Gmina
Nowe Brzesko

Konkursy 2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 4 ust 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023, poz. 571) oraz uchwały Nr LIII/359/2023 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) na rok 2024, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 7 lutego 2024 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  2. Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej.

§ 2

Szczegółowe zasady konkursu określają:

  1.  Regulamin, w brzmieniu jak w załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wzór karty oceny oferty realizacji zadania publicznego, w brzmieniu jak w załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Karta-oceny-formalnej-i-merytorycznej-zal.-2-do-zarzadzenia-21-2024.docx
regulamin-konkursu-zal.-1-do-zarzadzenia-nr-21-2024.doc
Zestawienie-dokumentow-ksiegowych-do-kontroli-1.doc
zal.-3-umowa-1.docx
zal.-2-do-regulaminu-sprawozdanie-1.docx
zal-1-do-regulaminu-oferta-1.docx
Skip to content