Gmina
Nowe Brzesko

KOMPOSTOWANIE

KOMPOSTOWANIE to najlepszy sposób na bioodpady !
Możesz dostać przydomowy kompostownik za darmo!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”  Gminie Nowe Brzesko udało się pozyskać środki w wysokości 33 000 zł na zakup kompostowników dla mieszkańców. W związku z powyższym Gmina ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem kompostowników.

O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która m.in.:

1) jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym

nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym

na terenie Gminy Nowe Brzesko,

2) dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób

niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz

nieruchomości sąsiednich,

3) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

4) złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Nowe Brzesko dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik,

6) nie posiada obecnie względem Gminy Nowe Brzesko zaległości z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zasady przyznawania kompostowników:

1) na jedną nieruchomość może być użyczony jeden kompostownik,

2) wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do

Regulaminu, odbierze kompostownik do samodzielnego montażu z Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej 6, w terminie  wyznaczonym przez Gminę,

4) umowa użyczenia kompostownika  zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, po tym okresie kompostownik przejdzie na własność Użytkownika,

5) po podpisaniu umowy użyczenia kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą

odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie.

Nabór wniosków trwa od 08.04.2024 r. do 30.04.2024 r.,

O przyznaniu kompostowników decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski właścicieli, którzy mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Brzesko dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, a którzy to, do dnia ogłoszenia naboru wniosków, nie złożyli deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika i tym samym nie korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pokoju nr 14, piętro I, lub w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta- piętro I.

Termin składania wniosków upływa w  dniu 30 kwietnia 2024 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem użyczania kompostowników na terenie gminy Nowe Brzesko. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Komunalny w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, tel. 12 385-01-08.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Skip to content