Gmina
Nowe Brzesko

09_2012

Nowe Brzesko, dnia 27.09.2012r..
Numer sprawy: I.IV.271.9.2012
 
                                                                   Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.9.2012
      Nazwa zadania:
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłowice od km 0+000 do km 0+340 (działka nr ewid. 733)”.
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„SZAR – BUD” S.C
Szarbia Zwierzyniecka 107
28-530 Skalbmierz
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po dniu 1 października 2012r.(tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR – BUD” S.C, Szarbia Zwierzyniecka 107,
    28-530 Skalbmierz
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
3. Zakład Usług Budowlano – Projektowych „PROBUD” Spółdzielnia Rzemieślnicza,
     ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR – BUD” S.C, Szarbia Zwierzyniecka 107,
    28-530 Skalbmierz – 100,00 pkt
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów   
    – 87,34 pkt
3. Zakład Usług Budowlano – Projektowych „PROBUD” Spółdzielnia Rzemieślnicza,
     ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice – 91,28 pkt
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR – BUD” S.C, Szarbia Zwierzyniecka 107,
    28-530 Skalbmierz
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
3. Zakład Usług Budowlano – Projektowych „PROBUD” Spółdzielnia Rzemieślnicza,
     ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
4. Tablica ogłoszeń
5. strona internetowa
6. a/a
 
 
 

 

 

 
 
 
*************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 27.09.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU MOJA DROGA DO WSZECHSTRONNEJ EDUKACJI
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU MOJA DROGA DO WSZECHSTRONNEJ EDUKACJI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Przedmiot zamówienia składa się z trzech części i jest realizowany w ramach projektu Moja droga do wszechstronnej edukacji CZEŚĆ I: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Przedmiotem zamówienia dla części I zamówienia jest: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. 1.Poszczególne elementy ww dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia dla części I, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 2.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Zaproponowane nazwy towarowe produktów znajdujących się w załączniku nr 2 do SIWZ są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów o parametrach równoważnych – czyli nie gorszych od produktów zaproponowanych. 5.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 6.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. CZEŚĆ II: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI 1.Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż sprzętu do multimedialnych prezentacji. 2.Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia dla II części znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 5.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6.Miejscem dostawy i montażu są: Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29 oraz Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53 7.Zastosowane w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty urządzenia, dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 3 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. CZEŚĆ III: ZAKUP I DOSTAWA PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH 1.Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest: zakup i dostawa programów multimedialnych. 2.Szczegółowe określenie całego asortymentu i ilości zamówienia dla części III znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 3.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 4.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób 5.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6.Zastosowane w załączniku nr 4 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 7.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.52.00.00-9, 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1)Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1000, 00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2)Termin wnoszenia wadium – do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3)Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4)Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko z dopiskiem: wadium w sprawie przetargu znak: I.IV.271.12.2012 dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). 5)Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 6)Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: -kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub -oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP
III.2) ZALICZKI
·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć podpisane oświadczenie (oświadczenie o spełnianiu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz).
·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć podpisane oświadczenie (oświadczenie o spełnianiu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz).
·             III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć podpisane oświadczenie (oświadczenie o spełnianiu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz).
·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć podpisane oświadczenie (oświadczenie o spełnianiu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz).
·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć podpisane oświadczenie (oświadczenie o spełnianiu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·             III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ, formularze cenowe stanowiące odpowiednio dla każdej części zadania załaczniki: dla części I – zał. nr 2 do SIWZ, dla części II – zał. nr 3 do SIWZ, dla części III – zał. nr 4 do SIWZ, wzór umowy – wg zał. nr 5, pełnimocnictwo (jeśli dotyczy) – wg zał. nr 6 do SIWZ oraz wykaz potwierdzający wykonanie dostaw wg zał. nr 7 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pok. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NINIEJSZE ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.
·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Poszczególne elementy w/w dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia dla części I, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 2.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Zaproponowane nazwy towarowe produktów znajdujących się w załączniku nr 2 do SIWZ są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów o parametrach równoważnych – czyli nie gorszych od produktów zaproponowanych. 5.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 6.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI.
·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż sprzętu do multimedialnych prezentacji. 2.Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia dla II części znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 5.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6.Miejscem dostawy i montażu są: Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29 oraz Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53 7.Zastosowane w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia, dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 3 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6.
·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH.
·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest: zakup i dostawa programów multimedialnych. 2.Szczegółowe określenie całego asortymentu i ilości zamówienia dla części III znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania – Wykonawca zobowiązany jest dokładnie wycenić oraz wypełnić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. 3.Do oferowanych produktów równoważnych należy dołączyć niezbędne dokumenty np.: deklaracje, certyfikaty, specyfikację techniczną oraz informacje o produkcie w formie opisu lub ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie dane potwierdzające, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. 4.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 5.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6.Zastosowane w załączniku nr 4 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 7.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.52.00.00-9, 48.19.00.00-6.
·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

