Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)  zapraszam na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

03 listopada 2023r. (piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/ Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) na rok 2024.
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 144 o pow. 2,00 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
  5. emisji obligacji komunalnych.
  6. zmiany uchwały nr XV/113/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  7. przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach na zakup motopompy pożarniczej z niezbędnymi akcesoriami

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad. 

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

https://nowebrzesko.posiedzenia.pl/?action=video&id=EfCUxMvEPazzOIzkff4dZk8tDMvH5KqKmZVZLayzenf2s7UJRY0HDvL9dBtJ178q

Skip to content