Gmina
Nowe Brzesko

Gminny program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2016-2023

Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe Brzesko. Proces jego opracowywania prowadzony był w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju.

Gminny Program Rewitalizacji >>>


ARCHIWUM

Ogłoszenie naboru dodatkowego na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza nabór dodatkowy na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/170/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących realizacji postanowień i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu wejdzie od 7 do 12 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji tj.

1) przynajmniej 1 przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wskazany przez Burmistrza;

2) przynajmniej 1 przedstawiciel Rady Miejskiej;

3) przynajmniej 1 przedstawiciel przedsiębiorców;

4) przynajmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych;

5) przynajmniej po jednym przedstawicielu mieszkańców każdego podobszaru rewitalizacji, przy czym nie mogą być to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ani w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Gminy. Otwarty nabór dodatkowy kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 10 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: inwestycje@nowe-brzesko.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”
  3. bezpośrednio do pok. nr 16 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
  2. Formularz zgłoszenia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji
Skip to content