Gmina
Nowe Brzesko

Zasady naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
 2. zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.,
 3. uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.

Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:

 1. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając
  wniosek do pobrania tutaj
 2. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 3. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską –
  uchwała do pobrania tutaj

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(przyjęty Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r.)

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
rozpoczęciezakończenierozpoczęciezakończenie
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.  
1 marca 2024r.15 marca 2024r. do godz. 15:005 kwietnia 2024r.12 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
18 marca 2024r.15 kwietnia 2024r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  20 marca 2024r. do godz. 15.0018 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  22 marca 2024r.29 marca 2024r. do godz. 15:0019 kwietnia 2024r.26 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  04 kwietnia 2024r. do godz. 15:0030 kwietnia 2024r. do godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

– art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula rekrutacja Mniszów.docx

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Klauzula rekrutacja Sierosławice.docx

Oświadczenie woli, załącznik nr 7

Skip to content