***************************************************************************

                                                                                         
**********************************************************
  Nowe Brzesko, 24.09.2012r.
I.IV.271.8.2012
 
 
                                                                                 
                    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: Numer sprawy: I.IV.271.8.2012
Nazwa zadania: „ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH            I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ           SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU          MOJA DROGA DO WSZECHSTRONNEJ EDUKACJ”
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części: I, II i III.
 
                                                              Uzasadnienie
Art. 93 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
            W związku z nieprecyzyjnym i powodującym różne interpretacje opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które miało wpływ na niewłaściwą wycenę poszczególnych części zamówienia przez Wykonawców, Zamawiający unieważnia postępowanie w całości, to jest w części I, II i III.
 
 
 
 

***************************************************

 !!!!   UWAGA    !!!!
 ODPOWIEDZI DO PRZERARGU
ORAZ POPRAWIONY PRZEDMIAR
PONIŻEJ,
 
UWAGA KOLEJNE WYJAŚNIENIE
PONIŻEJ
 
 
                                                                                         Nowe Brzesko, 19.09.2012r.
I.IV.271.11.2012
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej w m. Nowe Brzesko, ul. Tomasza od drogi krajowej nr ewid. 79, od km 0+050 do km 0+250 (działka nr ewid. 1414)
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+583 (działka nr ewid. 263 do p. Kłębka).


 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej w m. Nowe Brzesko, ul. Tomasza od drogi krajowej nr ewid. 79, od km 0+050 do km 0+250 (działka nr ewid. 1414) 2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+583 (działka nr ewid. 263 do p. Kłębka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 i 9 do siwz oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiarów robót (zał. nr 8 i 9), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót(zał. nr 10 i 11), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3.Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4.Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1)kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2)oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). -złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy – wg. zał. nr 1 do siwz, formularz ofertowy – wg. zał. nr 2 do siwz, Oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg (wg Zał. Nr 5 do SIWZ), Kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 8 i 9 do niniejszej SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b)wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c)zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d)zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e)siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f)rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g)zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h)Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3.Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, sekretariat (dziennik podawczy).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych w dniu 19.09.2012 pod numerem: 356124 – 2012.

 

 
 
 
****************************************************************** 
AKTUALIZACJA  !!!!!
 UWAGA  odpowiedzi do przetargu poniżej  
Nowe Brzesko, 11.09.2012r.
I.IV.271.10.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
„Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku w ramach zadania: Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej”


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku w ramach zadania: Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych: – Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. oraz instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej, opartych na pompie ciepła wspomaganej przez kolektory ciepła dla budynku Gimnazjum w Nowym Brzesku oraz hali sportowej – źródłem ciepła będą dwie pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym. Formę wspomagania dla pomp ciepła (zarówno dla instalacji c.o. i c.w.u.) będą stanowić kolektory słoneczne. W projekcie zastosowano pakiet solarny z pięcioma kolektorami o łącznej powierzchni brutto wynoszącej 10m2. – Wymiana kotła i instalacji c.o. w starym budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku – zastosowano kocioł grzewczy opalany palletem o mocy 150kW UWAGA ! Roboty budowlane będą realizowane na czynnym obiekcie w związku z tym, harmonogram robót musi uwzględniać realizacje robót w sposób umożliwiającym kontynuacje zajęć lekcyjnych bez ograniczeń harmonogram musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora Zastępczego/Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.00.00.00-7, 45.33.10.10-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, doświadczenie w realizacji min dwóch robót w ramach których wykonano: Pierwsza robota związana z wykonaniem; – instalacji kolektorów słonecznych – instalacji pomp ciepła Druga robota związana z wymianą kotła c.o. o mocy min 120 kW i instalacji c.o. O wartości sumarycznej obydwu robót min. 1 500 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą; – Jednego Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej (sieci i instalacje) bez ograniczeń. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: – opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: 1 000 000,00 zł – informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie po minimum 800 000,00 PLN lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z zapisami SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych – Numer ogłoszenia: 341532 – 2012, data zamieszczenia: 11.09.2012
załączniki do pobrania:
*********************************************************************************************
 
