zielone przyjmuje się, co do zasady, w workach foliowych lub biodegradowalnych, o pojemności od 60 l do 120 l. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, obsługa PSZOK może zalecić wyładunek odpadów zielonych z worków luzem do odpowiedniego kontenera. Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy nie są kompostowane na nieruchomości. W przypadku odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów (odpady drewna) będą przyjmowane w formie zrębków drzewnych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe  z gospodarstw domowych przyjmuje się, co do zasady, workach lub pojemnikach, posortowane według rodzajów odpadów.

Odpady wymagające opakowania, odpady płynne, w szczególności odpady niebezpieczne, przyjmuje się wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego.

Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Obsługa PSZOK samodzielnie umieszcza odpady niebezpieczne w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się w Kontenerze Odpadów Niebezpiecznych.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości i innych odpadów.

Zużyte opony, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony. Zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy.

Przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. Formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę w imieniu mieszkańca, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do przekazania upoważnienia od mieszkańca. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Do punktu przyjmowane są jedynie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Nowe Brzesko od zdeklarowanych osób. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana będzie wypełnić formularz przekazania odpadów (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR XLI/277/22 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO), oraz okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upoważnienie (stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XLI/277/22 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO),

Uwaga: Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy użytkownik nieruchomości zadeklarował, iż nie posiada kompostownika.

Więcej informacji dotyczących PSZOK znajdziecie Państwo w uchwale nr XLI/277/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2023.

Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]- 495,2215
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg]- 1446,3860
Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg]- 656,6040
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]- 54,82

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]- 599,7400
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]- 625,9800
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. – OUB w tonach [Mg]- 272,1300
Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego/związku metropolitalnego, przekazanych do składowania MOUBR w tonach [Mg]- 0,0200
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]- 0,00

Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych
Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do składowania w tonach [Mg] – 104,8362
Łączna masa odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku w tonach [Mg]- 0,0000
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]- 2042,3370
Poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 5,13

Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]- 1387,9230
Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania w tonach [Mg]- 0,0000
Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych [%]- 0,00

W roku 2023 zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań przedsiębiorców, odpady odbierane z terenu Gminy Nowe Brzesko trafiły do następujących Instalacji Regionalnych:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301
1. MBP MIKI Recykling Sp.z.o.o ul. Nad Drwinią 33, 30-741 Kraków
2. FCC Śląsk Sp. Z.o.o Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19 F , 41-800 Zabrze,
3. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podkarpacie
Sp. z.o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
4. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych oraz dopuszczania odpadów zbieranych i wytwarzania paliwa alternatywnego w Krakowie MIKI Recykling. Ul. Nad Drwinia 33, 30-741 Kraków

– odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 200201
1. Kompostownia F.U.H. KOP-EKO Karol Trzupek, 32-420 Gdów, Zalesiany 1
2. FCC Śląsk Sp. z. o .o Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Cmentarna 19 F 41-800
3. Kompostownia KOMPOSAD Bernadeta Jemioło Sp. jawna
4. Kompostownia HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

– odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200108 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji)
1. Instalacja do Suszenia biologicznego odpadów ulegających biodegradacji , MIKI Recykling Sp. Z.o.o ul. Nad Drwinią 33, 30-741 Kraków

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania, w tym do:
Masa odpadów o kodzie 190599 inne niewymienione odpady, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2023 r.
• GRUPA AZOTY Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Czysta,
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10
• BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10
• Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
• PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie 47-451Tworków, ul. Dworcowa
• Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 47-126 Kielcza
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 41-216 Sosnowiec, ul. Grenadierów 21
Masa odpadów o kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2023 r.
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Pocieszka” 28-200 Staszów, ul. Pocieszka
• Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Jastrzębie Zdrój, Dębina 36

Masa odpadów o kodzie 190503 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2023 r.
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZZN Sp. z o.o., Jedlanka Stara

 

Z uwagi na trwający okres weryfikacji sprawozdań wójta, burmistrza i prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. z terenu Gminy Nowe Brzesko – wskazane poziomy mogą ulec zmianie.

