Gmina
Nowe Brzesko

Zapraszam na wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

które odbędzie się w dniu: 

26 października 2023r. (czwartek) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 27.09.2023
 3. Informacja w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w Gminie Nowe Brzesko.
  Spotkanie z przedstawicielem Sanepid-u
  Spotkanie z lekarzem weterynarii
  Choroby zakaźne na terenie Gminy
 4. Informacja Urzędu Gminy o podejmowanych działaniach proekologicznych.
  Wymiana starych pieców na Nowe
  Termomodernizacja budynków
 5. Analiza płatności i zaległości wodociągów i kanalizacji za rok 2023.
 6. Przyjęcie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) na rok 2024.
 7. Przyjecie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 144 o pow. 2,00 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 10. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 11. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/113/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 12. Informacja Kierownika MGOPS w Nowym Brzesku o potrzebach osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym.
 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach na zakup motopompy pożarniczej z niezbędnymi akcesoriami.
 14. Informacja o stanie technicznym, przygotowaniu do okresu zimowego obiektów komunalnych, świetlic, strażnic strażackich – potrzeb finansowych.
 15. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg i chodników w roku 2023/2024.
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
Skip to content