Gmina
Nowe Brzesko

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowe Brzesko informuje, że w roku 2024 przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dofinansowanie zadania wynosi:  184 733,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 96/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 184 733,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 96/100)

Data podpisania umowy: marzec 2024

Skip to content