 

 


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2022.

 

Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]- 370,8605

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg]- 1462,5880

Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg]- 176,9500

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]- 33,5100

 

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]- 313,4725

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]- 332,2200

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. – OUB w tonach [Mg]- 272,1300

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego/związku metropolitalnego, przekazanych do składowania MOUBR w tonach [Mg]- 3,4014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]- 1,31

 

Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych

Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do składowania w tonach [Mg] – 108,2232

Łączna masa odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku w tonach [Mg]- 0,0394

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]- 1462,5880

Poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 6,60

 

Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]- 1462,5880

Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania w tonach [Mg]- 0,0

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych [%]- 0

 

W roku 2022 zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań przedsiębiorców, odpady odbierane z terenu Gminy Nowe Brzesko trafiły do następujących Instalacji Regionalnych:

 

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

 1. MBP MIKI Recykling Sp.z.o.o ul. Nad Drwinią 33, 30-741 Kraków
 2. Zakład segregacji i kompostowania odpadów FCC Tarnobrzeg Sp.z.o.o, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
 3. FCC Śląsk Sp. Z.o.o Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19 F , 41-800 Zabrze,
 4. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podkarpacie

     Sp. z.o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

 1. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych oraz dopuszczania odpadów zbieranych i wytwarzania paliwa alternatywnego w Krakowie MIKI Recykling. Ul. Nad Drwinia 33, 30-741 Kraków
 2. Zakład Gospodarski Odpadami w Brzeszczach , Agencja Komunalna Sp. Z.o.o, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
 3. Instalacja Komunalna do przetwarzania odpadów komunalnych w Zabrzu , FCC Śląsk                    z.o.o. ul. Cmentarna 19 F 41-800 Zabrze
 4. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacyjnych w Siemianowicach Śląskich. Ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
 5. Instalacja komunalna do przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie, REMONDIS

     Ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

 1. Instalacja komunalna do przetwarzania odpadów komunalnych w Nowym Targów, FCC Podhale. Ul. Jana Pawła II 51, 34-400 Nowy Targ

 

– odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 200201

 1. Kompostownia F.U.H. KOP-EKO Karol Trzupek, 32-420 Gdów, Zalesiany 1
 2. FCC Śląsk Sp. z. o .o Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Cmentarna 19 F 41-800

 

– odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200108 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji)

 1. Instalacja do Suszenia biologicznego odpadów ulegających biodegradacji , MIKI Recykling Z.o.o ul. Nad Drwinią 33, 30-741 Kraków

 

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania, w tym do:

              Masa odpadów o kodzie 190599 inne niewymienione odpady, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2022 r.

 • GRUPA AZOTY Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Czysta,
 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto – Park Sp. z o.o., 37-300 Giedlarowa
 • O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22
 • Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji, 58-120 Jaroszów, Rusko 66
 • PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie 47-451Tworków, ul. Dworcowa
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „za rzeką Biała”, Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego  z o. o., 33-100 Tranów, ul. Czysta
 • Składowisko odpadów Sobreko Sp. z o.o., 42-263 Sobuczyna, ul. Konwaliowa
 • Składowisko odpadów w Brzeszczach, Agencja Komunalna Sp z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 48

              Masa odpadów o kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z  mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2022 r.

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Pocieszka 28-200 Staszów, ul. Pocieszka
 • Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Jastrzębie Zdrój, Dębina 36

 

              Masa odpadów o kodzie 190503 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazana do składowania w 2022 r.

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji, 44-335 Jaroszów, Rusko 66
 • Składowisko ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o., 47-126 Kielcza

 

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2021.

 

Osiągnięte przez Gminę poziomy w 2021 roku.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych- 31%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 97%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,03%

W 2021r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowe Brzesko prowadziła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”  ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.

W 2021r. odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, 26-008 Wola Jachowa 94a,

–  Kombud L.Nowak, J.Ząbek, H.Nowak Spółka Jawna, 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25. 

