Gmina
Nowe Brzesko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. (do 15.10.2023r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.


Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane będą w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 (pokój nr. 1).

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/wniosek-stypendium-szkolne.docx

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600,00 zł oraz w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2023 r.,
  • decyzja o przyznaniu świadczeń z MGOPS,
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
  • odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
  • decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody.

Skip to content