Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej

29 grudnia 2023r. (piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/ Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2023  Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą nr  XLVI/308/23 Rady Miejskiej Nowe  Brzesko  z dnia  23 stycznia 2023r,
  • Uchwalenia Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2024r,
  • zmiany Uchwały nr XXV/177/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne -Wawrzeńczyce„ zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/245/22Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r, Uchwałą Nr XLVI/307/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r, Uchwałą Nr XLVII/321/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 marca 2023r,
  • udzielenia pomocy finansowej  na realizację zadań w zakresie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Proszowicach.
  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe  Brzesko na lata 2024-2034.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1462 o powierzchni 8,7553 ha, położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad. 

Nagranie z sesji

https://nowebrzesko.posiedzenia.pl/?action=video&id=pd9gzUHslcvKxBIKa6h3baUTJMT3y5Diioe3fWcRnCtyQXx5LCvf9WZ30U7I9y3c

Skip to content