Gmina
Nowe Brzesko

                      Zarządzenie Nr 77/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 13.05.2024r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz 609 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm)  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność gminy Nowe Brzesko w brzmieniu jak Załącznik Nr 1:

– nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1393/84 o powierzchni 2,7297 ha położona w Nowym Brzesku przy ul. Wiślanej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040213/5

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni       w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 2.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2024r. Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 13.05.2024r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1393/84 o pow. 2,7297 ha położona jest w Nowym Brzesku przy ul. Wiślanej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki.

Nr ewid. nieruchomościPow. nieruchomościCena nieruchomości netto
1393/842,7297 ha1 610 523,00 zł

Podana cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1393/84 o pow. 2,7297 ha położona jest w Nowym Brzesku przy ul. Wiślanej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040213/5.

Stan prawny jest uregulowany.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północny – wschód – południowy – zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony południowej bezpośrednio ulicy Wiślanej (działki o numerach ewid.: nr 1393/40, nr 1383/85, nr 1393/86 i  nr 1393/88). Droga wojewódzka nr 775 relacji Nowe Brzesko – Bochnia przebiega w odległości ok. 300m od przedmiotu wyceny. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele usługowe, budynek produkcyjny, obiekt sportowy i budynki mieszkalne jednorodzinne. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa, bliskości sieci handlowo usługowych, obiektów sakralnych i szkół. Oddziaływanie czynników środowiskowych takich jak: hałas, spaliny natężenie ruchu ulicznego- znikome. Nieopodal znajduje się wał wiślany, przepływa rzeka Wisła i znajdują się tereny z dużą ilością zieleni.

Działka jest nieogrodzona. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna i wodno-kanalizacyjna miejska. Wzdłuż drogi znajduje się chodnik oraz słupy oświetleniowe. Zgodnie z art. 217 §  2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym działka o numerze ewid. 1393/84 położona jest w obszarze zabudowy produkcyjnej, usługowej, produkcyjno – usługowej i składowo- magazynowej oznaczonej symbolem 1P/U, 2P/U oraz w terenie zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 1ZP, 2ZP i 3 ZP.

Termin wnoszenia opłat- przed podpisaniem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 610 523,00  zł.

Nieruchomość opisana powyżej wolna jest od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia  14.05.2024r.  do dnia 04.06.2024r.

            Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                       w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) upływa            

          z dniem  25.06.2024r.

            Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,          

                     ul. Krakowska 44,  32-120  Nowe  Brzesko, tel. 12 385-01-08,  w  godzinach  pracy urzędu.

Skip to content