Gmina
Nowe Brzesko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości-hebdów gmina Nowe Brzesko etap I

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, GMINA NOWE BRZESKO – ETAP I 

Gmina Nowe Brzesko jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach niniejszego programu Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gm. Nowe Brzesko – etap I”. W dniu 14 kwietnia 2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 119 280,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 14 luty 2023r. 

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym z dwiema sieciowymi przepompowniami ścieków. Długość kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1747,2 m a kanalizacji tłocznej 652,1m. Całkowita długość kanalizacji wynosi 2399,3 m. Inwestycja obejmowała również budowę wewnętrznych linii zasilających kablowych dla zasilania przepompowni ścieków.

Dnia 27 stycznia 2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 1 569 086,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Skip to content