Gmina
Nowe Brzesko

Gmina Nowe Brzesko rozpoczyna nabór ,,Małopolska deszczówka 2024″

Gmina Nowe Brzesko rozpoczyna nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych  otrzymaniem bezpłatnego zbiornika na deszczówkę, w celu zatrzymania wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystania magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogródków w ramach programu ,,Małopolska deszczówka 2024” dofinansowywanego z Budżetu Województwa Małopolskiego.

Startujemy 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek),

nabór trwał będzie do 24 kwietnia 2024 r. (środa).

Druki dostępne będą w Referacie Komunalnym – Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, oraz w załączniku.

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę upowszechniania rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody, które oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przyczynią się do poszanowania cennych zasobów wody pitnej ogłosił nową edycję programu ,,Małopolska deszczówka 2024.” W roku obecnym proponuje się dostosowanie zapotrzebowania mieszkańców województwa małopolskiego w zbiorniki na deszczówkę, w celu zatrzymania wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystania magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogródków. Działanie to wpłynie na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, co przełoży się na podwyższenie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.
Gmina składa formularz o dofinansowanie zakupu zbiorników dla mieszkańców adekwatnie do zapotrzebowania. Zbiorniki zostaną przekazane mieszkańcom na potrzeby własne np. na podstawie umowy użyczenia w okresie trwałości projektu.
Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego oraz jej wysokości, zostanie określona w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, po rekomendacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego listy gmin do udzielenia pomocy finansowej.
Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w „Warunkach programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w zbiorniki na deszczówkę”.


Skip to content