Gmina
Nowe Brzesko

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Wojewoda Małopolski dnia 12 stycznia 2024r. ogłosił przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego w bieżącym  roku, które odbędą się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO zostanie przeprowadzona w dniach od 15 marca 2024 r. do 18 marca 2024r. oraz dla kobiet zostanie przeprowadzona kwalifikacja w dniach: 21.03.2024r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Rynek 18, 32-100 Proszowice.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
    –  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    –  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
     – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
     – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
     – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
     – potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
     – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
     – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

 1. w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 1. Osobie, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, burmistrz wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 2. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję zgodnie z art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:

 1. nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 2. nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
 3. nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
 4. odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzania w ewidencji wojskowej, podlega zgodnie art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze ograniczenia wolności albo grzywy.

Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszczą się czynu określonego w art. 681 podlega, zgodnie z art. 685 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze pozbawienia wolności do lat 2.

Skip to content