Gmina
Nowe Brzesko

Usługi asystencji osobistej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Nowe Brzesko. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 202 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również orzeczeniem traktowanym z nimi na równi.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Nowe Brzesko do kontaktu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Nowe Brzesko do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 12 września 2023 r. do Miejsko –  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32 – 120 Nowe Brzesko, tel. 12 3852655.

Skip to content