Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

które odbędzie się w dniu: 

27 września 2023r. (środa) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z posiedzenia z dnia 16.08.2023roku.
 3. Projekty uchwał w sprawie:
 4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 6. opłaty targowej.
 7. przekazania dotacji celowej dla OSP Śmiłowice z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu oraz wymiany węży hydraulicznych w urządzeniach należących do OSP Śmiłowice.
 8. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Bezpieczny powrót dzieci do szkół- rok szkolny 2023/2024.

a/ informacja dyrektorów placówek oświatowych na temat ich bezpieczeństwa.

b/ocena obiektów oświatowych w zakresie stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

c/bezpieczeństwo na placach zabaw.

d/bezpieczny dowóz dzieci do szkół.

 • Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.
 • Informacja z UGiM o skuteczności działania PSZOK-u w Nowym Brzesku.
 • Zapytania i wnioski.
 • Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący Komisji:                                                        Przewodniczący Komisji: 

      Witold Kozerski                                                                    Elżbieta Fularska

Skip to content