Gmina
Nowe Brzesko

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-1-

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Uwzględniając powyższe, a także rolę jaką pełnią asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3 000,00 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje program „Asystent rodziny na rok 2021”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 3 000 zł brutto w formie jednorazowej na asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Maksymalnie na Program zaplanowano środki w wysokości do 10 mln zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo dokonania zmian w  odniesieniu do wysokości kwoty zaplanowanej na Program. Środki pozyskane z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, stanowiąc dochód gminy, w rozumieniu ustawy      z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672).  

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Zadanie realizowane przez beneficjenta to również pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


1. WIELOLETNI  RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Nowe Brzesko – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 


2. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 066,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).


3. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ DODATKOWYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).


Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowe Brzesko informuje, że w roku 2024 przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dofinansowanie zadania wynosi:  184 733,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 96/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 184 733,96 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 96/100)

Data podpisania umowy: marzec 2024

Skip to content