******************************************************************
 
Nowe Brzesko, 10.09.2012r.
I.IV.271.9.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pławowice
od km 0+000 do km 0+340 (działka nr ewid. 733)”


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pławowice od km 0+000 do km 0+340 (działka nr ewid. 733).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 8), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót(zał. nr 9), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2012.
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3. Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1) kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2) oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        -Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 80 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        – Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        -Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). -złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
parafowany wzór umowy – zał. nr 1 do siwz, formularz ofertowy – zał. nr 2 do siwz, oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej – zał. nr 5 do siwz, kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 8 do siwz)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2.Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a)wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b)wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c)zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d)zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e)siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f)rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g)zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h)Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3.Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowe-brzesko.iap.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, sekretariat – dziennik podawczy, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Niniejsze ogłoszenie było zamieszczona w biuletynie zamówień publicznych – Numer ogłoszenia: 339858 – 2012, data zamieszczenia: 10.09.2012.
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************

 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336348 – 2012 data 07.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·                    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko..
·                    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko..
 
Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych – Numer ogłoszenia: 345858 – 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
 
 
W związku z wyżej wymienionymi zmianami Zamawiający aktualizuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i terminu otwarcia ofert.
 
aktualizacja SIWZ
**********************************
UWAGA  odpowiedzi do przetargu poniżej
 

Nowe Brzesko, dnia 07.09.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU MOJA DROGA DO WSZECHSTRONNEJ EDUKACJI
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU MOJA DROGA DO WSZECHSTRONNEJ EDUKACJI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z trzech części i jest realizowany w ramach projektu Moja droga do wszechstronnej edukacji Przedmiotem zamówienia dla części I zamówienia jest: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. 1.Poszczególne elementy ww. dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia dla części I, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania. 2.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 3.Zaproponowane produkty znajdujące się w załączniku nr 2 do SIWZ są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów o parametrach równoważnych – czyli nie gorszych od produktów zaproponowanych. 4.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 5.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. CZEŚĆ II: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI 1.Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż sprzętu do multimedialnych prezentacji. 2.Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym dla zadania (części) II. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 5.Miejscem dostawy i montażu są: Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29 oraz Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53 6.Zastosowane w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 3 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. CZEŚĆ III: ZAKUP I DOSTAWA PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH 1.Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest: zakup i dostawa programów multimedialnych. 2.Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym dla zadania (części) III. 3.Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4.Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 5.Zastosowane w załączniku nr 4 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 6.Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.52.00.00-9, 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie o spełnieniu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym).
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie o spełnieniu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym).
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie o spełnieniu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym).
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie o spełnieniu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym).
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (oświadczenie o spełnieniu ww. warunków zawarte jest w formularzu ofertowym).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
– formularz ofertowy – zał. nr 1 do siwa, formularze cenowe stanowiące odpowiednio dla każdej części zadania załączniki: dla części I – zał. nr 2 do siwz, dla części II – zał. nr 3 do siwz, dla części III – zał. nr 4 do siwz – parafowany wzór umowy – wg. zał. nr 5 do SIWZ – pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – wg. zał. nr 6 do siwz
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pok. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NINIEJSZE ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poszczególne elementy w/w dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia dla części I, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym dla tej części zadania. 2. Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 3. Zaproponowane produkty znajdujące się w załączniku nr 2 do SIWZ są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów o parametrach równoważnych – czyli nie gorszych od produktów zaproponowanych. 4. Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 5. Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia dla części II zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż sprzętu do multimedialnych prezentacji. 2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym dla zadania (części) II. 3. Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4. Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 5. Miejscem dostawy i montażu są: Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29 oraz Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53 6. Zastosowane w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 3 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia dla części III zamówienia jest: zakup i dostawa programów multimedialnych. 2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym dla zadania (części) III. 3. Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 4. Zamawiający wymaga minimalnie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta) oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 5. Zastosowane w załączniku nr 4 do SIWZ nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 6. Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (produktów / urządzeń równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty / urządzenia dla których wskazano w SIWZ znaki towarowe (nazwy producentów), przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki produktów / urządzeń oraz efekt muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.52.00.00-9, 48.19.00.00-6.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 .

 

 

 

 

 

 
 

********************************************************************************

Skip to content