Gmina
Nowe Brzesko

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44 645,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

  1. 31 688,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
  2.  12 957,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznychi nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Skip to content