Gmina
Nowe Brzesko

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) zapraszam na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

17 maja 2024r. (piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
  5. Składanie interpelacji przez radnych.
  6. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
  7. Zapytania sołtysów.
  8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  –określenia trybu i harmonogramu prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Brzesko na lata 2024-20230.
  –ustalenia ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  –ustalenia diet dla radnych rady Miejskiej Nowe Brzesko.
  –ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
  9. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
  10. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
  11. Sprawy różne.
  12. Zakończenie obrad.
Skip to content