 

W roku 2021 zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań przedsiębiorców, odpady odbierane z terenu Gminy Nowe Brzesko trafiły do następujących Instalacji Regionalnych:

 

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

1. MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

2.Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg SP. Z O.O., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8

3. Instalacja komunalna do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

4. MBP MIKI Recykling Sp. z o.o., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

 

– odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 200201

 1. Kompostownia F.U.H. KOP-EKO Karol Trzupek, 32-420 Gdów, Zalesiany 1

 

 

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

– odpady o kodzie 190503 (frakcja odpadów o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z odpadów selektywnie zebranych) zostały przekazane do składowania na: IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22, Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 47-126 Kielcza.

– odpady o kodzie 191212 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jastrzębie Zdrój,  ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.

– odpady o kodzie 190599 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów Grupy Azoty Tarnów, ul. Czysta, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,  IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22, Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto- Park Sp. z o.o., 37-300 Giedlarowa, Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jastrzębie Zdrój, ul. Debina 36, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10, PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul Dworcowa.

 


ODBIÓR ODPADÓW OD PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Brzesko, Urząd Gminy i Miasta informuje o możliwości kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz działalności w linku)

Celem przeprowadzanych kontroli jest wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów z punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Przedmiotem kontroli będzie w szczególności:
– posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 9 informujemy:

a)      Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Nowe Brzesko znajduję się pod linkiem:

 https://www.nowe-brzesko.pl/pl/509/0/wykaz-firm.html

b)      Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Nowe Brzesko przekazały w 2018 r. do zagospodarowania zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do następujących miejsc ich zagospodarowania:

 • MIKI RECYKLING Sp. z o.o Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • MBP FBSerwis Komunalna 20A, 33-100 Tarnów
 • REMONDIS Sp. z o. o., Półłanki 64, 30-740 Kraków

c)      Osiągnięte w 2018 r. poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania:

przez gminę:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 35%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,0%

przez firmy:

KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak S.J

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  –
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,40%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – –
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,933%

EKOM MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,02%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,37%

Wymagane poziomy zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Tabela nr 1

 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło1)

 

 10

 

 12

 

 14

 

 16

 

 18

 

 20

 

 30

 

 40

 

 50

 

 

                         

Tabela nr 2

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 30

 

 36

 

 38

 

 40

 

 42

 

 45

 

 50

 

 60

 

 70

 

 

                         

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczenia masy tych odpadów

Rok

 

 2012

 

 16 lipca 2013

 

 2014

 

 2015

 

 2016

 

 2017

 

 2018

 

 2019

 

 16 lipca 2020

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

 75

 

 50

 

 50

 

 50

 

 45

 

 45

 

 40

 

 40

 

 35

 

e)      Informacja o zbierających  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych.

Pralki, telewizory etc. stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Zasady wprowadzania do obrotu i zbierania ZSSE reguluje  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015 poz. 1688). W ustawie tej art. 42 nakłada na sprzedawcę  przy sprzedaży obowiązek nieodpłatnego przyjęcia sprzętu podobnego rodzaju. 

Art.  42.

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

2. Zbierający zużyty sprzęt lub podmiot uprawniony do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest obowiązany do zachowania niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.


Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Nowe Brzesko od dnia 1 lipca 2013 roku

W całej Polsce od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z późn.zm). Zmienione rozwiązania wprowadzają nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym każda gmina odpowiada za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonioną w drodze przetargu firmą wywożącą odpady oraz promuje czystość i odpowiedzialność za wszystkie odpady z całego swojego terenu i od każdego mieszkańca.

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady od mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbiera firma, wyłoniona w drodze przetargu, a terminy odbioru podawane są na stronie internetowej gminy www. nowe-brzesko.iap.pl w zakładce Odbiór Śmieci .

Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

 • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,
 • uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,
 • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, (Od 1 stycznia 2014 roku każdy podatnik ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego),
 • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywny, termin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz 391 z późn. zm) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Nowe Brzesko odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostaje bez zmian, tzn. obowiązują indywidualne umowy podpisane z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych, które zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w Referacie Komunalnym, pok. nr 14 lub telefonicznie (12) 385-01-08.

Skip to content